Zápis ze Skype schůze SK 10.10.2017

Omluven: Kricnar

SK odsouhlasila následující úpravy v Pravidlel rankingu cross country, v Pravidlech nominace na závody ME/MS v cross country a Nastavení scorovacího softwaru GAP.

 

 

• SK odsouhlasila následující změny v Pravidlech rankingu cross country v následujícím znění:

Odstavec 1. Účel

V rankingu českých pilotů se může umístit pilot s českým občanstvím, českým

pilotním průkazem nebo s trvalým bydlištěm na území ČR. Svoji příslušnost k ČR pro účely českého rankingu dává pilot najevo uvedením národnosti (angl. nation) ve výsledkové listině závodu zkratkou CZE.

Je v zájmu pilota upozornit SK na získané body do rankingu v případě nepřipsání do 30ti dnů od ukončení závodu nejdéle však do 31.12.

Odsouhlaseno jednohlasně

 

Odstavec 5. Rozdělení soutěží do kategorií

4. kategorie: (vyjímka pro jednotlivý závod české Ligy: 35)

Odsouhlaseno 3, proti 1

 

Odstavec 7. Validita závodu

doplnit následující: upravit koeficient cValidita (odstavec 7) následovně:

cValidita = MAX [ 1; ( cValiditaFTV=0 / (1-FTV) ) ]

kde cValidita –  je nová hodnota do celkového vzorečku

MAX [ x ; y ] – je funkce maximální hodnota výrazu x nebo y

cVadiditaFTV=0 – je původní hodnota dle tabulky v odstavci 7

FTV –  je hodnota Fixed Total Validity použité v závodě

Odsouhlaseno jednohlasně

Odstavec 8. Platnost

Pravidla jsou platná od 1.1.2018

 

• Úprava Pravidel nominace na závody ME/MS cross country

Sportovní komise může ve výsledném pořadí nominovaných pilotů uplatnit jednu divokou kartu pro pilota, pokud se od něj dá očekávat výborný výsledek v rámci reprezentace. (bez omezení -zranění, těhotenství, apod)

SK však musí své rozhodnutí na základě čeho(proč) nominovala daného pilota na divokou kartu, rozumně zdůvodnit-zveřejnit na stránkách svazu PG.

Odsouhlaseno 3, proti 1

Poznámka pod čarou: 2. Dle pravidel dotace od MŠMT nominovaný pilot, který není občanem ČR, nemá nárok na případné příspěvky na přípravu teamu a sportovní úspěšnost. Startovné a případné další náklady mohou být po schválení Předsednictva svazu PG, hrazeny svazem PG.

 

• Úprava Nastavení scorovacího softwaru GAP 

– Pro MČR v XC paraglidingu doporučuje SK následující hodnoty nastavení:

Minimal distance: 5-10km (15 násobek rozdílu výšky startoviště a přistání hlavního terénu v závodě)

FTV factor = 25%

 

– Závody na území České Republiky, Slovenska a v zemích podobného charakteru

Minimal distance = 3-8 km (15 násobek rozdílu výšky startoviště a přistání hlavního terénu v závodě)

 

– Závody v zemích alpského charakteru

Minimal distance = 5-10 km (15 násobek rozdílu výšky startoviště a přistání hlavního terénu v závodě)

 

Ostatní hodnoty se doporučuje zanechat tak, aby byly v souladu s poslední verzí FAI CIVL GAP (v době vydání tohoto doporučení GAP 2016 R1.1) Např.: měření vzdáleností dle FAI sféry, use_double_leading_points=1. Pro vyhodnocení závodu je potřeba použit vždy aktuální verzi scorovacího programu dostupného na stránkách fs.fai.org.

Odsouhlaseno jednohlasně

• Úprava pravidla ve Sportovním řádu pro vyhlášení mistra/mistryně ČR

Návrh -stanovit minimální počet platných kol nebo bodů pro vyhlášení mistra/mistryně.

Hlasování 3 proti, 1 pro změnu– Zamítnuto

 

• Vypsání  výběrového řízení pro pořádání závodu MČR v XC pro rok 2018 (během října a listopadu)

 

• SK přijala-vzala na vědomí, termín pro pořádání závodu Hike and Fly 2018 18.-20.5. (náhradní 25.-27.5)