ZL 2 – část I.

Obsah

HLAVA 1 – Úvodní ustanovení
HLAVA 2 – Definice
HLAVA 3 – Technické požadavky na letovou způsobilost ZK
HLAVA 4 – Provozní vlastnosti závěsného kluzáku
HLAVA 5 – Provozní omezení
HLAVA 6 – Provozní pokyny
HLAVA 7 – Změny

 

HLAVA 1 -Úvodní ustanovení

1.1 tyto stavební normy obsahují minimální požadavky, které musí být splněny k získání Technického průkazu letové způsobilosti závěsného kluzáku.

1.2 Postup ověřování letové způsobilosti závěsných kluzáků stanovují postupy LA 2.

 

HLAVA 2 – Definice

2.1 Závěsný kluzák (ZK) je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, který je konstruován maximálně pro dvě osoby a jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či navijákem, které je řízeno změnou polohy těžiště pilota, s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy. Maximální hmotnost prázdného kluzáku bez upínacího zařízení nesmí překročit 40 kg.

2.2 Aerodynamické řízení je řízení ZK za letu pomocí vychylování řídících ploch ovládaných pilotem

2.3 Nosná konstrukce ZK je soustava náběžných nosníků včetně koncových nosníků a vzpěr, výztužných lan, kýlového nosníků, příčníků, hrazdy a stožáru včetně jejich konstrukčních uzlů, soustavy lan a jejich ukotvení a ty části konstrukce, jejichž selhání by vážně ohrozilo bezpečnost ZK

2.4 Pružný potah je potah nosné plochy, který v klidu nezachovává letový tvar.

2.5 Pevný potah je potah nosné plochy, který v klidu zachovává letový tvar.

2.6 Lanový systém ZK je systém lan ukotvených v konstrukčních uzlech, která zpevňují a ztužují nosnou konstrukci.

2.7 Závěs pilota je zařízení nosné konstrukce sloužící k zavěšení karabiny závěsného postroje pilota ZK

2.8 Závěsný postroj je postroj pilota, ve kterém je pilot zavěšen za letu na ZK

2.9 Minimální hmotnost ZK je nejmenší hmotnost při které ZK vyhovuje normám pro letovou způsobilost

2.10 Maximální hmotnost ZK je největší hmotnost při které ZK vyhovuje normám pro letovou způsobilost

2.11 Maximální hmotnost pilota je největší dovolená hmotnost pilot s plnou výstrojí

2.12 Minimální hmotnost pilota je nejmenší dovolená hmotnost pilota s plnou výstrojí

2.13 Hmotnost prázdného závěsného kluzáku je hmotnost ZK s pevně zabudovanou přítěží a stanoveným vybavením a to bez hmotnosti pilota, záchranné soustavy, závěsného postroje, přepravního obalu, přístrojů a hmotnosti jiných, lehko odnímatelných částí nákladu.

2.14 Provozní zatížení je největší zatížení, které se očekává v provozu

2.15 Provozní násobek zatížení (n) je poměr provozního zatížení k letové tíze ZK.

2.16 Nosná plocha (S) je plocha průmětné nosné plochy do roviny rovnoběžné s tětivami profilu křídla a se směrem letu.

2.17 Rozpětí (I) je největší rozměr nosné plochy měřený kolmo ke směru letu

2.18 Štíhlost (lambda)

lambda = l2/S

2.19 Plošné zatížení (q) kde m je hmotnost ZK a g tíhové zrychlení

q = m.g/S(N/m)

2.20 Zkratky

ZK – závěsný kluzák
TPLZ – technický průkaz letové způsobilosti

HLAVA 3 – Technické požadavky na letovou způsobilost ZK

3.1 Konstrukce a stavba

3.23.1 Všeobecně

3.23.1.1 Pevnost jakékoliv části ZK, která má významný vliv na bezpečnost a kterou není možno ověřit průkazným výpočtem, musí být prokázána zkouškou

3.23.2 Materiály

3.23.2.1 Vhodnost a trvanlivost všech použitých materiálů musí být prokázána především osvědčením o jakosti nebo zkouškami. Všechny materiály použité pro namáhané díly musí odpovídat schváleným normám a specifikacím

3.23.2.2 Použité výrobní postupy musí zaručovat nezávadné konstrukce spolehlivé z hlediska zachování původní pevnosti při předpokládaných provozních podmínkách.

3.23.3 Ochrana dílů

3.23.3.1 Každý díl nosné soustavy musí být v provozu dostatečně ochráněn proti škodlivým vlivům jako počasí, koroze, opotřebení při provozu i přepravě.

3.23.4 Pojištění spojů

3.23.4.1 K pojištění spojů musí být použity schválené prostředky. Samojistné matice na šroubech, které se v provozu mohou otáčet, nesmějí být použity.

3.23.4.2 Montáž a demontáž

3.23.4.3 Konstrukce musí mít takové vlastnosti, aby při montáži nebo demontáži nedocházelo k poškození nebo ke vzniku trvalých deformací. Nesprávná montáž ZK musí být snadno zkontrolovatelná.

3.23.5 Seříditelnost

3.23.5.1 Každá přestavitelnost ovlivňující letové vlastnosti musí být podrobně popsána v letové příručce. Zařízení umožňující přestavení za letu musí být uspořádáno tak aby vzniklé síly při manipulaci s ním byly pilotem zvládnutelné a aby neumožňovaly samovolné přestavení.

3.23.6 Pevnostní vlastnosti materiálu

3.23.6.1 Statické pevnostní vlastnosti

3.23.6.1.0.1 Pevnostní vlastnosti použitých materiálů musí být doloženy materiálovým atestem nebo protokolem o výsledku pevnostní zkoušky aby jejich hodnoty mohly být použity při statickém výpočtu.

3.23.5.1.0.2 Tam kde by teplota dosažená u významného dílu konstrukce za provozních podmínek mohla mít výrazný negativní účinek na pevnost konstrukce, musí výpočet vzít tuto skutečnost v úvahu.

3.23.6.2 Únavová pevnost

3.23.6.2.0.1 Při návrhu konstrukce musí být vyloučeny konstrukční uzly s nebezpečnou koncentrací napětí a to i s ohledem na účinky vibrací.

3.2 Zvyšující součinitele bezpečnosti

3.24.1 Všeobecně je součinitel bezpečnosti pro ZK 1,5

3.24.2 Součinitel bezpečnosti 1,5 je třeba vynásobit zvláštním součinitelem, jestliže:

3.24.2.0.0.1 je pochybnost o skutečné pevnosti nějaké části nosné soustavy nebo

3.24.2.0.0.2 je třeba počítat se snížením pevnosti za provozu před normální výměnou, nebo

3.24.2.0.0.3 pevnost dílů vykazuje rozptyl, který je způsoben nejistotami při výrobě a kontrolních metodách

Velikost tohoto zvláštního součinitele musí být volena tak, aby selhání nějaké části v důsledku nízké pevnosti z uvedených důvodů bylo nepravděpodobné.

3.24.3 Hodnoty zvyšujícího součinitele bezpečnosti:

Kování – 2
Součásti namáhané krutem – 2
Plachta – 5
Spojovací uzly – 2
Odlitky – 2
Závěs pilota – 2
Lana – 2

3.24.4 Stavební celky

3.24.4.1 Montáž – konstrukčním provedením jednotlivých stavebních dílů nebo zřetelným a trvalým označením musí být co nejvíce znesnadněna možnost chybné montáže

3.24.4.2 Kostra musí být uspořádána tak, aby při montáži a demontáži nebo za letu bylo prakticky znemožněno poškození nosných částí. Trubková kostra musí být zesílena na všech místech, kde jsou nosné trubky zeslabeny otvory. Minimální délka zesílení trubkového spoje výztužnou vložkou se rovná trojnásobku průměru trubky. Musí být zajištěno, aby se trubky v důsledku dotažení šroubů nemohly v nepřípustné míře  deformovat.

3.24.4.3 Plachta

3.24.4.3.1 Tkaniny nebo jiné materiály a polotovary používané k výrobě plachet nesmí výrazně podléhat škodlivým účinkům prostředí s ohledem na rychlé zhoršení mechanických vlastností. Musí prokazovat postačující pevnost v přehybu a postačující odolnost vůči ultrafialovému záření. Musí být použity takové materiály, aby kolísání teplot a vlhkosti neovlivňovaly nepříznivě letové vlastnosti.

3.24.4.3.2 Zpracování – plachta musí být odborně zpracována. Všechny stehy, které jsou za letu zatěžovány, musí být šity dvojitým klikatým stehem. Na zatížených místech nesmí být použity rovné stehy.

3.24.4.3.3 Připevnění plachty musí být provedeno tak, aby nedošlo při požadovaném největším početním násobku ZK k odtržení plachty od nosné konstrukce nebo lan.

3.24.4.3.4 Zapošití stehů v nosným místech musí být provedeno dvojím šitím klikatého stehu v nejmenší délce 20 mm.

3.24.4.3.5 Kapsy výztuh potahu musí být provedeny tak, aby při zasouvání výztuh bylo prakticky vyloučeno poškození nosných stehů plachty.

3.24.4.3.6 Zesílení části plachty, které jsou při montáži nebo přepravě nadměrně namáhány musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození. Rovněž musí být zesílena místa popruhů a poutek.

3.24.5 Lanový systém ZK

3.24.5.1 Ocelová lana

3.24.5.1.1 Použitá ocelová lana se mají skládat nejméně z 49. drátků

3.24.5.1.2 Lana musí být opatřena ochranou proti korozi

3.24.5.1.3 Konstrukce nesmí způsobovat zlomy lan

3.24.5.1.4 Lana nesmí být lámána při montáži a při demontáži a nesmí být vedena přes nechráněné ostré hrany.

3.24.5.2 Zalisování nebo zapletení lana

3.24.5.2.1 Lana musí být zalisována nebo zapletena dle příslušné normy

3.24.5.2.2 Každé ocelové lano musí mít v každém zakončení samostatnou objímku

3.24.5.2.3 Zakončení lana se provádí podle technické normy TN-04

3.24.5.3 Očnice

3.24.5.3.1 Materiál a rozměry očnic musí odpovídat použitému lanu

3.24.5.4 Napínák lana

3.24.5.4.1 Napínáky musí být zajištěny proti přestavení

3.24.5.4.2 Uchycení napínáků musí být uspořádáno tak aby bylo vyloučeno ohnutí dříků.

3.24.5.4.3 Na spodní lanování ZK nesmí být umístěn žádný napínák

3.24.5.4.4 Vypnutí lan se nesmí samovolně měnit

3.24.5.5 Čepy

3.24.5.5.1 Čepy nesmí být namáhány v závitové části střihem ani ohybem. Odchylky musí být prokázány únavovou zkouškou.

3.24.5.6 Kování

3.24.5.6.1 Kování musí být dimenzována tak, aby snesla působící zatížení bez trvalých deformací a splnila všechny funkce. Nesmí mít žádné ostré hrany nebo žebra, která by mohla poškodit jiné části ZK.

3.24.5.6.2 Kování, jejichž funkce může být ovlivněna teplotou, musí svou funkci bezpečně plnit v rozmezí teplot od +70°C do -15°C.

3.24.5.6.3 Kování musí být chráněno proti korozi. Případný styk různých materiálů nesmí být příčinou elektrochemické koroze

3.24.5.7 Prostor pilota

3.24.5.7.1 Prostor pilota musí být navržen tak, aby bylo v maximální možné míře vyloučeno nebezpečí poranění pilota vystupujícími částmi, například při nouzovém přistání

3.24.5.8 Závěsný postroj

3.24.5.8.1 Závěsný postroj ZK musí odpovídat technické normě TN-05 a TN-04

3.3 Pevnost

3.25.1 Zatížení

3.25.1.1 Pevnostní požadavky jsou stanoveny údaji o provozním zatížení (nejvyšší zatížení přicházející v úvahu za provozu) a zatížení na mezi pevnosti (provozní zatížení vynásobeno součinitelem bezpečnosti). Pokud není jinak udáno, jsou uváděna vždy provozní zatížení.

3.25.2 Součinitel bezpečnosti

3.25.2.1 Hodnota součinitele bezpečnosti je stanovena na 1,5

3.25.3 Pevnost a deformace

3.25.3.1 Nosná soustava musí být schopna přenést provozní zatížení bez vzniku trvalých deformací. Při všech zatíženích až do provozního nesmí vzniklé deformace ohrozit bezpečný provoz ZK. Při statické pevnostní zkoušce musí být nosná soustava schopna přenést zatížení na mezi pevnosti po dobu nejméně tří sekund, aniž by se konstrukce porušila. Třísekundová mez však neplatí, pokud je pevnost prokazována dynamickými zkouškami, při kterých jsou napodobeny skutečné zátěžové podmínky jako při letu.

3.25.4 Pevnostní průkaz

3.25.4.1 Požaduje se dynamická zátěžová zkouška na testovacím voze, pokud nelze s jistotou prokázat splnění pevnostních požadavků výpočtem

3.25.5 Násobek zatížení

3.25.5.1 Požadované násobky zatížení  jsou celkové násobky zatížení. Při výpočtu zatížení za předepsaných extrémních podmínek je třeba předpokládat, že příslušný násobek je vyvolán náhlou změnou úhlu náběhu při konstantní rychlosti.

3.25.6 Požadované násobky zatížení (n)

Smysl zatížení Provozní Na mezi pevnosti
kladný n=4 n=6
záporný n=-2 n=-3

Požadované násobky zatížení jsou vztaženy k maximální přípustné letové hmotnosti. Pro záporné zatížení ZK může být uznán početní průkaz.

HLAVA 4 – Provozní vlastnosti závěsného kluzáku

4.1 Průkaz letových vlastností

4.26.1 Průkaz letových vlastností ZK je třeba podat vhodnými letovými nebo jinými zkouškami.

4.26.2 Pokud není uvedeno jinak, musí být splnění všech jednotlivých požadavků této kapitoly prokázáno pro všechny mezní hodnoty hmotnosti a polohy těžiště a pro všechny výrobcem navrhované mezní hmotnosti pilota, polohy těžiště a mezní hodnoty seřízení ZK

4.2 Přístrojové vybavení pro letové zkoušky

4.27.1 Pro letové zkoušky musí být ZK vybaven přístroji, které umožní jednoduchým způsobem provádět nutná měření a pozorování.

4.3 Meze rozložení zatížení

4.28.1 Musí být stanoven rozsah hmotností a zavěšení, ve kterém může být ZK bezpečně provozován.

4.4 Nejvyšší hmotnost

4.29.1 Nejvyšší hmotnost nesmí být větší než:

4.29.1.0.1 nejvyšší hmotnost kterou žadatel navrhl
4.29.1.0.2 nejvyšší výpočetní hmotnost, nebo
4.29.1.0.3 nejvyšší hmotnost s jakou se prokazují provozní vlastnosti

4.5 Nejnižší hmotnost ZK

4.30.0.0.1 Zatížení na jednotku plochy křídla ZK nesmí být menší než 50 N/m

4.6 Hmotnost prázdného závěsného kluzáku nesmí překročit 40 kg

4.7 Hmotnost pilota

4.32.1 Hmotností pilota se rozumí hmotnost pilota spolu se závěsným postrojem, záchranným systémem a další výstrojí

4.8 Přítěž

4.33.1 Pevně vestavěná přítěž upravující polohu těžiště

4.33.2 Přítěž, která je závislá na hmotnosti pilota, aby bylo dosaženo minimální dovolené hmotnosti pilota

4.9 Klouzavost

4.34.1 Nejnižší klouzavost ZK musí být alespoň 4

4.10 Rychlosti

4.35.1 Pádová rychlost (Vs)

4.35.1 Pádová rychlost je nejnižší ustálená rychlost, při které je ZK ještě říditelný jestliže:

4.35.1.1.1 pilot je zavěšen přibližně vzpřímený,
4.35.1.1.2 letová hmotnost odpovídá nejvyšší přistávací hmotnosti,
4.35.1.1.3 těžiště a bod zavěšení mají takovou polohu, že dosažení pádové rychlosti je možné

4.35.2 Nejvyšší rychlost ZK

4.35.2.1 Nejvyšší přípustná rychlost ZK musí být alespoň 55 km/hod. Při tom nesmí pilot překročit přední přípustnou polohu těžiště a musí držet hrazdu ve svých rukou.

4.11 Pozemní zkoušky

4.36.1 Před zahájením pozemních zkoušek musí být přezkoušeny všechny pozemní funkce. Zejména je nutné zaznamenat hmotnost ZK a přezkoušet závěsný postroj.

4.12 Vlastnosti při vzletu

4.37.1 ZK musí být v průběhu vzletu ovladatelný a nesmí projevovat žádné vyjímečné letové stavy. Se ZK musí být možné vzlétnout bez cizí pomoci, aniž by bylo třeba vyjímečné námahy nebo obratnosti pilota.

4.12 Přiblížení a přistání

4.38.1 Ovládání přistávacích zařízení za letu ve všech přípustných rychlostech nesmí vyvolat nadměrnou změnu nutných řídících sil nebo výchylek řízení, ani ovlivnit řiditelnost ZK tak, že by to vyžadovalo mimořádně zvláštní zásahy pilota.

4.38.2 Při přistání se nesmí vyskytnout žádné nadměrné sklony k vybočení, převracení nebo klopivým momentům.

4.14 Vlastnosti za letu

4.39.1 Se ZK musí být možné létat v celém rozsahu rychlostí a ve všech režimech a provádět všechny normální letové polohy, aniž  by to vyžadovalo nadměrné námahy a obratnosti pilota.

4.39.2 Letový režim musí být možné plynule měnit za všech pravděpodobných provozních podmínek, aniž by to vyžadovalo překročení provozních násobků zatížení.

4.39.3 Neobvyklé provozní vlastnosti, které budou v průběhu zkoušek zpozorovány, je třeba zaznamenat do zkušebního protokolu.

4.15 Vlastnosti za letu

4.40.1.1 Řízení rychlosti

4.40.1.1. Musí být prokázáno, že ZK vyhovuje těmto požadavkům:

4.40.1.1.1 zrychlení z 1,1 Vs na 1,5 Vs za dobu nejvýše 5 s

4.40.1.1.2 ZK musí být možné udržet v přibližně horizontálním letu bez zvláštní obratnosti. To musí být možné i při zasunutých nebo vysunutých přistávacích pomůckách

4.40.1.2 Příčné a směrové řízení

4.40.1.2.1 Odpovídajícím přemístěním těžiště pilota musí být možné přejít ze zatáčky o 30. stupňovém náklonu v jednom smyslu do zatáčky o 30. stupňovém náklonu v opačném smyslu za 5 s. Tento obrat musí být možné provést aniž by bylo zapotřebí zvláštní pilotní dovednosti.

4.16 Vyvážitelnost

4.41.1 ZK musí být možné vyvážit na rychlost mezi nejnižším klesáním a nejlepším klouzáním

4.41.2 ZK musí při volně držené hrazdě pokračovat v letu stejnou rychlostí, aniž by se měnil směr letu a měl sklon k zatáčce nebo bočnímu skluzu

4.17 Stabilita

4.42.1 ZK musí za všech běžně se vyskytujících provozních podmínek vykazovat postačující stabilitu

4.42.2 Statická podélná stabilita

4.42.2.1 Řídící síla musí s rychlosti narůstat tak, že každá větší změna rychlosti vyvolá takovou změnu ruční síly, aby si ji pilot zřetelně uvědomil. Nutná řídící síla musí při každé rychlosti projevit nárůst, když jsou zasouvány či vysouvány pomůcky pro přistání a když se pilot nalézá v poloze připravené pro přistání.

4.42.2.2 Výchylka hrazdy se s narůstající rychlostí musí zvětšovat.

4.42.2.3 Výška vybrání – musí být zjištěno, že se ZK samostatně a bez náhlého pohybu vrátí do polohy strmého letu s nulovou počáteční rychlostí s nulovým úhlem náběhu do normálního letu se ztrátou výšky do 50 metrů.

4.42.2.4 Chování ZK po poruše ustáleného letu.

4.42.2.4.1 Je třeba prokázat, že ZK vykazuje při všech dovolených rychlostech letu postačující autostabilní letové vlastnosti, to znamená, že se samostatně po poruše vrátí do původního letového režimu při pevně držené hrazdě.

4.42.3 Směrová a příčná stabilita

4.42.3.1 Přímý let – ZK musí při volně držené hrazdě zůstat v přímém letu bez bočních skluzů po dobu 10 sekund.

4.42.3.2 Let v zatáčce – za letu v zatáčce nesmí být vratný řídící síla natolik velký, že by řízení bylo obtížné.

4.42.4 Dynamická stabilita

4.42.4.1 Rychlé kmity, které se vyskytnou mezi pádovou a největší přípustnou rychlostí, musí být, jak při volně, tak při pevně držené hrazdě tlumeny.

4.18 Zkoušky přetažení v přímém letu

4.43.1 Uvedení do přetaženého letového stavu – Zkoušky přetažení v přímém letu musí být prováděny tak, že se pomalu snižuje rychlost, až je dosaženo přetaženého letového stavu, který se projeví již neřiditelným sklopením opředu nebo přes křídlo.

4.43.2 Vrácení do normální letového stavu – Při obnovení normálního letového stavu z přetažení musí být možné zamezit normálním použitím řízení příčnému náklonu nad 30 stupňů, Při tom nesmí ZK vykazovat žádný nezvládnutelný sklon k vývrtce.

4.43.3 Pád – Když se ZK v normálním letovém stavu uvede odpovídajícím rychlým pohybem řízení z přímého letu ve velké rychlosti do podélného sklonu asi 30 stupňů nad horizont, nesmí být následující pád prudký a uvedení do normálního letového stavu nesmí být obtížné.

4.43.4 Vývrtka a strmá spirála – Nesmí se vyskytovat žádný sklon k vývrtce či strmé spirále

4.19 Vlastnosti při vysokých rychlostech

4.44.1 Každý ZK musí být navržen tak, aby nebylo možné samovolné překročení nejvyšší přípustné rychlosti

4.20 Ovládání vzdušných brzd a pomůcek pro přistání

4.45.1 Případné vestavěné vzdušné brzdy nebo pomůcky pro přistání musí být možné vysunout nebo zasunout při každé rychlosti až do nejvyšší přípustné rychlosti, aniž by bylo způsobeno poškození pevnostní soustavy, nebo byly vyvolány významné změny letové polohy.

4.21 Třepetání (flatr) a třepání

4.46.1 Žádná část ZK nesmí vykazovat nadměrné kmitání v celém přípustném rozsahu rychlostí. Kromě toho nesmí v normálním letu vzniknout žádné třepání, které by bylo natolik prudké, že by vedlo k nepřípustnému ovlivnění řízení ZK, nadměrné únavě pilota nebo poškození pevnostní soustavy. Třepání jako varování před přetažením uvnitř těchto mezí je dovoleno.

 

HLAVA 5 – Provozní omezení

5.1 Všeobecně

5.47.1 Provozní omezení stanovená v tomto odstavci a další provozní data, která jsou nutná pro bezpečný provoz ZK musí být pilotovi zpřístupněna a uvedena v provozních pokynech – provozní příručce ZK.

5.2 Stanovení rychlosti letu

5.48.1 Všechny rychlosti letu je třeba udávat v hodnotách jak jsou čteny na rychloměru.

5.48.2 Rychloměrný systém je třeba uspořádat tak, aby ukazoval pokud možno skutečnou rychlost letu.
Chyba údaje nemá převyšova +- 8 km/hod.

5.3 Letová a provozní příručka

5.49.1 S každým jednotlivým ZK musí být dodána letová a provozní příručka v které jsou uvedeny všechny provozní údaje a omezení – viz. Postupy LA 2

 

HLAVA 6 – Provozní pokyny

6.1 Každá provozní příručka musí obsahovat alespoň ty údaje, které jsou uvedeny v této kapitole. Pokud jsou pro bezpečnost provozu nutné další údaje v důsledku nezvyklého řešení, způsobu provozu nebo provozních vlastností, pak musí být rovněž uvedeny.

6.2 Provozní omezení

6.51.1 Mezní rychlost letu

6.51.1.1 pádová rychlost při nejmenší a největší povolené hmotnosti pilota
6.51.1.2 nejvyšší přípustná rychlost

6.51.2 Hmotnosti

6.51.2.1 Minimální hmotnost pilota
6.51.2.2 Maximální hmotnost pilota
6.51.2.3 Hmotnost prázdného ZK a polohu těžiště při hmotnosti prázdného ZK

6.51.3 Přípustný rozsah bodu zavěšení pilota na ZK

6.51.4 Násobek zatížení přio vybírání strmého letu

6.51.5 Ostatní požadavky – Pokud klade ZK na piloty zvláštní požadavky je nutné je uvést v provozních pokynem (vysokovýkonné kluzáky)

6.3 Provozní postupy

6.52.1 Provozní postupy musí obashovat údaje o normálních a nouzových postupech (pokyny pro vzlet, let, přistání) jakož i údaje, které jsou nutné pro bezpečný provoz. Zejména musí být sestaven kontrolní list povinných úkonů před vzletem.

6.4 Montáž a přeprava

6.53.1 Provozní pokyny musí obsahovat návod pro sestavení a demontáž ZK ve správném pořadí a pro jeho přepravu.

6.5 Údržba

6.54.1 Pokyny musí obsahovat tyto údaje pro údržbu ZK:

6.54.1.1 Popis ZK
6.54.1.2 Údaje o seřízení ZK, které zaručí bezporuchový provoz
6.54.1.3 Životnost a provozní lhůty pro výměnu dílů
6.54.1.4 Postup pro zjištění polohy těžiště ZK
6.54.1.5 Rozpis a rozsah údržbových prací a plánovaných kontrol
6.54.1.6 Seznam originálních dílů a materiálů nutných pro menší opravy
6.54.1.7 Seznam speciálního nářadí pokud je zapotřebí
6.54.1.8 Doporučení pro denní údržbu
6.54.1.9 Návod pro skladování
6.54.1.10 Provozní doby pro jednotlivé díly a soustavy

 

HLAVA 7 – Změny

7.1. Klasifikace změn:

7.55.1 Nepodstatné jsou ty změny, které nenaruší pevnost konstrukce nebo letové vlastnosti
7.55.2 Podstatné jsou ty změny, které mají vliv na letové vlastnosti, případně na pevnosti kontrukce ZK

7.2 Všechny podstatné změny podléhají povinnosti oznámit je či předem si vyžádat souhlas inspektora techniky LAA ČR u kterého je ZK registrováno a který posoudí jejich vliv na letovou způsobilost ZK.