PL 3

Obsah

HLAVA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA 2. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA PRO KVALIFIKACI PILOT

 

HLAVA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tato výcviková osnova pilota padákového kluzáku (dále jen „PK“) stanoví obsah a posloupnost výcviku na PK. Je závazná pro všechny žáky, piloty, instruktory a inspektory, kteří provádějí nebo vedou výcvik pilota PK.

1.2. PK musí mít platný technický průkaz vydaný LAA ČR a uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem.

1.3. Meteorologické podmínky při výcviku musí odpovídat podmínkám letu VFR dle ZL 1.

1.4. Do výcviku může být žák zařazen po dosažení věku 15 let. U osob mladších 18 let se vyžaduje souhlas zákonných zástupců.

1.5. Letový výcvik žáka od úlohy 5.4.1 mimo středisko pilotního výcviku musí instruktor před jeho započetím oznámit hlavnímu inspektorovi.

1.6. U výcviku ve středisku pilotního výcviku je nutno do osobního listu vyznačit jméno střediska.

1.7. Za dodržení postupů výcvikové osnovy odpovídá instruktor provádějící výcvik.

1.8. Odpovědná osoba příslušného střediska pilotního výcviku zodpovídá za dodržení podmínek stanovených předpisem LA 1, výcvikovou osnovu, za provádění údržby PK, za splnění závazných nařízení a za vedení dokumentace střediska pilotního výcviku.

1.9. Výcvik musí být dokumentován evidencí osobních listů žáků a kopií osobních listů žáků po skončení výcviku nejméně po dobu 5 let.

1.10. Instruktor provádějící výcvik musí mít k dispozici v aktuálním znění:

1) učební pomůcky a publikace pro výcvik,
2) předpisy LAA ČR:

a. LA 1,
b. ZL 1,
c. PL 3

3) mapu ČR s platnými leteckými informacemi,
4) zákon č. 49/1997 Sb. a vyhlášku 108/1997 Sb. v potřebném rozsahu a platném znění.

1.11. Během praktického výcviku musí mít k dispozici:

1) prostředky pro poskytnutí první pomoci,
2) pojítko pro spojení se střediskem rychlé zdravotní pomoci,
3) ukazatel směru a síly větru,
4) radiové spojení (podle zadání jednotlivých úloh let. výcviku),
5) pohotovostní vozidlo.

1.12. Dokumentace výcviku se vede formou osobních listů v průběhu výcviku a po jeho skončení formou kopií osobních listů.

1.13. Teoretická příprava musí zabezpečit úplné zvládnutí problematiky v rozsahu požadovaných znalostí pro jednotlivé kvalifikace. Počet hodin stanovený pro teoretickou přípravu je vždy minimální. Účast na této přípravě je evidována v osobním listu žáka. Splnění minimálního rozsahu výuky musí být potvrzeno v osobním listu podpisem instruktora a žáka.

1.14. Před zahájením praktického výcviku musí být žák seznámen s PK minimálně v tomto rozsahu:

1) technický popis,
2) bezpečnostní pokyny,
3) obsluha a údržba,
4) předletová prohlídka,
5) nouzové postupy.

1.15. Při hodnocení žáků v praktické části výcviku jsou instruktoři povinni používat tohoto hodnocení:

prospěl – bez chyb, chyby správně a včas opravované,
neprospěl – chyby opravované pozdě nebo vůbec.

nebo

1 – výborně – bez chyb,
2 – velmi dobře – nepatrné chyby správně a včas opravované,
3 – dobře – chyby jsou opravované,
4 – nedostatečně – chyby opravované pozdě nebo vůbec.

1.15.1. Hodnocené prvky

1) příprava k letu, pětibodová kontrola
2) průběh startu
3) provedení letu dle úlohy
4) rozpočet na přistání
5) přistání

1.16. Před zahájením letového výcviku musí být žák seznámen s činností záchranného systému.

1.17. Počty letů a hodin v osnově jsou minimální. O jejich skutečném počtu rozhodne instruktor na základě hodnocení žáka.

1.18. Instruktor povoluje postup žáka na další cvičení dle osnovy pouze tehdy, pokud žák zvládá předchozí cvičení.

1.19. Před každým praktickým cvičením osnovy obsahujícím nové prvky, provádí instruktor se žákem pozemní přípravu v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno dokonalé pochopení cvičení žákem.

1.20. Žák nesmí provádět samostatné lety bez dozoru a přítomnosti instruktora.

1.21. Závěrečnou zkoušku smí provádět inspektor provozu, jehož podíl nepřesáhl 50% na praktickém výcviku.

1.22. Instruktor ve výcviku musí být pod dozorem a za přítomnosti instruktora s min. dvouletou praxí.

1.23. Maximální počet žáků souběžně provádějících výcvik je 8 na jednoho instruktora. Pokud výuku provádí více instruktorů, počty žáků se sčítají.

1.24. Instruktor zabezpečuje dozor na startovací ploše. V případě, že nemá dostatečný přehled o situaci na přistávací ploše nebo mu vzdálenost neumožňuji vyhodnocovat přistání žáků s dostatečnou přesností, je povinen na přistávací ploše zabezpečit dozor instruktorem PL. Pokud by nebyl v případě nehody schopen poskytnout první pomoc, ale jinak má o dění na přistávací ploše dostatečný přehled, musí zabezpečit dozor na přistávací ploše poučenou osobou.

1.25. Při plnění nepovinné úlohy „letová praxe pod dohledem“ může dohled nad žáky vykonávat jeden instruktor PL.

1.26. Pro výcvik kvalifikace pilot je možno používat pouze PK spadající do kategorie EN A, B.

1.27. Postroje pro výcvik musí mít příslušnou certifikaci podle normy EN 1651.

1.28. Postroj musí být vybaven chráničem páteře, který má příslušnou certifikaci podle normy EN nebo který k pohlcování energie během nárazu využívá propouštění vzduchu při stlačení chrániče. Segment (segmenty) chrániče v bederní části musí mít tloušťku nejméně 14 cm a šířku nejméně 28 cm.

1.29. Během výcviku musí být žák povinně vybaven přilbou. Ta musí být certifikována.

1.30. Během letů ve výšce nad 50 m AGL musí být žák vybaven záchranným padákem.

1.31. Doporučeným vybavením žáka během výcviku jsou rukavice a pevná obuv zpevňující kotník.

1.32. PK, na kterém letí žák, musí být v případě jiného letového provozu v prostoru letů žáků označen stuhou. Stuha musí být přichycena u odtokové hrany PK nebo na zadní části postroje tak, aby byla za letu dobře viditelná. Volný konec stuhy musí být minimálně 1 m dlouhý.

1.33. Podmínky pro výcvikové lety uskutečněné pomocí navijáku:

1.33.1. naviják použitý pro účely výcviku musí mít platný technický průkaz vydaný LAA ČR.

1.33.2. Vypínací zařízení musí zabezpečovat spolehlivé spojení a vypnutí v jakékoli fázi navijákového vzletu bez nutnosti provádět složité úkony.

1.33.3. Startér musí být náležitě poučen o navijákovém provozu navijákařem. Jako startér může působit při výuce navijákového létání instruktor nebo pilot PL.

1.33.4. Minimálně 1/3 všech letů v rámci výcviku kvalifikace pilot či kvalifikace sportovní pilot musí být provedena startem ze svahu.

1.34. Držiteli kvalifikace MPK může instruktor zkrátit rozsah pozemní přípravy dle znalostí a dovedností žáka. O přiznaných úlevách provede zápis do osobního listu.

 

HLAVA 2. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA PRO KVALIFIKACI PILOT