Úrazové pojištění v roce 2023

dle pojistné smlouvy č. 1900489409 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB Pojišťovnou, a.s.

 • Pouze pro členy LAA – fyzické osoby
 • Pojištění zahrnuje v základní formě náhradu za smrt následkem úrazu a náhradu za trvalé následky následkem úrazu
 • V doplňkové formě je možné připojistit náhradu denního odškodnění v případě úrazu
 • Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se vztahuje na letecké sporty

Je rozděleno na dvě části:

 • Základní: zahrnuje pojištění na „Smrt následkem úrazu“ a „Trvalé následky úrazu“ s progresivním plněním
 • Doplňkovou: možnost připojištění „Denního odškodného“

Nabízené možnosti úrazového pojištění a rozsah nároků:

 • Odchylně od Všeobecných obchodních podmínek ČSOB Pojišťovny, a.s., se rovněž vztahuje na pojištění členů LAA ČR při leteckých sportech a související činností
 • Nastane-li smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou částku pro případ smrti
 • Progresivní plnění – podrobnosti naleznete na stránkách pojišťovny (www.csobpoj.cz)
 • Začátek pojištění je vždy v 0.00 h dne následujícího po zaplacení pojistného! (Rozhodující je datum na složence nebo na příjmovém dokladu u platby v hotovosti)

Pojištění platí vždy na dobu jednoho roku (365 dní). Pojištění níže uvedených variant se může vztahovat buď na úrazy, ke kterým došlo při létání a související činnosti, nebo na úrazy po celých 24 hodin denně (včetně létání a související činnosti), 365 dní v roce.

Pojistná částka A B C
Smrt následkem úrazu 80 000 300 000 500 000
Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním 160 000 300 000 500 000
Pojistné plnění A B C
Pouze létání a související činnosti (bez indexu) 800 1 520 3 168
na 24 hod denně vč. Létání a souvisejících činností
(s indexem 24)
2 000 3 840 7 760

Možnost připojištění denního odškodného
• K základnímu úrazovému pojištění je možno sjednat denní odškodné – nezbytné léčení tělesného poškození následkem úrazu – denní odškodné s limitem 29P (ZPP HUP 04/2018. Čl. 6). Utrpí-li pojištěná osoba úraz a doba nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu trvá alespoň 29 dní, vyplatí pojistitel v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku částku denního odškodného ve sjednané výši, a to od prvního dne tohoto léčení. Doba, za kterou je vypláceno denní odškodné, činí maximálně
365 dní ode dne úrazu.

K jednotlivým variantám úrazového pojištění lze sjednat následující denní odškodné:

Varianta A, A (24) denní odškodné 100
Varianta B, B (24) denní odškodné 100 nebo 200
Varianta C, C (24) denní odškodné 100, 200 nebo 500
Denní odškodné (do)
Pojistné k pojištění 100 200 300
Pouze létání a související činnosti 1 360 2 640 4 000
Na 24 hod denně vč. Létání a souvisejících činností 2 800 5 520 8 320

Příklad zvolené varianty:
Úrazové pojištění a denní odškodné po celých 24 hodin denně (včetně leteckých sportů) s těmito pojistnými čáskami:

 • Smrt následkem úrazu = 300 000 Kč
 • Trvalé následky úrazu = 300 000 Kč
 • Denní odškodné = 100 Kč

Roční pojistné = B (24) + DO (24) 100 = 3 840 + 2 800 = 6 640 Kč

Podmínky pro vyřízení pojistek:

 • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky. Pojištění je možné vyřídit také online.
 • Specifikovat pojistný produkt (do zprávy pro příjemce uveďte „Úrazové pojištění + zvolenou variantu).

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice

nebo

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550

Přílohy