Rada LAA ČR

Rada LAA ČR je výkonným orgánem, který řídí LAA ČR v období mezi Konferencemi. Rada LAA ČR je sedmičlenná a skládá se z prezidenta LAA ČR a ze šesti členů zastupujících svazy volených jednotlivými předsednictvy svazů.

Pravomoci

Pravomoci Rady LAA jsou definovány v Hlavě VII Stanov LAA ČR

HLAVA VII – Rada LAA ČR

§ 21 Rada LAA ČR

 1. Rada LAA ČR je sedmičlenná a skládá se z prezidenta LAA ČR a ze šesti členů zastupujících svazy volených jednotlivými předsednictvy svazů.
 2. Svaz ultralehkého létání zastupují v Radě dva zástupci, Svaz paraglidingu zastupují dva zástupci, Svaz závěsného létání zastupuje jeden zástupce a Svaz motorového paraglidingu zastupuje jeden zástupce.
 3. Členství v Radě LAA ČR je čestné a členům budou hrazeny náklady spojené s výkonem funkce.
 4. Rada LAA ČR jedná nejméně čtyřikrát v roce.
 5. Jednání Rady svolává Prezident, nebo osoba, která jej na základě pověření Rady LAA ČR, zastupuje
 6. Nesvolá-li jednání Rady Prezident, mohou jednání svolat 4 členové Rady.
 7. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Při rozhodování o odměňování Prezidenta LAA ČR, Prezident nehlasuje.

§ 22 Pravomoci Rady LAA ČR

 1. Rozhoduje z důvodů vyplývajících z těchto stanov o svolání řádného a mimořádného zasedání Konference LAA ČR, pokud je nesvolal prezident, nebo osoba, která na základě pověření Rady LAA Prezidenta zastupuje.
 2. Navrhuje rozpočet a předkládá jej k rozhodnutí Konferenci LAA ČR.
 3. Přijímá Organizační řád LAA ČR.
 4. Řídí a kontroluje sekretariát LAA ČR.
 5. Projednává a řeší stížnosti členů LAA ČR.
 6. Jmenuje Redakční radu a určuje ideově obsahovou náplň médií LAA ČR.
 7. Ustavuje odborné komise jako poradní orgány Rady LAA ČR a jmenuje jejich členy.
 8. Může svolat Valnou hromadu svazu, jehož předsednictvo nevyvíjí činnost nebo jedná v rozporu se zájmy LAA ČR.
 9. Rozhoduje o vyloučení člena LAA ČR.
 10. Rozhoduje o odměňování Prezidenta LAA ČR