Protokoll der Sitzung des Vorstandes des Motorgleitschirmverbandes 2.12.2008

Datum: 2. 12. 2008

Anwesend:

 • Antonín Kulíšek
 • Jiří Šrámek
 • Vladimír Proček
 • Zdeněk Andrlík
 • Petr Matoušek
 • Tomas Berka
 • Jaroslav Sura

  1. Kontrola úkolů:

  V daném termínu neproběhlo předání hmotného majetku svazu MPG z důvodu nepřítomnosti nového předsedy v průběhu listopadu v ČR. Předání bude provedeno v nejbližším možném termínu.Vyúčtování účasti reprezentace MPG na ME2008 v Polsku neproběhlo – nebyly předloženy podklady od starého předsedy svazu MPG p. F. Salavy.

  Stan reprezentace MPG se v současné době nachází stále ve firmě Svitap. Stan je opraven a připraven k převzetí – převzetí a jeho uložení zajistí p. Jiří Šrámek.

  Pravidla a podmínky pro pořádání Ligy MPG 2009 budou zveřejněna do 30. 1. 2009. Předsednictvu svazu MPG se podařilo získat sponzorský dar ve výši 30.000 Kč. Tato částka bude rozdělena mezi prvních pět pilotů v celkovém pořadí při závěrečném vyhlášení Ligy 2009 v obou kategoriích.
  Podmínkou pro účast na závodech Ligy MPG 2009 je platný pilotní a technický průkaz, platné pojištění a platné členství ve Svazu MPG LAAČR.
  V rámci tréningu se mohou závodů Ligy zůčastnit i členové reprezentace MPG, nebudou však bodově hodnoceni.

  Podklady pro žádost o dotaci na reprezentaci pro rok 2009 včetně výhledu do roku 2012 byly předloženy Ministerstvu školství a probíhá jejich standartní zpracování (přehled viz. příloha č.2).

  Byly projednány návrhy nášivek určených zdarma pro členy Svazu MPG. Výběr a počet bude ukončen k 30. 1. 2009 podle aktuálního počtu platných členů Svazu MPG LAAČR.

  2. Nové body:

  Předsenictvo bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Koudely z funkce hlavního inspektora provozu MPG. Tuto funkci přebírá Ing. Miroslav Huml s platností od 1. 12. 2008, který tímto vyjádřil poděkování p. Jiřímu Koudelovi za odvedenou práci. Předsednictvo nemá k této skutečnosti žádných připomínek a připojuje se s poděkováním k Ing. Humlovi.P. Jiří Koudela předložil zprávu z jednání CIMA (viz. příloha č.1), na kterém se odhlasovalo, že mistrovství světa v roce 2009 bude pořádáno v Libanonu souběžně s mistrovstvím světa UL.

  P. Jiří Koudela podal informace o WAG2009, způsobu nominace na tyto závody, jednotlivých disciplínách a o proběhlém nominačním závodu v ČR.

  Na základě informace p. Jiřího Koudely o zaslání jeho e-mailu ohledně pořádání nominačních závodů na WAG2009 předsednictvo konstatuje nesystémovou komunikaci přes mailovou adresu „paramotory@laacr.cz“. Byla přijata opatření k vyřešení stávající situace.

  Předsednictvo připravuje od příštího roku systém školení rozhodčích FAI, případní zájemci o školení se mohou hlásit na e-mail „paramotory@laacr.cz“.

  Správou webových stránek Svazu MPG LAAČR byl pověřen p. Michal Eliáš.

  Zástupce pro jednání rady redakce časopisu Pilot byl delegován předsednictvem p. Michal Eliáš.

  Pro odbornou korekturu článků pro časopis Pilot byli určeni Ing. Roman Pavlík, p. Jiří Šrámek a p. Jaroslav Sura.

  Předsednictvo projednalo žádost p. Miloše Václava o dotaci na nákup motoru HKS700E v hodnotě 180.000 Kč a konstatuje, že svaz nedisponuje finančními prostředky na pořízení nového reprezentačního vybavení a ani současný systém dotací v dohledné době toto neumožňuje. Bližší info případně podá p. Proček.

  Předsednictvo schválilo změnu v bodovém hodnocení pilotů pro výběr reprezentace na rok 2009 a to následovně:

 • pilot se musí účastnit MČR 2009
 • pilot musí být platným členem svazu MPG LAAČR
 • jednotlivému pilotovi se započítává 40% z bodového hodnocení MČR 2008 (Stichovice), 10% z bodového hodnocení ME 2008 (Polsko) – viz. příloha č.3 a 100% z bodového hodnocení MČR 2009.
 • v případě, že se pilot v roce 2008 neúčastnil MČR nebo ME má možnost zápočtu 10% z bodového hodnocení závodů Ligy MPG 2009 pořádaných do termínu MČR 2009 a 100% MČR 2009.
 • předsednictvo si vyhrazuje právo použití tzv. divoké karty pro možnou náhradu při výběru reprezentace a to tak, že maximálně jednu v dané kategorii. Karta může být použita pouze v druhé polovině postupových míst.

  Anhänge:

 • č.1 – zpráva p. Jiřího Koudely z jednání CIMA
 • č.2 – podklady pro žádost o dotaci na reprezentaci pro rok 2009 včetně výhledu do roku 2012