Conference of the LAA Czech Republic

Stanovy LAA ČR  v HLAVĚ IV uvádí:

§ 14 Konference LAA ČR

 1. Nejvyšším orgánem LAA ČR je Konference LAA ČR.
 2. Konference LAA ČR je tvořena 30 delegáty svazů a prezidentem LAA ČR.
  a) 15 delegátů nominují svazy ultralehkého létání a  motorového paraglidingu – motorové létání a 15 delegátů nominují svazy paraglidingu a závěsného létání – volné létání.
  b) Poměr počtu delegátů jednotlivých svazů v rámci motorového a poměr počtu delegátů jednotlivých svazů v rámci volného létání bude stanoven podle poměru počtu členů obou příslušných svazů, nedohodnou-li se tyto jinak.
  c) Poměr členů svazů motorového létání a poměr členů svazů volného létání bude určen Radou LAA ČR podle počtu členů svazů k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku a bude určující pro konání Konference LAA ČR v daném kalendářním roce.
 3. Zasedání Konference LAA ČR se koná nejméně jedenkrát za rok.
 4. Rozhodnutí Konference LAA ČR je závazné pro členy a orgány v rámci LAA ČR.

§ 15 Pravomoci Konference LAA ČR

 1. Konference rozhoduje o:
  a) přijetí a změnách Stanov LAA ČR,
  b) přijetí programu LAA ČR na dobu do dalšího jednání Konference,
  c) přijetí pravidel hospodaření LAA ČR,
  d) přijetí zprávy Kontrolní a revizní komise LAA ČR,
  e) přijetí zprávy o činnosti Rady LAA ČR,
  f) výši členských příspěvků,
  g) rozpočtu a sazebníku plateb za služby poskytované LAA ČR,
  h) rozpočtu LAA ČR,
  i) odvolání člena proti rozhodnutí Rady LAA ČR o jeho vyloučení z LAA ČR,
  j) případném zrušení ustanovení Organizačního řádu svazu, které je v rozporu se Stanovami LAA ČR.
 2. Konference volí a odvolává tajnou volbou:
  a) prezidenta LAA ČR,
  b) předsedu a členy kontrolní a revizní komise LAA ČR.
 3. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina osob s hlasovacím právem.
 4. Konference přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.

§ 16 Svolávání Konference LAA ČR

 1. Konferenci LAA ČR svolává:
  a) prezident LAA ČR,
  b) nesvolá-li Konferenci LAA ČR prezident LAA ČR, může ji svolat Rada LAA ČR,
  c) mimořádné jednání Konference LAA ČR může svolat Kontrolní a revizní komise LAA ČR, pokud zjistí v činnosti Rady LAA ČR závažné nedostatky,
  d) mimořádnou Konferenci LAA ČR musí Rada LAA ČR svolat na písemný požadavek dvou svazů, nebo  200 členů LAA ČR s programem plynoucím z návrhu na svolání Konference, a to do 60 dnů od doručení požadavku Radě LAA ČR.

Zápisy z minulých konferencí

 • 2023

  Kompletní zápis z konference konané 25. 11. 2023

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2022

  Kompletní zápis z konference konané 26. 11. 2022

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2021

  Kompletní zápis z konference konané 20. 11. 2021

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2020

  Kompletní zápis z konference konané 21. 11. 2020

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2019

  Kompletní zápis z konference konané 23. 11. 2019

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2018

  Kompletní zápis z konference konané 24. 11. 2018

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2017

  Kompletní zápis z konference konané 25. 11. 2017

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2016

  Kompletní zápis z konference konané 26. 11. 2016

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2015

  Kompletní zápis z konference konané 28. 11. 2015

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2014

  Kompletní zápis z konference konané 22. 11. 2014

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2013

  Kompletní zápis z konference konané 23. 11. 2013

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2012

  Kompletní zápis z konference konané 24. 11. 2012

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2011

  Kompletní zápis z konference konané 26. 11. 2011

  Otevřít PDF

  Usnesení přijaté v závěru

  Otevřít PDF
 • 2010

  Kompletní zápis z konference konané 13. 11. 2010

  Otevřít PDF
 • 2008

  Kompletní zápis z konference konané 22. 11. 2008

  Otevřít PDF
 • 2007

  Kompletní zápis z konference konané 24. 11. 2007

  Otevřít PDF