Zápis s jednání předsednictva Svazu PG a Sportovní komise

Program jednání

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého předsednictva.
 2. Správa o jednání Rady LAA
 3. Prodlužování pilotních průkazu
 4. Pojištění AXA
 5. Stav programu ST2006 a příprava grantu na příští rok
 6. Hlásiče větru (Stav, řešení komunikace s webem, práva a povinnosti správce)
 7. SK
  • čerpání grantu MŠMT
  • reprezentace XC 2007, nominace na MS, předběžný rozpočet
  • reprezentace PGA 2007, nominace na MS, předběžný rozpočet
  • reprezentace ACRO 2007
  • výběrové řízení na organizátory soutěži
 8. Příprava VH Svazu

Zápis jednání

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého předsednictva.
  • Martin Porkert zkontroluje stav budování startovačky na Zvíčině, připraví dodatek smlouvy o podpoře (do 30.9.2006) a připraví článek do Pilota (10/2006)
  • František Pavloušek zveřejní chybějící zápis z jednání Sportovní komise
 2. Správa o jednání Rady LAA
  • Kamil Konečný a Radek Seidl seznámili členy předsednictva a sportovní komise problémy, které se řešily na Radě 8/2006 a na společném jednání Rady LAA s Představenstvem AeČR
 3. Prodlužování pilotních průkazu
  • Kamil Konečný a Radek Seidl seznámili členy předsednictva a sportovní komise se stanoviskem správy LAA k problematice prodlužování PL
  • Předsednictvo se shodlo na tom, že zrušení prodlužování PL je v současnosti nejdůležitějším úkolem předsednictva
  • Předsednictvo pověřuje zástupce na Radě LAA, aby pokračovali v jednávání se správou LAA
  • Předsednictvo pověřuje Zuzanu Horákovou zaslat oficiální dotaz na DHV a rakouský svaz (do 2. 10. 2006).
 4. Pojištění AXA
  • Radek Seidl zdůvodnil proč ještě není uzavřena dohoda mezi LAA a AXA
  • Radek Seidl zajistí výpis z rejstříků firem o AXA Kosenu, připraví návrh informací o pojištění a dojedná detaily na LAA (do 20. 10. 2006)
 5. Stav programu ST2006 a příprava grantu na příští rok
  • Michal Šnaiberg (OPVG) přednesl správu o stavu programu ST 2006
  • Předsednictvo svazu pověřilo Michala Šnaiberga přípravou vyúčtováním grantu ST a předložením návrhu o vyčerpání zbylých peněz (do 6. 10. 2006)
 6. Hlásiče větru
  • Kamil Konečný seznámil s rozhodnutím Rady LAA použít (100 000,–) část prostředků z fondu údržby na opravu (případně přestavbu) hlásičů
  • Předsednictvo pověřuje Zuzanu Horákovou, aby ve spolupráci se zástupci v Radě a HIPL připravila následující změny v provozu sond
   • Realizace zpracování údajů ze sond na serveru LAA (dosud Skyfly)
   • Nové smlouvy se správci sond
    • Správce musí mít jasně definované povinnosti
     • Zajištění funkčnosti sondy
     • Definovány časy, do kdy se musí řešit výpadek sondy
    • Správce musí mít jasně definované práva
     • čerpání dat ze sondy pro svou potřebu
   • Je nutno zajistit firmu pro servis sond (buď Martia nebo jiná firma, musí být vyžadovány rozumné doby na opravu sondy)
   • Zjistit zda se vyplatí opravovat (upravovat) některé sondy nebo pořídit novou.
 7. Sportkommission
  • Čerpání grantu MŠMT
   • Masařík připraví systém pro řešení grantů a věcí reprezentace. Pro každou disciplínu bude zvolen zástupce reprezentace (teamleader), který bude zodpovědný o vyúčtování všech prostředků na reprezentaci (granty, prostředky LAA, …). Dále by byl zodpovědný za přípravu, průběh a vyúčtování grantů (investičních, neinvestičních). Za to by byl placen z prostředků reprezentace.
   • SK pověřuje Františka Pavlouška, aby připravil vyúčtování grantu MŠMT dle schváleného Klíče pro rozdělování prostředků pro reprezentaci. SK předloží předsednictvu návrh rozdělení zbylých prostředků.
  • SK dodá Broňe Haničákové seznam reprezentantů XC, PGA, ACRO do 15.11.2006.
  • SK dodá Broňe Haničákové seznam vrcholných akcí (MS, ME) s předpokládaným rozpočtem.
  • SK pověřuje Františka Pavlouška, aby s Tomem Braunerem dohodl vrácení startovného za MS v Akrobacií.
 8. Příprava Valné hromady Svazu PG
  • Kamil Konečný projedná předpokládaný datum Konference LAA. Pokud by byla Konference až v prosinci je navrhováno 25. 11. 2006 na Kozákově. Jinak by se posunul termín o jeden týden dopředu. Místo by bylo nutno určit.

Dne 19. 9. 2006 na Rané zapsal Kamil Konečný