Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

​​

1. Oficiální název

Letecká amatérská asociace České republiky

2. Důvod a způsob založení

Letecká amatérská asociace České republiky byla založena jako sdružení podle zákona číslo 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků.Na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník došlo z tohoto zákona ke změně právní formy z občanského sdružení na spolek.
Letecká amatérská asociace České republiky  je Ministerstvem dopravy podle ustanovení § 82 ods. 1 zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pověřena výkonem správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

3. Organizační struktura

Veškeré informace naleznete na webu LAA ČR v sekci “O LAAČR” pod odkazem “ORGANIZAČNÍ STRUKTURA“.

4. Kontaktní spojení

Veškeré informace naleznete na webu LAA ČR v sekci KONTAKTY

5. Případné platby můžete poukázat:

Fio banko číslo účtu: 2800066859 / 2010

6. IČO

IČO LAA ČR je 48137481.

7. DIČ

DIČ LAA ČR je CZ48137481.

8. Žádosti o informace

Žadatelem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

LAA ČR poskytuje informace žadateli na základě žádosti s náležitostmi dle zákona, kterou lze podat:

Při poskytování informací postupuje LAA ČR v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

9. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti či jiné podání lze:

 • podat osobně v sídle LAA ČR v úředních hodinách
 • zaslat na shora uvedenou poštovní adresu LAA ČR
 • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu laacr@laacr.cz nebo prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách LAA ČR pod odkazem “Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí”  v sekci “O LAA ČR”

Formáty souborů, které je možné zasílat elektronicky:

 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc, docx (MS Word Document)
 • ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)

Média, která je možné využít při osobním/poštovním podání:

 • CD/DVD
 • Flashdisk
 • USB harddisk

Při zjištění chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (virus, malware, adware apod.), je elektronické podání automaticky odmítnuto.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu, jsou tyto odmítnuty.

10. Opravné prostředky

V případě odvolání postupuje LAA ČR podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Formuláře

K žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zasílané elektronicky je možné používat řádně vyplněný zvláštní formulář, nebo je možné použít on-line formulář​.

12. Návody pro řešení životních situací

LAA ČR pravidelně aktualizuje průvodce životními situacemi, které zveřejňuje na webových stránkách LAA ČR v části “FAQ” – odpovědi na nejčastější otázky.

13. Nejdůležitější předpisy

Přehled je zveřejněn na webových stránkách LAA ČR v sekci “PŘEDPISY“.

14. Licenční smlouvy

LAA ČR nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2017 je uveden na webových stránkách LAA ČR v sekci SLUŽBY pod odkazem Poplatky.

16. Výroční zpráva

Výroční zprávy o činnosti LAA ČR jsou uvedeny na webu LAA ČR v sekci “O LAA ČR” pod odkazem “VÝROČNÍ ZPRÁVY