Úprava pravidel ČPP

Sportovní komise se rozhodla na návrh Jakuba Havla změnit bod 8.2 pravidel Českého Poháru Paraglidingu týkající se posuzování porušení pravidel a podaných protestů proti přihlášeným letům v ČPP.

 

 

Bod 8.2 byl z původního znění pravidel rozšířen, přidané části v novém znění jsou zvýrazněny tučně.

8.2. Porušení pravidel a jejich posuzování, vyloučení

Nesplní-li přihlášený výkon některý z bodů pravidel, je sportovní komise oprávněna výkon neuznat tak, jak byl přihlášen, resp. jej neuznat vůbec. Při posuzování porušení obecných pravidel a zákonných omezení, a to i v případě protestu, posuzuje sportovní komise závažnost tohoto porušení dle svého úsudku. Kritériem je přitom míra všeobecné nepřijatelnosti takového porušení. V případě záměrného uvedení nepravdivých skutečností pilotem je sportovní komise oprávněna diskvalifikovat pilota z ročníku ČPP, ve kterém k prohřešku došlo.