Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ v roce 2023 – dle Nařízení

​Dle pojistné smlouvy č. 8077943328 se sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) v rozsahu VPP AVN 2014 část C čl. I odst.1. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 2. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na letecké soutěže.

2.  Podle NAŘÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu

Jediná možnost pojištění pro aerodynamicky řízená ultralehká letadla (ULL), ultralehké vrtulníky (ULH), ultralehké vírníky (ULV) a ultralehké kluzáky (ULK).

 • Mohou jej využít i padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padákové kluzáky a motorové závěsné kluzáky (požadující vyšší limity pojistného krytí, než stanovuje vyhláška)
 • Územní platnost pouze ČR + SR nebo celý svět mimo vyloučená území
 • Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 300 kg, do 499 kg a do 600 kg
 • Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2022 (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období
 • MOŽNOST POJISTIT I ODPOVĚDNOST VŮČI CESTUJÍCÍM NA PALUBĚ (pro dvoumístná SLZ vezoucí cestujícího POVINNÉ). Pojištění se nevztahuje na rodinného příslušníka, čí člena domácnosti (viz. VPP AVN 2014, část E. čl. 1 bod 10)
 • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU nebo ONLINE

Výše minimálních limitů v SDR
(SDR,  Special Drawing Rights = ZPČ, Zvláštní Práva Čerpání = jednotná měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu. Průměrná hodnota 34 Kč/SDR)

Rozsah krytí podle typu provozu SLZ
obchodní neobchodní

VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1

(odpovědnost ve vztahu ke 3. osobám mimo SLZ)

MTOW do 499 kg 750 000
MTOW do 600 kg 1 500 000
VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 2

(odpovědnost ve vztahu k cestujícím a zavazadlům)

251 288 128 821

Obchodním provozem je činnost prováděná za úplatu a nebo v pronájmu.
Limit pojistného plnění se vztahuje na jednoho a každého cestujícího.

Částky pojistného – Územní platnost ČR + SR (v Kč):

Rozsah krytí pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění rizik války a terorismu
ano ne
Typ provozu SLZ
 obchodní  neobchodní  obchodní  neobchodní

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 300 kg)

dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 1 600 1 000

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 499 kg)

1 800 1 150

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 600 kg)

2 900
Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 a 2 2 000 1 500 2 050 1 350

Pojištění rizik války a terorismu není požadováno pro letadla do MTOW 499 kg, která se používají k neobchodním účelům, nebo se používají pro výuku létání, přičemž se nepřekračují mezinárodní hranice. Pojištění se sjednává v rozsahu dle doložky AVN 52E, která je přílohou této pojistné smlouvy.

Částky pojistného – Území platnost celý svět (vč. ČR + SR) v Kč:

Rozsah krytí pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění rizik války a terorismu
ano ne
Typ provozu SLZ
 obchodní  neobchodní  obchodní  neobchodní

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 300 kg)

dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 1 750 1 250

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 499 kg)

2 400 1 700

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 600 kg)

3 750
Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 a 2 2 600 1 850 2 550 1 850

Minimální cena pojistného pro jednotlivé SLZ se vzletovou hmotností nad 150 kg je stanovena na 800 Kč.
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.

Společná ustanovení pro pojištění dle vyhlášky i nařízení

Možnost využití zkráceného pojistného období pro pojištění dle VYHLÁŠKY

Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Pojistná doba % ročního pojistného
1 – 3 dny 20
4 -14 dní 25
do 3 měsíců 40
do 6 měsíců 60
do 9 měsíců 85
více než 9 měsíců 100

Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na jakékoli škodné události nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen „vyloučená území“):

a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán
b) Kolumbie, Peru
c) Afghánistán, Jammu a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistán
d) Abcházie, Donětsk & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní Osetie
e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v Tabě (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen
f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů

Dále se ujednává, že výhradně pro typ letadla Padákový kluzák a Padákový kluzák – tandem, se pojištění odchylně od písmena a) a b), bodu 4.1, části B, článku II. vztahuje rovněž také na pojistné události vzniklé na území státu KOLUMBIE a KEŇA.

Za podmínek:

 • Typ letadla: Padákový kluzák / Padákový kluzák – tandem
 • Pojistná částka pojistného plnění 1,5 mil EUR
 • Pojištění včetně doložky AVN52e
 • Přeprava přes Atlantik – padákový kluzák bude přepravován v letadle jako nadrozměrné zavazadlo

I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění odpovědnosti za újmu sjednané s územním rozsahem na území celého světa vztahuje na:

a) škodné události nastalé v souvislosti s přeletem kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) škodné události nastalé v souvislosti s případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci.

Podmínky pro vyřízení pojistek:

 • Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA osobně, poštou nebo faxem (papírová podoba přihlášky je otištěna v prosincovém Bulletinu LAA ČR), e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky), nebo ON-LINE (poté již přihlášku neposíláte).
 • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.

Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice

nebo

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550

Přílohy: