Pravidla čerpání z fondu propagace

  1. Fond poskytuje podporu vhodného projektu a odměnu za realizovanou propagaci paraglidingu.
  2. Předsednictvo individuálně posoudí dopad a prospěšnost.
  3. Průběh:
   • Žadatel o příspěvek osloví předsednictvo s vhodně vypracovaným návrhem či uskutečněným projektem
   • Pro udělení příspěvku je rozhodující masovost dosahu propagační akce. Projekty a propagační akce s širším dopadem na veřejnost mají vyšší prioritu.
   • O udělení příspěvku rozhoduje předsednictvo Svazu paraglidingu.
   • Ve svém rozhodnutí zveřejní výši uděleného příspěvku na podporu propagace paraglidingu.
   • Příspěvek bude udělen až po uskutečnění plánované propagace.
   • Žadatel doloží průběh propagační akce důvěryhodnou formou – fotodokumentací, videonahrávkou, audionahrávkou, kopií textu.
   • V případě dosažení jiného rozsahu propagace, než byl plánován, může předsednictvo odpovídajícím způsobem příspěvek upravit.
   • Předsednictvo může udělit příspěvek i na propagaci uskutečněnou před podáním žádosti o příspěvek (tedy zpětně). A to v případech, kdy nebylo možno propagaci v reálné době plánovat, nebo v případech zvláště velkého dosahu propagace (v největších celostátních médiích). O tento příspěvek je nutno zažádat nejdéle do šesti měsíců od uskutečnění propagace.
   • Na poskytnutí příspěvku neexistuje právní nárok.
  4. Náležitosti žádosti:
   • Základní údaje o žadateli
   • Obsah a forma propagace
   • Předpokládané náklady na přípravu a realizaci
   • Předpokládaný termín uskutečnění a místo uskutečnění (periodikum, televizní či rozhlasová stanice, internet).
  5. Maximální souhrná výše vyplácených financí z fondu propagace za rok nepřesáhne 15% z celkových příjmů Svazu PG za rok ve kterém byly žádosti podány.
  6. Příklady formy propagace:
   • Reportáže o proběhnuvších aktivitách (závodech, sletech..).
   • Osvětové články
   • Rozhlasové a televizní pořady seznamující veřejnost s paraglidingem.

Pozn. Za propagaci paraglidingu v tomto smyslu předsednictvo nepovažuje pozvánky (reklamu) na paraglidingové akce.