Změna majitele

(Veškeré podklady pro změnu majitele SLZ je možné zasílat emailem, poštou nebo předat osobně na rejstříku LAA ČR. Nelze elektronicky přes web správy!)

Co je nutné dodat na rejstřík LAA, aby mohl být v dokumentaci změněn majitel.

ULL, MZK, ULH, ULV, ZK

Změna majitele SLZ přes inspektora techniky

 1. Inspektora navštíví prodávající a kupující a předloží mu kupní smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli. Oba před inspektorem smlouvu podepíší a uvedou číslo občanského průkazu nebo pasu. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii kupní smlouvy. Na základě registračního listu s kupní smlouvou a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.
 2. Inspektora techniky navštíví stávající majitel SLZ (prodávající), předloží kupní smlouvu s nacionáliemi nového majitele a jeho podpisem. Inspektor techniky ověří totožnost prodávajícího, ověří jeho občanský průkaz, zapíše číslo OP nebo pasu. Majitel (prodávající) se na smlouvu před inspektorem podepíše. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii kupní smlouvy s podpisy prodávajícího a kupujícíhoNa základě registračního listu s kupní smlouvou , stávajícím technickým průkazem a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.
 3. Inspektora techniky navštíví nový majitel SLZ, který předloží notářsky ověřenou kupní smlouvu (v případě pochybností si správnost údajů může inspektor ověřit telefonicky u prodávajícího). Inspektor techniky ověří totožnost nového majitele a zapíše číslo jeho OP nebo pasu. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii kupní smlouvy. Na základě registračního listu s kupní smlouvou a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.

Změna majitele SLZ v rejstříku LAA

Pokud požádá majitel SLZ o převod letounu na jinou osobu přímo na rejstříku LAA ČR, je postup následující:

 1. Pokud se dostaví stávající i nový majitel, předloží kupní smlouvu rejstříku LAA ČR; pracovník rejstříku LAA ČR ověří totožnost dle osobních dokladů a oba smlouvu podepíší.
 2. V případě, že je doručena notářsky ověřená kupní smlouva, může provést rejstřík LAA ČR změnu majitele SLZ bez přítomnosti kupujícího a prodávajícího.
 3. Na základě podepsané kupní smlouvy a po uhrazení příslušného poplatku provede rejstřík LAA ČR změnu a vystaví nový technický průkaz SLZ.
 4. Rejstřík LAA ČR zapíše změnu majitele do registračního listu SLZ, který i s kopií kupní smlouvy neprodleně zašle příslušnému inspektorovi techniky, aby mohl provést změnu majitele ve své evidenci TP.

Poznámka:
Termínem „kupní smlouva“ je v tomto pokynu myšlena obecně smlouva dokládající převod majitele, může to být i darovací smlouva a podobně.

Důležité upozornění:
Při změně majitele a prodlužování platnosti technického průkazu musí být na rejstřík LAA ČR vždy odevzdán původní technický průkaz, jinak rejstřík požadovaný úkon neprovede. Pokud toto není možné, musí stávající (původní) majitel doložit písemné zdůvodnění, např. prohlášení o ztrátě technického průkazu.

Článek z časopisu Pilot 3/2021 pojednávající o problematice nákupu ULL ze zahraničí najdete zde.

Postup inspektora techniky při zapsání provozovatele SLZ

Do Registračního listu zapisuje inspektor techniky majitele, který je tak zároveň i provozovatelem.

Pokud má být provozovatelem osoba odlišná od majitele, zapisuje inspektor techniky provozovatele jen na žádost majitele a se souhlasem provozovatele (musí být doloženo písemně na rejstřík LAA ČR). Pokud stávající zaevidovaný provozovatel už jím být nadále nechce, musí dodat na rejstřík písemnou žádost a majitel s tím musí být srozuměn.

V předpisu LA2 je nově v Hlavě I., odst. 1.4.3 provozovatel definován takto:

„Provozovatel – provozovatelem SLZ je jeho majitel, pokud nedoloží písemnou dohodu s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, že provozovatelem SLZ bude tato osoba.“​

Jak postupovat při změně majitele SLZ mimo území ČR (ULL, MZK, ULH, ULV, ZK)

Pokud má být novým majitelem SLZ cizinec, musí počítat s tím, že pilotní i technické průkazy vydávané LAA ČR mají omezenou národní platnost a neplatí tedy automaticky v zahraničí.
Při provozu SLZ musí zahraniční občan dodržet následující pravidla :

 1. Občan cizí země, který získá pilotní průkaz LAA a bude létat v ČR. Podmínky: – musí doložit písemné prohlášení, že bude létat v ČR (spolu s podklady pro registraci letounu dodat do rejstříku LAA ČR).
 2. Občan cizí země, který bude létat v zahraničí:
  Podmínky:
   – do zahraničí se mohou převádět pouze SLZ s technickým průkazem typu P nebo A. Jedná se o typově schválená letadla českého výrobce (LAA dozoruje výrobce, výrobu, schvaluje technickou způsobilost, máme pod dohledem bulletiny) nebo letadla, která získala český typový průkaz a mohou být i vyráběna zahraniční firmou (ECHO, GOLF, Dynamic atd.).
  V ČR existuje správce typu (autorizovaný dealer), který zodpovídá za styk s výrobcem, za bulletiny atd.
  – nový majitel musí doložit písemný souhlas příslušného zahraničního leteckého Úřadu, tj. povolení létat.na OK značkách v jejich zemi . Tento dokument bude založen na rejstříku LAA ČR.
  -dále musí doložit prohlášení majitele, že byl seznámen s pravidly stanovenými LAA ČR pro údržbu a provoz SLZ, že bude tato pravidla respektovat a bude ve spojení s příslušným inspektorem technikem, kterému bude hlásit všechny změny či poškození letounu. Toto prohlášení bude rovněž založeno na rejstříku LAA ČR.
 3. Občan cizí země, který chce létat v zahraničí s letadlem od zahraničního výrobce mimo správu LAA ČR:
  NELZE přidělit značku OK…. a není proto ani žádný důvod. Nemáme dohled nad výrobou, provozem, technickou způsobilostí, bulletiny atd.

Další kroky ve změně majitele SLZ jsou shodné jako při změně majitele SLZ v rámci ČR.

Změna majitele MPK

 1. Při uvedení do provozu MPK s vydaným typovým průkazem inspektora navštíví nový majitel SLZ a předloží mu doklad o koupi MPK (kupní smlouvu, fakturu nebo prodejní doklad od prodejce MPK). To není potřeba, uvádí-li MPK do provozu inspektor pověřený k tomu příslušným výrobcem. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list. Na základě registračního listu zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.
 2. Inspektora navštíví prodávající a kupující a předloží mu kupní smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli. Oba před inspektorem smlouvu podepíší a uvedou číslo občanského průkazu nebo pasu. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii kupní smlouvy. Na základě registračního listu s kupní smlouvou a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.
 3. Inspektora techniky navštíví stávající majitel SLZ (prodávající), předloží kupní smlouvu s nacionáliemi nového majitele a jeho podpisem. Inspektor techniky ověří totožnost prodávajícího, ověří jeho občanský průkaz, zapíše číslo OP nebo pasu. Majitel (prodávající) se na smlouvu před inspektorem podepíše. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii kupní smlouvy s podpisy prodávajícího a kupujícího. Na základě registračního listu s kupní smlouvou a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.
 4. Inspektora techniky navštíví nový majitel MPK, který předloží notářsky ověřenou kupní smlouvu (v případě pochybností si správnost údajů může inspektor ověřit telefonicky u prodávajícího). Inspektor techniky ověří totožnost nového majitele a zapíše číslo jeho OP nebo pasu. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii kupní smlouvy. Na základě registračního listu s kupní smlouvou a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.

Poznámka:
V případě, že prodávající a kupující mezi sebou neuzavřeli písemnou kupní smlouvu (například pro nízkou hodnotu prodávaného SLZ) oba dva potvrdí změnu majitele svými podpisy do místa pro poznámky v registračním listu. V případě, že nový majitel nemá k dispozici kupní smlouvu a z vážných důvodů nelze zajistit přítomnost ani vyjádření původního majitele, je možné změnu majitele zapsat na základě písemného čestného prohlášení nového majitele. V takovém případě inspektor techniky ověří totožnost nového majitele a zapíše číslo jeho OP nebo pasu. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii čestného prohlášení. Na základě registračního listu s čestným prohlášením a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.V případě, že prodávající a kupující mezi sebou neuzavřeli písemnou kupní smlouvu (například pro nízkou hodnotu prodávaného SLZ) oba dva potvrdí změnu majitele svými podpisy do místa pro poznámky v registračním listu. V případě, že nový majitel nemá k dispozici kupní smlouvu a z vážných důvodů nelze zajistit přítomnost ani vyjádření původního majitele, je možné změnu majitele zapsat na základě písemného čestného prohlášení nového majitele. V takovém případě inspektor techniky ověří totožnost nového majitele a zapíše číslo jeho OP nebo pasu. Inspektor provede zápis do své evidence a neprodleně zašle na rejstřík LAA ČR registrační list se změnou majitele a přiloží kopii čestného prohlášení. Na základě registračního listu s čestným prohlášením a uhrazení příslušného poplatku zaregistruje rejstřík nového majitele a vydá nový technický průkaz.

Ostatní podmínky jsou shodné s ULL.