Zpráva o činnosti předsednictva Svazu PG v roce 2008

Vážení členové svazu,

opět přichází podzimní čas a kromě odchodu termiky,  nastává doba rekapitulace činnosti voleného předsednictva svazu PG.

V loňském roce byli Vámi do předsednictva zvoleni Kamil Konečný – ten převzal velmi nevděčnou funkci předsedy svazu, Radek Seidl, Lukáš Skrbek, Mirek Fejt, František Pavloušek, Martin Porkert a v neposlední řadě Michal Šnaiberg, který byl kooptován sportovní komisí.

Na loňské Valné hromadě svazu PG a na Konferenci LAA nám bylo Vámi uloženo několik úkolů a nyní z nich budeme skládat účty.

Základní požadavek na transparentnost fungování svazu je možný sledovat na webu www.svazpg.cz V souladu s požadavky VH zveřejňujeme dopředu programy chystaných schůzí předsednictva, zápisy z těchto porad  a kterýkoliv člen se jich může kdykoliv účastnit. Rádi uvítáme jeho zpětnou vazbu, kterou nám svojí přítomností určitě poskytne. Osobně, a jistě nejsem sám, bych si představoval ještě systém dotáhnout do úrovně, že by bylo vidět, jak  který člen předsednictva hlasoval a agenda probíhala více elektronickou formou.

V loňském roce před nás VH postavila jednu z velkých výzev a to zasadit se o zrušení prodlužování pilotních licencí jednomístných PK/ZK. K dnešnímu dni můžeme říci, že upravený předpis byl předložen na odbor civilního letectví  Ministerstva dopravy ke schválení. Poděkování za konstruktivní jednání náleží všem zástupcům svazů na Radě a aparátu LAA, protože tento problém se jevil, přes počáteční nepochopení, jako veliká zkouška našeho asociačního fungování.

Podařilo se prosadit náš požadavek na transparentnost částečně  i do fungování Rady LAA, která už nyní pravidelně zveřejňuje zápisy. Najdete je jak na asociačním webu www.laacr.cz , tak i v časopise Pilot. Pokud však napíši částečně, měl bych zdůvodnit proč ne zcela. Osobně vím, že je těžké a složité věci plánovat, ale je to nutné a účelné. Považuji za samozřejmost, že se dopředu zveřejní termíny, kdy se Rada LAA bude scházet a jaký bude mít program. Má to význam pro naši práci, kdy zástupci svazu na Radě mohou konzultovat svůj názor s ostatními členy předsednictva.

Jeden z úkolů, který se nepovedlo dotáhnout do úplného konce je, zjistit jakým způsobem jsou organizovaná výběrová řízení pro dodavatele LAA. Zcela jistě budete mít prostor se zástupců LAA na naší Valné hromadě zeptat a věřím, že určitě dostanete odpověď.

Co se týče fungování svazu PG, tak se tuto činnost rovněž učíme a výběrová řízení se snažíme vypisovat. Bylo nám totiž uloženo vybrat vedoucí reprezentačních týmů – úkol se nám podařilo splnit a v současné chvíli se vedou jednání vedoucí k uzavření smluv. Výběrovým řízením rovněž prošel post trenéra talentované mládeže, kde uspěl Mirek Volný, který zároveň vzal na svá bedra funkci zástupce svazu PG v redakční radě časopisu Pilot.

VH navrhovala rozšíření programu rozvoje startovišť i na jiné právní subjekty, než občanská sdružení.  Tomu v současné době nic nebrání a tohoto programu se při dodržení stanovených podmínek mohou účastnit i soukromé firmy.

Dalším úkolem bylo pokračovat na práci pro ověřování platnosti pilotních průkazů z databáze LAA zabezpečeným způsobem na webu. Technicky to zatím nebylo realizováno, takže například letošní ročník ČPP byl kontrolován pracovníky aparátu ručně a věříme, že toto si již nebudou chtít zopakovat. Tento návrh byl projednán i na Radě LAA, bohužel smlouvám kterou máme uzavřenu s Úřadem na ochranu osobních dat momentálně neumožňuje tuto kontrolu. Vzhledem k tomu, že se LAA podílela na organizaci MS ULL, nepodařilo se tuto smlouvu změnit a udělat technické řešení, které by kontrolu umožnilo.

Úkol nazvaný jako Povinnost správy informovat o zamýšlených změnách v předpisech a vyhláškách zástupce svazů, kterých se tato změna týká, a projednat s nimi tyto změny se promítla i do návrhu nové úpravy Stanov LAA.

Předsednictvo ve spolupráci se správci letových terénů ČR, s cílem zvýšit bezpečnost a informovanost pilotů, začalo realizovat program  Mapy na startoviště – jde o zajištění a vytištění výřezů  ICAO map pro jednotlivé startoviště.Svaz zakoupil práva na používání map na vybraná startoviště na 5 let dopředu včetně aktualizací. Pokud vaše oblíbené startoviště zatím není touto mapou vybaveno, obraťte se na jeho správce nebo přímo na Předsednictvo. V příští sezóně se na většině kopců s projektem budete mít možnost seznámit osobně.

Další úkol uložený VH i Konferencí, Oddělení funkce ředitele správy od funkce tajemníka LAA , se dodnes nepodařilo prosadit. Na Radě LAA se tato otázka několikrát řešila. Bohužel vzhledem k tomu, že tajemník by musel být placen plně z prostředků Občanské sdružení, tak by se to neobešlo bez zvýšení členských příspěvků LAA. Nejsem si tedy jist, jak by se k tomu postavili členové LAA. Myslím si, že za stávajícího stavu je řešením větší aktivita zástupců svazů na Konferenci a Radě. Vzhledem k zakotvení principu informování zástupců svazů o připravovaných změnách předpisů je možné, aby se k navrhovaným změnám vyjadřovali a konzultovali je se Správou.

Zástupci Svazu PG se účastnili práce několika pracovních skupin, které se zabývaly úkoly z Konference LAA 2006.

V Komisi pro návrh změn LA-1 ke zrušení prodlužování PL nás zastupovali Radek Seidl a Mirek Fejt. Výsledkem práce této komise byl návrh úpravy předpisu LA-1 a návrhy, jak vyřešit snížení příjmů LAA po zrušení prodlužování PL.

Do Komise pro analýzu poplatků vybíraných na státní správu a do Komise pro revizi Stanov LAA určila Rada LAA Kamila Konečného.

Výsledkem práce komise pro analýzu poplatků je zachování stávající výše poplatků a jeho způsobu výbírání. Po schválení nového předpisu LA-1, který umožní stálou platnost pilotních průkazů pro jednomístné PK/ZK by měla vstoupit v platnost úprava Sazebníku poplatků. Za vystavení PL se bude platit 1800,- s tím, že licence má neomezenou platnost. Stávající držitelé PL zaplatí za prodloužení 50,- a bude jim vydána rovněž neomezená PL. Jedním z bodů jednání VH je i schválení tohoto doplňku Sazebníku LAA.

Komise pro revizi Stanov LAA navrhla verzi Stanov, kterou Vám předložíme na Valné hromadě a která byla zveřejněna v posledním čísle Pilota. Cílem úprav byla lepší vnitřní stabilita Asociace a odstranění dalších drobných problémů. Předpokládám, že Valná hromada zaváže delegáty na Konferenci LAA hlasovat pro tento návrh Stanov.

Reprezentace letos dosáhly vynikajících výsledků na MS XC v Austrálii a MS PGA v Litvě. Účast na mistrovstvích byla reprezentantům plně hrazena z dotace MŠMT a prostředků LAA. Předsednictvo rozhodlo, o vyplacení cestovních náhrad účastníkům obou mistrovství dle klíče Pro rozdělování prostředků na reprezentaci. Na rozdíl od minulých dvou let se Předsednictvo rozhodlo vypočíst body, pro určení diferencovaného příspěvku na přípravu, za rok letošní a loňský a předloňský. Vzhledem k protestům některých reprezentantů, kteří se cítili „ošizeni“, předsednictvo v letošním roce započetlo i body za rok 2004. Cílem zápočtu letošního roku (myšleno roku konání soutěže) je odstranění situace, kdy pilot není „odměněn“ za výsledek v roce, kdy ho dosáhl, ale někdy v budoucnu, kdy z různých důvodů nemusí být členem reprezentačního týmu. V následujícím roce budou body počítány za výsledky dosažené v aktuálním roce a dvou sezónách zpět.

Věřím, že zvolení Vedoucí reprezentačních týmů připraví v následujícím roce smlouvy s reprezentanty, kde budou definována práva a povinnosti reprezentantů a také budou jednat se sponzory, abychom nebyli závislí pouze na dotaci MŠMT. Výsledky reprezentací tomu jistě nahrávají. Vedoucí týmů by měli také připravit rozpočet účasti na jednotlivých ME, tak, aby po rozdělení prostředků na Radě LAA bylo možno stanovit částku, která bude určena na přípravu ještě před začátkem ME. Věřím, že tyto kroky přispějí k udržení výsledků i v nadcházejících letech.

Pokud jste dočetli až sem, tak máte v několika bodech přehled o našich výhrách i prohrách. Jako odstupující a již nekandidující předseda mohu kolegům jen poděkovat za jejich práci. Možná jim i trochu závidím, že před sebe dovedou klást stále nové cíle jako například chystaný program podpory propagace paraglidingu, kde zcela jistě budou potřebovat pomoc i Vás členů svazu.

Za svaz PG

          Kamil Konečný

Celkový přehled o práci Předsednictva vyplývá ze zápisů jednání Předsednictva a Rady, zveřejněných na webech LAA a Svazu PG.