Cestovní pojištění v roce 2024

(Dokument platný pro rok 2023 najdete zde)

Dle pojistné smlouvy č. 7110003440 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB pojišťovnou, a.s.

Nové varianty a rozsah pojištění, bez spoluúčasti a vyšší pojistné krytí.

Typ cesty Rizikové sporty – vztahuje se na provozování Rekreačních, Zimních a Rizikových sportů.

SPECIÁLNÍ UJEDNÁNÍ:
Odchylně od VPP CP 2021 se Nepojistitelné sporty uvedené ve VPP CP 2021 čl. 72, odst. 12, a to konkrétně tyto vyjmenované sporty a činnosti – alpinismus, skialpinismus, horolezectví v terénech do 5 000 m n. m., kaskadérství, parašutismus, skoky na lyžích, speleologie (jeskyňářství), bezmotorové a motorové létání všeho druhu řadí mezi Rizikové sporty uvedené v čl. 72 odst. 27. Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z pojištění léčebných výloh a úrazu i v případě pojistné události nastalé při vykonávání těchto uvedených sportů.

Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na letecké soutěže.

VARIANTY POJIŠTĚNÍ – NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY – typ NK45

  1. Jedná se o cestovní pojištění sjednané na pojistnou dobu jednoho roku ve prospěch jednoho konkrétního pojištěného
  2. Délka jednoho pobyt pojištěného v zahraničí v průběhu trvání pojistné doby nesmí přesáhnout 45 dní, počet pobytů pojištěného v zahraničí v průběhu trvání pojistné doby je neomezen
SAZEBNÍ POJISTNÉHO PRO LAA ČR

NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY
OPAKOVANÉ VÝJEZDY max. 45 dní
pojistná smlouva číslo 7110003440

POJIŠTĚNÍ

LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (v Kč)
pro VARIANTY POJIŠTĚNÍ:

NK45-LAA NK45-LAA1 NK45-LAA2 NK45-LAA3
LÉČEBNÝCH VÝLOH 1 500 000 2 500 000 5 000 000 15 000 000
ÚRAZU ANO ANO ANO ANO
a) Smrt následkem úrazu 100 000 100 000 100 000 100 000
b) Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000 200 000
c) Limit trvalých následků úrazu 10% 10% 10% 10%
d) Denní odškodné 50 50 50 50
e) Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 29 dní 29 dní
f) Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 2 000 2 000 2 000
ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ANO ANO ANO
a) Újma na majetku 1 000 000 1 000 000 5 000 000
b) Újma na zdraví 2 000 000 2 000 000
ZAVAZADEL Poškození / odcizení 10 000 20 000 20 000
REKREAČNÍ A RIZIKOVÉ SPORTY ANO ANO ANO ANO
ZÁKLADNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY ANO ANO ANO ANO
ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY NE ANO ANO ANO
ÚZEMNÍ ROZSAH ROČNÍ POJISTNÉ / 1 OSOBA / 1 KARTA (v Kč)
EVROPA 1 600 3 700 5 000 5 200
SVĚT 4 400 9 600 11 000 11 350

 

VARIANTY POJIŠTĚNÍ – NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY – typ NKDP

1. Jedná se o cestovní pojištění sjednané na pojistnou dobu jednoho roku ve prospěch jednoho konkrétního pojištěného.
2. Délka jednoho pobytu pojištěného v zahraničí v průběhu trvání pojistné doby nesmí přesáhnout jeden rok.

SAZEBNÍ POJISTNÉHO PRO LAA ČR

NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY
DLOUHODOBÉ POBYTY max. 1 ROK
pojistná smlouva číslo 7110003440

POJIŠTĚNÍ

LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (v Kč)
pro VARIANTY POJIŠTĚNÍ:

NKDP-LAA NKDP-LAA1 NKDP-LAA2 NKDP-LAA3
LÉČEBNÝCH VÝLOH 1 500 000 2 500 000 5 000 000 15 000 000
ÚRAZU ANO ANO ANO ANO
a) Smrt následkem úrazu 100 000 100 000 100 000 100 000
b) Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000 200 000
c) Limit trvalých následků úrazu 10% 10% 10% 10%
d) Denní odškodné 50 50 50 50
e) Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 29 dní 29 dní
f) Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 2 000 2 000 2 000
ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ANO ANO ANO
a) Újma na majetku 1 000 000 1 000 000 5 000 000
b) Újma na zdraví 2 000 000 2 000 000
ZAVAZADEL Poškození / odcizení 10 000 20 000 20 000
REKREAČNÍ A RIZIKOVÉ SPORTY ANO ANO ANO ANO
ZÁKLADNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY ANO ANO ANO ANO
ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY NE ANO ANO ANO
ÚZEMNÍ ROZSAH ROČNÍ POJISTNÉ / 1 OSOBA / 1 KARTA (v Kč)
EVROPA 4 800 12 000 14 000 14 400
SVĚT 8 700 18 800 26 000 26 700

 

3. Územní rozsah pojištění:
A – Evropa
Územním rozsahem Evropa se (dle VPP CP 2021 čl. 3 odst. 1) rozumí:
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně Faerských ostrovů), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Korsiky), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko (včetně Špicberk), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
B – Svět
Podmínky pro vyřízení pojistek:

  • Pojištění lze vyřídit online.

nebo

  • Uhrazením pojistné částky převodem, složenkou nebo v pokladně LAA ČR (je nutné specifikovat pojistný produkt. Při platbě převodem nebo složenkou do zprávy pro příjemce uveďte „CP + zvolenou variantu).
Částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.
Hlášení škodných událostí:
Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777, nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
nebo:
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214
Dokumenty související s pojištěním: