Zápis ze schůze předsednictva svazu PG 18.10.2010

Zůčastnění členové předsednictva:

Michal Brabenec, ing. Oldřich Juříček, Petr Chromec, Miroslav Fejt, Radek Seidl.

 

Přizvaní teamleadeři, členové SK a členové svazu:

Petra Slívová, Kamil Konečný, Mirek Volný, Tomáš Lednik, Vít Javůrek.

 

1. Příprava na VH:

Předsednictvo odsouhlasilo program VH.

Předsednictvo rozdělilo vypracování zpráv pro valnou hromadu následujícím členům:

M. Brabenec – Zpráva o činnosti předsednictva Svazu
P. Chromec – Zpráva o činnosti sportovní komise
M. Brabenec – Zpráva o hospodaření Svazu
P. Chromec – Zpráva o hospodaření reprezentace
M.Volný – Zpráva o programu talentované mládeže
M.Fejt – Zpráva o fondu podpory startovišť
R. Seidl – Zpráva o fondu propagace

2 . Kontrola zapůjčeného majetku ve správě svazu PG:

Byl vypracován seznam zapůjčeného majetku. Vypůjčitelé (se známým kontaktem) byli osloveni a požádáni o zhodnocení stavu vypůjčeného majetku. Vypůjčitelé s poškozeným, nepoužitelným nebo nepoužívaným majetkem byli požádáni o vrácení. Dosud bylo vráceno 3ks GPS. Jedna nefunkční k vyřazení, jedna zapůjčena dalšímu zájemci, jedna v trzoru na LAA. Ostatní členové dosud majetek nevrátili. Seznam majetku je přílohou tohoto zápisu.

Úkol – pokračovat v aktivitách na vrácení materiálu.

Odpovídá – Brabenec

3. Vyřešení požadavků ekonomky LAA B. Haničákové na dodání potřebných dokumentů.

Michal Brabenec informoval předsednictvo o požadavcích Broni Haničákové na dořešení dotací z roku 2010 a dodání dokumentů pro požadavky na dotace 2011.

a) Podat žádosti na údržbu majetku reprezentace a žádosti o investiční dotaci reprezentantů do 24.10.2010

Do tohoto okamžiku byly zaznamenány žádosti o investiční dotaci od reprezentance XC a reprezentace PGA.

Reprezentace XC požaduje investiční dotaci na pořízení 7 ks padáků v celkové částce 595.000,-Kč

Reprezentace PGA požaduje investiční dotaci na pořízení 4 ks padáků v celkové částce 200.000,-Kč

Předsednictvo s požadavkem předběžně souhlasí a požaduje ještě doplnění předběžného klíče pro rozdělení majetku (pokud bude dotace získána).

Žádost na údržbu majetku Žádost PGA je na údržbu PK v částce 3 x 5.000,-Kč se spoluúčastí 30% z prostředků pilotů. Žádost PGXC je na údržbu reprezentačního auta v částce 70.000,- se spoluúčastí 30% na plánované opravy.

b) Vyřešit pohledávky za reprezentanty z důvodu nesplacených spoluúčastí na údržbě padáků a spoluúčastí na investičním majetku který převzali v letech 2007 a 2008.

Vzhledem k tomu, že spoluúčast na údržbě padáků XC byla sporným krokem, není dostatečně zadokumentovaná a o dotace na údržbu padáků pro XC se již dále nežádá, rozhodlo předsednictvo o smazání pohledávky za reprezentanty z tohoto důvodu.

Předsednictvo trvá na doplacení spoluúčasti reprezentantů na investičním majetku který převzali v letech 2007 a 2008.

Odpovídá – Petra Slívová

Předsednictvo požaduje, aby nadále byly veškeré spoluúčasti zaplaceny před vydáním majetku reprezentantům, tak aby nevznikaly pohledávky za reprezentanty.

c) Zajistit zaplacení spoluúčastí na novém investičním majetku do 30.10.2010

Odpovídá – Petra Slívová, Kamil konečný

d) Zajistit vyčerpání financí reprezentace z dotace MŠMT ve výši 365.362,-Kč.

Předsednictvo ve spolupráci s teamleadery rozhodlo, že rozdělení financí pro rok 2010 ve výši 365.362,-Kč proběhne stávajícím způsobem, tedy podle klíče MŠMT na individuální přípravu jednotlivým reprezentantům. Na místě byl navržen nový systém přípravy užší reprezentace, který bude předložen ke schválení na valné hromadě. Prostředky získané z členských příspěvků letos nebudou rozdělovány, poslouží jako rezerva pro následující období.

Za včasné vyúčtování odpovídá – Petra Slívová

4. Ranking reprezentace PGXC

Vzhledem k probírané tématice financování reprezentace byly diskutovány názory teamleaderů a členů SK na ranking používaný pro výběr reprezentace PGXC a na to jak bodování odráží skutečnou úroveň pilotů a jejich připravenost reprezentovat Českou republiku v přeletových soutěžích. Sportovní komise byla pověřena přezkoumat ranking, porovnat jej s obdobnými systémy používanými v zahraničí včetně FAI rankingu a navrhnout změny v rankingu pokud je jich zapotřebí.

Odpovídá – Petr Chromec

5. Program podpory mladých talentů

Předsednictvo vyslechlo prezentaci Víta Javůrka k současnému stavu programu podpory mladých talentů. Z finanční analýzy kterou provedl vyplývá, že finance jsou čerpány velmi nerovnoměrně jak mezi jednotlivci tak mezi jednotlivými úrovněmi, do kterých jsou mladí talenti zařazováni. Ukazuje se, že někteří mladí piloti se účastní v podstatě jakýchkoliv dostupných výběrových táborů i opakovaně několikrát za sebou a i přesto, že pro ně nejsou vhodné. Tím odčerpávají finance, které by mohly jiným talentům pomoci zlepšit své dovednosti. Vítek se domnívá, že vhodným strukturováním výcvikového programu by mohla být zlepšena efektivita programu. Bylo konstatováno, že současný program sice dobře funguje v tom ohledu, že zvyšuje vycvičenost mladých pilotů, kteří by z vlastních prostředků nemohli obdobný výcvik absolvovat a současně tím přispívá ke zvýšení bezpečnosti talentů, avšak neplní zcela třetí významnou část svého úkolu a tou je vedení talentované mládeže k zapojování se do závodů v cross country disciplínách. M. Fejt konstatoval, že jedním z problémů TM je také vybírání spoluúčasti od talentů až při zahájení tábora. Talenti se v registračním systému hromadně přihlásí a následně, krátce před zahájením kurzu se opět odhlašují. Bohužel tím berou ostatním možnost se tábora zůčastnit a tábor je nenaplněný.

Ke zlepšení efektivity programu mladých talentů předsednictvo rozhodlo o následujících změnách:

a) Přepracovat rezervační systém TM tak, aby potvrzenou rezervaci měl pouze ten pilot, který zaplatil spoluúčast.

Odpovídá – M.Volný + webmaster SvazuPG

b) Definovat minimální rychlost postupu talentů jednotlivými úrovněmi. Omezit výběr táborů podle úrovně pilota. Definovat maximální počet účastí pilota na stejném táboře.

Odpovídá – M.Volný + Vít Javůrek

c) Upozornit pořadatele táborů, že instruktoři cvičící TM nesmí současně provádět výcvik dalších žáků.

Odpovídá – M.Volný

d) Stanovit jaký je minimální počet účastníků, aby mohl být tábor uspořádán. V případě, že tábor není naplněn, dohodnout snížení ceny.

Odpovídá – M.Volný

e) vytvořit systém táborů s trenérem při MČR a Ligových závodech.

Odpovídá – M.Volný

f) Podporovat mladé talenty nefinančně – (při shánění sponzorů, uvolňování z výuky atd.)

Odpovídá – M.Volný + předsednictvo SvazuPG

6. Redakční rada Pilota

M.Fejt informoval o současném stavu článků v časopise pilot. Podle jeho postřehů do pilota unikají články se skrytou reklamou a nejsou odchytávána tvrzení, která jsou v rozporu s ustanoveními předpisů.

Úkol – Požadovat na radě LAA korekturu všech článků o paraglidingu redakční radou.

Odpovídá – Brabenec

7. Stanovisko EHPU k vlivu volného létání na životní prostředí

M. Fejt informoval o vzniku dokumentu Evropské unie hangglidingu a paraglidingu, který vysvětluje vztah volného létání k životnímu prostředí a lze jej použít při jednání s úřady a ochranáři. Dokument je zatím pouze v angličtině.

8. Program podpory startovišť

Předsednictvo se shodlo na potřebě zoficiálnění startovacích a přistávacích ploch v České republice. Hlavním počinem k zoficiálnění je vždy souhlas vlastníka pozemku s užíváním. Pouze vyrovnané vztahy s majiteli užívaných pozemků mohou vést k dlouhodobé existenci startoviště.

Pro budoucí období je nezbytné vydat nové mapy na startoviště a doplnit informační tabule LAA na startovištích podporovaných SvazemPG.

Odpovídá – M.Fejt

P.Chromec informoval o situaci na vrchu Zlatník která se stabilizovala po jednání zástupců LAA a SvazuPG na městském úřadě Most. V současném okamžiku je založeno občanské sdružení PG Středohoří a zveřejněna pravidla pro létání. Chybí pronájem startoviště. Předsednictvo doporučuje občanskému sdružení co nejrychlejší realizaci pronájmu startovací plochy.

9. Zrušení placené funkce hlavního inspektora paraglidingu

M.Brabenec informoval předsednictvo o návrhu změn v Ceníku poplatků vybíraných nad rámec dotace na státní správu, návrhu úsporných opatření v rozpočtu LAA a s tím souvisejícím zrušením placené funkce hlavního inspektora paraglidingu. Po proběhlé diskusi předsednictvo nesouhlasí s navrženým zrušením této funkce. Cítíme potřebu udržet pozici profesionálního HIPL z důvodu specifických potřeb volného létání mezi ostatními odbornostmi LAA. HIPL je tak funkcionářem, který může tato specifika prosazovat jak ve správních orgánech LAA tak i v jednáních se státními orgány a ostatními uživateli vzdušného prostoru.

10. Předsednictvo schválilo změnu pojistné smlouvy na havarijní pojištění a povinné ručení reprezentačního VW s cílem uspořit na pojistném.

Odpovídá – K.Konečný

11. Předsednictvo schválilo znění smlouvy o výpůjčce materiálu SvazuPG se spoluúčastí. Smlouva bude použita při veškerém dalším vypůjčování materiálu ve správě SvazuPG reprezentantům. Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

 

12. Motivační vklad do Programu talentované mládeže

Předsednictvo schvaluje vklad 10.000,-Kč z rozpočtu SvazuPG do rozpočtu Programu talentované mládeže.

 

13. Finanční náhrady za odvedenou práci.
– Předsednictvo schvaluje finanční náhradu ve výši 7.000,-Kč teamleaderovi PGA reprezentace Kamilovi Konečnému z rozpočtu reprezentace.

– Předsednictvo schvaluje finanční náhradu ve výši 7.000,-Kč teamleaderovi PGXC reprezentace Petře Slívové z rozpočtu reprezentace.

– Předsednictvo schvaluje finanční náhradu ve výši 15.000,-Kč teamleaderovi Programu talentované mládeže Mirkovi Volnému z rozpočtu TM.

– Předsednictvo potvrzuje vyplacení částky 15.000,-Kč z rozpočtu Svazu PG Zdeňce Chromcové za vytvoření nového systému www stránek SvazuPG, rezervačního systému pro reprezentační auto a průběžnou práci webmastera.
– Předsednictvo schvaluje vyplacení částky 10.000,-Kč z rozpočtu TM Zdeňce Chromcové za vytvoření nového rezervačního systému pro akce talentované mládeže na stránkách SvazuPG a průběžnou podporu a zlepšování systému.

-Předsednictvo schvaluje finanční náhradu ve výši 15.000,-Kč z rozpočtu SvazuPG M.Fejtovi za celoroční činnost v orgánech EHPU a zejména za účast na jednáních EHPU v Chamonix, Tegersee a Lecco. Náhrada je vyplacena podle dřívějšího pravidla přijatého předsednictvem.

-Předsednictvo schvaluje finanční náhradu ve výši 5.000,-Kč z rozpočtu SvazuPG K.Konečnému za celoroční činnost v FAI CIVL komisi a zejména za účast na jednání FAI CIVL komise v Lausagne.

-Předsednictvo schvaluje finanční náhradu členům předsednictva podle bodu č.2 usnesení Valné hromady 2009. Náhrada ve výši 5.000,- Kč bude vyplacena M.Fejtovi, P. Chromcovi a M.Brabencovi. Celkem 15.000,-Kč z rozpočtu SvazuPG.

-Předsednictvo schvaluje finanční náhradu správci reprezentačního VW za kvalitní výkon funkce správce ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu reprezentace. Náhrada je vyplacena podle dřívějšího pravidla přijatého předsednictvem.

Zapsal M.Brabenec