Zápis z valné hromady 2010

Zápis VH svazu PG konané v kulturním domě obce Štoky v sobotu 6.11.2010 od 10 hodin.

Zapsal: Vít Javůrek

Zahájení valné hromady, volba návrhové a mandátové komise

Zvolena návrhová komise ve složení

 • Aleš Trtil
 • Vítězslav Fedra
 • Jiří Procházka

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 3

Zvolena mandátová komise ve složení:

 • Vít Javůrek
 • Robert Kulhánek
 • Jan Fridrich

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 3

Byl schválen program Valné hromady svazu PG 2010 v předloženém znění

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 3

Michal Brabenec prezentoval zprávu o činnosti předsednictva svazu

Schvaluje: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 3

Petr Chromec prezentoval zprávu o činnosti Sportovní komise.

Schvaluje: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 3

Michal Brabenec informoval VH o hospodaření svazu.

Schvaluje: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Petr Chromec prezentoval zprávu o hospodaření reprezentace

Schvaluje: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Michal Brabenec předložil návrh pracovní skupiny složené ze členů předsednictva, SK a teamleadrů na rozdělení financí reprezentace od roku 2011 ve znění viz. příloha

Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Miroslav Volný přednesl zprávu o Programu sportovních talentů PG.

V programu byly učiněny změny platné pro příští rok. Miroslav Fejt doporučil pořadatelům táborů fakturovat částky takovou formou, aby nevznikla povinnost platit DPH.

Schvaluje: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Oběd

Prezident LAA ČR, Jan Brskovský, pronesl řeč k účastníkům Valné hromady

Ve svém projevu zdůraznil důležitost rozsáhlé členské základny asociace při vyjednávání v parlamentu. Poblahopřál rovněž všem sportovcům, kteří v uplynulém roce reprezentovali LAA, a pomohli tak ke zvyšování povědomosti o sportovním létání obecně. Zmínil také letošní 20. výročí založení LAA ČR a vzpomenul na všechny, kdo založení LAA pomohli. Na závěr požádal členy svazu o častější přispívání do publikací LAA ČR jako např. na internetové stránky, či do časopisu Pilot.

Miroslav Fejt seznámil Valnou hromadu s činností předsednictva v oblasti podpory startovišť.

Startovistě Jeseníky

Bylo bez problémů předsednictvem podpořeno částkou 15 000Kč.

Startoviště Prašivá

Ohledně startoviště Prašivá jednání probíhala déle, ale nakonec byla také realizace startoviště podpořena částkou 58 000Kč. Následně byla provedena kontrola dodržování smluvních podmínek, kde byly zjištěny závažné nedostatky. Provozovatel dostal lhůtu na odstranění těchto nedostatků.

Startoviště Zlatník

Na startovišti Zlatník byla uhájena možnost létání díky P. Chromcovi, J. Havlovi a J. Hájkovi.

Startoviště Zbyslavec v Železných horách.

V současné době se připravuje realizace

Zprávu schvaluje: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Miroslav Fejt seznámil VH s činností předsednictva v oblasti dodávání map na startoviště.

Mapy letos nebyly vytištěny z důvodu nízké kapacity dodavatele. Budou dodány před začátkem příští sezony.

Miroslav Fejt seznámil VH s výsledky proběhlých jednání v rámci EHPU.

V rámci EHPU se v současné době jedná převážně o mezinárodním uznávání kvalifikací.

Michal Brabenec přednesl zprávu Radka Seidla o fondu propagace.

Viz. Příloha č. 2

Zprávu schvaluje: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Hlavní inspektor paraglidingu LAA ČR přednesl zprávu o svém působení.

Téměř polovina pilotních průkazů vydaných LAA v roce 2010 byla právě kvalifikace PL. Problémem je nízký zájem o členství v LAA.

Další věcí je správa meteosond. Informace z meteosond byly původně dostupné na webu webriefing. V nedávné době došlo k výpadku webu. Sondy jsou však nyní plně k dispozici. Jan Hájek je otevřen i návrhům na možné umístění nových meteosond.

Michal Brabenec představil návrh na změnu poplatků LAA ČR pro rok 2011

Viz. Příloha č. 3, Výsledek jednání VH nad změnou poplatků se projevil ve formě cíle delegátů na konferenci LAA ČR

Usnesení VH

Návrhy účastníků VH

VH pověřuje předsednictvo svazu PG vytvořením konceptu podpory Sportovních Talentů PG na závodech České ligy a MČR v souladu s podmínkami grantu

Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1

VH ukládá předsednictvu svazu PG opakovaně medializovat v časopise Pilot informace o existenci fondu „Dotační tituly“ určeného k získávání evropských dotací

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0

VH ukládá předsednictvu svazu PG vyhlásit výběrové řízení na Teamleadery reprezentačních týmů a sportovních talentů do konce měsíce listopadu. – Javůrek2

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 4

VH žádá tajemníka LAA ČR, aby se pokusil vyjednat, aby krytí pojistky vystavené na pilota (do 150 kg) s pojistným plněním do 1 000 000 EUR zahrnovala i lety na PPG/MPG – Konečný1

Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 2

VH ukládá předsednictvu svazu PG trvat na zajištění placené funkce HIPL.

Pro: 21, Proti: 1, Zdrželo se: 0

VH ukládá Sportovní komisi v předstihu informovat reprezentanty navržené na ocenění „sportovce roku“ o konání vyhlášení.

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 1

VH ukládá Sportovní komisi připravit do začátku nové sezony reprezentační smlouvu pro reprezentace PG.

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 2

Cíle delegátů na konferenci LAA

Prosazovat změnu názvu poplatku „roční paušální poplatek za držení licence k výrobě, opravám, prodeji a zkušebnictví“ na „roční paušální poplatek za držení licence k výrobě, opravám, dovozu a zkušebnictví“ v ceníku poplatků LAA ČR pro rok 2011.

Pro: 14, Proti: 3, Zdrželo se: 4

VH ukládá delegátům na konferenci LAA ČR prosazovat stanovisko nutnosti stálého obsazení místa Hlavního inspektora paraglidingu LAA ČR

Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1

VH ukládá delegátům na konferenci LAA ČR prosazovat jako kandidáta na prezidenta LAA ČR Jana Brskovského

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Valná hromada souhlasí s usnesením a cíli delegátů na konferenci LAA ČR.

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Kandidáti do předsednictva svazu PG

 • Vít Javůrek – 26 hlasů
 • Michal Brabenec – 25 hlasů
 • Miroslav Fejt – 25 hlasů
 • Miroslav Oros – 22 hlasů
 • Robert Kulhánek – 20 hlasů
 • Oldřich Juříček – 20 hlasů
 • Lukáš Skrbek – 15 hlasů

Zvolení členové předsednictva: Vít Javůrek, Michal Brabenec, Miroslav Fejt, Miroslav Oros, Robert Kulhánek, Oldřich Juříček.

Předsedou svazu byl zvolen Michal Brabenec

Kandidáti do Sportovní komise:

 • Petr Chromec – 25 hlasů
 • Jakub Havel – 20 hlasů
 • Vítězslav Fedra – 20 hlasů
 • Aleš Trtil – 18 hlasů
 • Ondřej Krupa – 16 hlasů
 • Radek Šimoník – 14 hlasů
 • Robert Kulhánek – 9 hlasů
 • Vít Javůrek – 8 hlasů

Zvolení členové Sportovní komise: Petr Chromec, Jakub Havel, Vítězslav Fedra, Aleš Trtil, Ondřej Krupa.

Předsedou Sportovní komise byl zvolen Petr Chromec.

Kandidáti na konferenci LAA ČR:

 • Petr Chromec – 26 hlasů
 • Zdeňka Chromcová – 25 hlasů
 • Michal Brabenec – 25 hlasů
 • Aleš Trtil – 24 hlasů
 • Miroslav Fejt – 23 hlasů
 • Vítězslav Fedra – 21 hlasů
 • Kamil Konečný – 19 hlasů
 • Miroslav Volný – 18 hlasů
 • Lukáš Skrbek – 15 hlasů
 • Oldřich Juříček – 14 hlasů

Zvolení delegáti na konferenci LAA ČR: Petr Chromec, Zdeňka Chromcová, Michal Brabenec, Aleš Trtil, Miroslav Fejt, Vítězslav Fedra, Kamil Konečný, Miroslav Volný