Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

Postup při podávání žádosti (§ 14 odst. 2, 3, 4 zákona č. 106/1999 Sb.)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.


Fyzická osoba
 uvede v žádosti:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.


Právnická osoba
 uvede:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

(Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.)

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na adresu laacr@laacr.cz .

Neobsahuje-li žádost výše uvedené identifikační náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Po obdržení žádosti postupuje LAA ČR dle § 14 odst. 5 písm. a) – d)  z. č. 106/1999 Sb., tedy následovně:

 • brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve LAA ČR žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, LAA ČR žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve LAA ČR​ žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne LAA ČR o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,  LAA ČR žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li podle § 15 z. č. 106/1999 Sb. (vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace může LAA ČR prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Zaslání žádosti

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat písemně poštou, e-mailem, faxem, popřípadě osobně v sídle LAA ČR. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt LAA ČR.

Možnosti podání žádosti o informaci:

1) Poštou

Letecká amatérská asociace ČR
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10 

2) E-mailem:

Na e-mailovou adresu laacr@laacr.cz

Dotazy můžete také posílat prostřednictvím formuláře:

*Formulář*

3) Faxem:

+420 242 403 596

Pro zaslání poštou, faxem a pro osobní podání lze použít také tento formulář.