Usnesení Valné hromady svazu paraglidingu

Úplný text usnesení valné hromady svazu paraglidingu konané dne 7.11.2009 v Jihlavě.

Valná hromada schvaluje:
Zprávu o činnosti předsednictva Svazu.
Zprávu o činnosti Sportovní komise.
Zprávu o hospodaření Svazu.
Zprávu o hospodaření reprezentace.
Zprávu o programu talentované mládeže.
Zprávu o fondu podpory startovišť.
Zprávu o fondu propagace.
Vytištění letecké mapy pro rok 2010 v měřítku 1:500000 pro všechny členy svazu PG z členských příspěvků.

Valná hromada ukládá předsednictvu:

1. VH umožňuje zřídit fond s názvem Dotační tituly ve výši 50.000,-Kč. Tyto prostředky lze využít pro úhradu faktur firmě vybrané ve výběrovém řízení, na vypracování informačních materiálu pro získávání dotací z prostředků EU a jiných dotačních titulů. Fond bude vytvořen z prostředků Svazu PG.

2. VH schvaluje rozdělení odměny ve výši 15.000,- Kč mezi členy předsednictva jako odměnu za jejich práci. Rozdělení odměny navrhne předseda svazu na konci funkčního období a návrh podléhá schválení předsednictva.

3. VH pověřuje předsednictvo pro stanovení pravidel financování účasti reprezentantů na světových leteckých hrách a pravidel nominace.

4. VH pověřuje předsednictvo dát k dispozici členům Svazu PG propagační materiály z MS a ME které se platí ze svazových prostředků.

5. VH pověřuje předsednictvo ze svazových prostředků nebo prostředků reprezentace podpořit pořádání ligy PG 2010 na základě posouzení požadavků pořadatele, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

6. Valná hromada pověřuje předsednictvo analýzou, jejím zveřejněním a případnou změnou stávající koncepce programu Sportovních talentů do 31.1.2010.

7. Valná hromada ukládá rozšířit organizační řád Svazu paraglidingu, konkrétně o způsob hlasování v souladu s organizačním řádem LAA. Ke schválení bodu dochází pouze při jeho odhlasování „pro“ nadpoloviční většinou přítomných.

8. VH ukládá předsednictvu urychleně dořešit vyřazení (odpis) nepotřebného materiálu pořízeného z dotace pro reprezentaci.

Valná hromada zvolila nové členy předsednictva, sportovní komise a kandidáty pro konferenci LAA

Předsednictvo:
Míra Fejt
Oldřich Juříček
Michal Brabenec
Radek Seidl
Bára Vejnarová
Lukáš Skrbek

Sportovní komise:
Petr Chromec
Jakub Havel
Michal Šneiberg
Tomáš Lednik
Aleš Trtil

Delegáti Konference LAA:
Kamil Konečný
Petr Chromec
Michal Šneiberg
Oldřich Juříček
Miroslav Fejt
Michal Brabenec
Aleš Trtil
Radek Seidl

 

VH Schválila znění usnesení včetně volby předsednictva svazu PG.

Správnost usnesení potvrzují:
Za mandátovou komisi
ing. Oldřich Juříček

Za návrhovou komisi
Petr Kuhn