Zápis z jednání předsednictva 14.10. 2008

Schůze předsednictva – 14.10. 2008

Přítomni: Seidl, Vejnarová, Fejt, Slíva, Havel

Hosté: Kamil Konečný, Petra Slívová, Miroslav Volný

Zahájeno v 18hod.

1. Správa majetku Svazu, kontrola zapůjčených padáků, provoz VW:

Předsednictvo ukládá osobám, které mají v držení materiál starší 3 let v zápůjčce od LAA odevzdat jej na LAA za účelem jeho kontroly a případně jeho vyřazení. Termínem – nejpozději do 21.12.2008. Materiál určený k vyřazení musí být opatřen protokolem s vyjádřením technika. U materiálu, který bude určen k dalšímu používání, je nutné dodat žádost s odůvodněním jeho dalšího užívání. Jedná se o materiál, který je zapůjčen v programu talentované mládeže a podpory reprezentace.

Předsednictvo pověřuje Martina Slívu koordinací celé procedury, za podpory teamleaderů reprezentace a hlavního trenéra talentované mládeže. V případě, že držitel materiál nedodá do stanoveného termínu, bude po něm požadována náhrada materiálu v plné výši.

2. Ultralehké balony:

Předsednictvo pověřuje Radka Seidla, aby na Radě LAA prosazoval myšlenku vytvoření kategorie ultralehkých balonů v rámci SLZ. Pro návrh se vyslovily 3 hlasy, proti 1 hlas, zdržel se hlasování 1 hlas.

3. Program sportovních talentů, zpráva o činnosti, projednání změny rozpočtu:

Předsednictvo na návrh hlavního trenéra ST požaduje po Jakubovi Holmanovi vrácení částky na přípravu v plné výši z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro jeho čerpání.

Předsednictvo schvaluje dodatečné zařazení Stanislava Klikara do A týmu sportovních talentů a vyplacení individuální podpory na přípravu tomuto novému členu.

Zpráva o činnosti a rozpočet ST bude předložen do 24.10.2008. Teamleadeři reprezentace v tomtéž termínu dodají předsednictvu zprávu o činnosti.

4. Jednání s teamleadery reprezentace o smlouvách a dotacích:

Předsednictvo pověřuje Jakuba Havla zajištěním návrhu smluv s teamleadery a s hlavním trenérem sportovních talentů. Předsednictvo uvolňuje částku 5.000,- Kč na sepsání smlouvy právníkem.

Předsednictvo pověřuje teamleadery a hlavního trenéra ST vybráním spoluúčastí k dotaci na údržbu. Dále vybízí teamleadery k včasnému podávání žádostí o dotace.

Předsednictvo schvaluje žádosti o dotace, podané Petrou Slívovou, Kamilem Konečným a Barborou Vejnarovou.

Předsednictvo schvaluje Martina Kobra jako zodpovědnou osobu pro převzetí a úschovu člunu, získaného v rámci dotací MŠMT.

5. Fond propagace

Předsednictvo schvaluje žádost J. Šembery o příspěvek z fondu propagace ve výši 10.000,- Kč.

Předsednictvo schvaluje žádost J. Krátkého o příspěvek z fondu propagace ve výši 8.500,- Kč.

6. Předsednictvo pověřuje Martina Slívu vytvořením zprávy o majetku svazu PG.

7. Různé

Předsednictvo pověřuje Radka Seidla projednáním problémů s půjčováním

reprezentačního auta s Karlem Vrbenským.

Jakub Havel přednesl zprávu o možnosti získání dat o omezených prostorech v okolních státech .

Předsednictvo pověřuje Jakuba Havla aby připravil návrh – zadání aplikace o omezených prostorech pro členy.

Předsednictvo schvaluje usnesení sportovní komise o změnách podmínek pro výběr organizátora ČPP ve znění:

Výběrové řízení pro ČPP by se vypisovalo pouze v případě, že:

1) současný pořadatel nebude mít zájem o pořádání dalšího ročníku ČPP. Tuto skutečnost musí oznámit dříve než 1 měsíc před začátkem následujícího ročníku.

2) bude podána konkureční nabídka (nabídky) na pořádání dalšího ročníku dříve než 1 měsíc před začátkem následujícího ročníku ČPP.

8. Příprava Valné hromady

Předsednictvo schvaluje program Valné hromady (viz příloha 1)

Jednání ukončeno ve 23 hod.