Úrazové pojištění v roce 2024

(podmínky platné v roce 2023 najdete zde)

dle pojistné smlouvy č. 1900491291 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a.s.

 • Pouze pro členy LAA – fyzické osoby
 • Pojištění zahrnuje v základní formě náhradu za smrt následkem úrazu a náhradu za trvalé následky následkem úrazu
 • V doplňkové formě je možné připojistit náhradu denního odškodnění v případě úrazu
 • Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se vztahuje na letecké sporty, letecké soutěže a činnosti s nimi související.

Je rozděleno na dvě části:

 • Základní: zahrnuje pojištění na „Smrt následkem úrazu“ a „Trvalé následky úrazu“ s progresivním plněním
 • Doplňkovou: možnost připojištění „Denního odškodného“

Nabízené možnosti úrazového pojištění a rozsah nároků:

 • Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se rovněž vztahuje na pojištění členů LAA ČR při leteckých sportech a související činností
 • Nastane-li smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou částku pro případ smrti
 • Progresivní plnění – podrobnosti naleznete na stránkách pojišťovny (www.csobpoj.cz)
 • Začátek pojištění je vždy v 0.00 h dne následujícího po zaplacení pojistného! (Rozhodující je datum na složence nebo na příjmovém dokladu u platby v hotovosti)

Pojištění platí vždy na dobu jednoho roku (365 dní). Pojištění níže uvedených variant se může vztahovat buď na úrazy, ke kterým došlo při létání a související činnosti, nebo na úrazy po celých 24 hodin denně (včetně létání a související činnosti), 365 dní v roce.

Pojistná částka A, A-24 B, B-24 C, C-24
Smrt následkem úrazu 80 000 300 000 500 000
Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním 160 000 300 000 500 000
Pojistné plnění A B C
Pouze létání a související činnosti (bez indexu) 800 1 520 3 168
na 24 hod denně vč. Létání a souvisejících činností
(s indexem 24)
2 000 3 840 7 760

Možnost připojištění denního odškodného
• K základnímu úrazovému pojištění je možno sjednat denní odškodné – nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu – denní odškodné s limitem 29P (ZPP HUP 04/2018. Čl. 6). Utrpí-li pojištěná osoba úraz a doba nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu trvá alespoň 29 dní, vyplatí pojistitel v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku částku denního odškodného ve sjednané výši, a to od prvního dne tohoto léčení. Doba, za kterou je vypláceno denní odškodné, činí maximálně 365 dní ode dne úrazu.

K jednotlivým variantám úrazového pojištění lze sjednat následující denní odškodné:

Varianta A, A (24) denní odškodné 100
Varianta B, B (24) denní odškodné 100 nebo 200
Varianta C, C (24) denní odškodné 100, 200 nebo 500
Denní odškodné (do)
Pojistné k pojištění 100 200 300
Pouze létání a související činnosti 1 360 2 640 4 000
Na 24 hod denně vč. Létání a souvisejících činností 2 800 5 520 8 320

Příklad zvolené varianty:
Úrazové pojištění a denní odškodné po celých 24 hodin denně (včetně leteckých sportů) s těmito pojistnými částkami:

 • Smrt následkem úrazu = 300 000 Kč
 • Trvalé následky úrazu = 300 000 Kč
 • Denní odškodné = 100 Kč

Roční pojistné = B (24) + DO (24) 100 = 3 840 + 2 800 = 6 640 Kč

Podmínky pro vyřízení pojistek:
 • Pojištění lze vyřídit on-line

nebo

 • Uhrazením pojistné částky převodem, složenkou nebo v pokladně LAA ČR (je nutné specifikovat pojistný produkt. Při platbě převodem nebo složenkou do zprávy pro příjemce uveďte „ÚP + zvolenou variantu).

 

Částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.

 

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice

nebo:

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550

Přílohy: