Neinvestiční dotace na podporu sportu

Máme možnost čerpat dotaci na oblast sportu – tuto podporu můžete čerpat i vy.

Uzávěrka žádostí o dotaci je 11.5.2012,  žádosti zasílejte na predsednictvo@svazpg.cz

Zde jsou podmínky pro použití dotace na organizaci sportu:

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací

poskytnutých v oblasti sportu  (dále jen Účelové určení) 

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace – Program I  až  II a v rámci všeobecné sportovní činnosti – Program III a IV ve specifické oblasti sportovní činnosti školní mládeže a univerzitního sportu, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců se může dotace poskytnout až do výše rozpočtovaných nákladů projektu.
 2. V případě programů III a IV a v projektech pro „Ostatní dotace“ se dotace  poskytují maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minim. do výše 30%), s výjimkou zdravotně postižených sportovců, žáků školních a univerzitních sportovních klubů nebo pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak.
 3. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu.
 4. D o t a c e  nesmí být použita na:
 5. a)úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč),
 6. b)úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů,
 7. c)plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
 8. d)úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,
 9. e)úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 10. f)úhradu výdajů na pohoštění [1][4]) a dary,
 11. g)       úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích  mistrovských   soutěžích[2][5]), pokud  není  přímo vymezeno vyhlášeným programem a přijatým projektem,
 12. h)       úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v mezinárodních soutěžích, vč. služebních cest, pokud  není  přímo vymezeno účelem programu[3][6]), 
 13. i)mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady funkcionářům, zaměstnancům a manažerům nestátní neziskové organizace, není-li Programem stanoveno jinak.
 14. j)reklamní a propagační činnost.

Článek II

Účelovost používání dotací v programech veřejně vyhlášené

„Státní podpory sportu“

V Programu V – Organizace sportu lze dotaci použít pouze na:

 1. a)sportovní činnost, která je hlavním předmětem činnosti u občanských sdružení, dle svých registrovaných stanov,
 2. b)realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, metodických, technicko – servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých NNO s celorepublikovou působností
 3. c)realizaci sportovní činnosti, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců aždo výše rozpočtovaných nákladů nebo pokud není stanoveno Rozhodnutím jinak.
 4. d)účelové vymezení státní podpory, které je orientováno na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti s výdaji, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku.