LA 6

OBSAH

HLAVA 1. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA 2. – POSTUP PRO POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH LETECKÝCH VYSTOUPENÍ SLZ
HLAVA 3. – PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
HLAVA 4. – DOPORUČENÍ
HLAVA 5. – POSTUP POVOLENÍ VEŘEJNÉHO LETECKÉHO VYSTOUPENÍ SLZ
HLAVA 6. – PŘÍLOHY K PODMÍNKÁM PRO POŘÁDÁNÍ LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ SLZ

 

Hlava 1. Všeobecná ustanovení

a) Tyto Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení vydala LAA ČR jako postup, podle kterého se posuzují žádosti a vydává souhlas k jejich uskutečnění ve smyslu ustanovení § 78 a odst. j) § 83 leteckého zákona.

b) Podmínky pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ jsou závazné pro všechny osoby zúčastněné na přípravě a provádění těchto akcí, tzn. přadatele, letové ředitele, pořadatelskou službu, posádky všech zúčastněných SLZ a pracovníky služeb ATC nebo AFIS zúčastněné na přípravě a provádění veřejných leteckých vystoupení.

c) Piloti SLZ, pracovníci služeb ATC nebo AFIS zúčastnění na přípravě a provádění veřejného leteckého vystoupení SLZ, pracovníci pořadatelské služby a garanti leteckých vystoupení musí znát tento postup v rozsahu potřebném pro jejich činnost.

1.1. Rozdělení veřejných leteckých vystoupení

1.1.1. Veřejná letecká vystoupení bez účasti SLZ

Tato veřejná letecká vystoupení podléhají pouze příslučnostu ÚCL a / nebo AČR a jejich režim se řídí platnou směrnicí Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení, vydanou ÚCL.

1.1.2. Smíšená veřejná letecká vystouepní (různé druhy letadel včetně SLZ)

Podléhají společné příslušnosti ÚCL a / nebo AČR, Policie ČR, AeČR a pověřené osoby dle § 81 leteckého zákona (dále jen LAA ČR), kdy ÚCL vydává souhlas pořadateli včetně pilotů a letadel v jeho kompetenci a LAA ČR vydává pořadateli souhlas s provozem SLZ. Obecná pravidla pro pořadatele se řídí směrnicí “Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení” vydanou ÚCL; pro vystoupení SLZ se přiměřeně vztahují tyto podmínky.

1.1.3. Veřejná letecká vystoupení SLZ

Vydání souhlasu podle těchto Podmínek provádí LAA ČR.

1.2. Použité výrazy a zkratky

AeČR – Aeroklub České republiky
AČR – Armáda České republiky
AFIS – Letištní letová informační služba
AGL – Nad úrovní země
ATC – Řízení letového provozu (všeobecně)
FO – Fyzická osoba
LAA ČR – Letecká amatérská asociace České republiky
Letecký zákon – Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
Letový ředitel (ředitel) – Letový ředitel veřejného leteckého vystoupení SLZ
NOTAM – Oznámení obsahující informace týkající se zřízení, stavu nebo změn leteckých zařízení, postupů služeb nebo informace o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu
PO – Právnická osoba
Podmínky – LA 6 Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení SLZ
Pořadatel – Fyzická nebo právnická osoba (dále jen FO nebo PO) organizující veřejné letecké vystoupení. V případě PO jejím jménem jedná oprávněná osoba.
Pořadatelská služba – Náležitě poučená/é osoba/y zabezpečující chod veřejného leteckého vystoupení
RWY – Vzletová a přistávací dráha
SLZ – Sportovní létající zařízení dle § 81 leteckého zákon
UL 1 – Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ, ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky. Vydáno Leteckou amatérskou asociací České republiky
ÚCL – Úřad pro civilní letectví
ZL 1 – Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků. Vydáno Leteckou amatérskou asociací České republiky

1.3 Definice

Hustě zalidněný prostor
Prostor, který je využíván převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci.

Veřejné letecké vystoupení (Letecká akce)
Veřejné letecké vystoupení SLZ, Letecký den nebo Propagační letecká akce.
Za veřejné letecké vystoupení se nepovažuje předvádění vlastní produkce výrobce nebo prodejce, které je určeno možným zákazníkům bez přístupu veřejnosti, ani běžná letová činnost sledovaná osobami nacházejícími se ve veřejně přístupných prostorách letiště, plochy pro SLZ nebo mimo ně.

Veřejné letecké vystoupení SLZ
Činnost spojená s přípravou a uskutečněním leteckého vystoupení SLZ pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném letišti, ploše pro vzlety a přistání SLZ a s nimi souvisejících prostorech nebo na místě předem k tomu vymezeném.

Letecký den
Je činnost spojená s přípravou a provedením leteckého vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném letišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti (dle definice směrnice Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení, vydané ÚCL). Letecký den může být s účastí SLZ.

Propagační letecká akce
Je činnost spojená s přípravou a provedením leteckého vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném místě mim letiště a jeho okolí (dle definice směrnice Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení, vydané ÚCL). Propagační letecká akce může být součástí jiné sportovní nebo společenské akce. Propagační akce může být s účastí SLZ.

Letový ředitel veřejného leteckého vystoupení SLZ
Letový ředitel veřejného leteckého vystoupení SLZ musí mít odpovídající zkušenosti a schopnosti a nese souhrnnou odpovědnost za přípravu a organizaci letecké akce.

Mez vystoupení
Linie vymezující nejmenší přípustnou vzdálenost vystupujících letadel a / nebo SLZ od diváků, parkoviště aut apod.

Minimální výška vystoupení
Nejmenší povolená výška letu nad zemí při vystoupení s výjimkou vzletu a přistání.

Popis vystoupení
Popis činnosti při vystoupení, včetně určení minimálních výšek vystoupení a omezení. Popis vystoupení musí dáýle obsahovat jméno a příjmení velitele vystupujícího SLZ, jméno a příjmení osob, jejichž přítomnost na palubě vystupujícího SLZ je nezbytná, určení jejich funkce nebo činnosti, typ vystupujícího SLZ a případně i variantu pro nepřiznivé počasí. Pro společné vystoupení skupiny SLZ je platný jeden společný Popis vystoupení.

Pořadatel
FO nebo PO organizující veřejné letecké vystoupení. V případě PO jejím jménem jedná oprávněna osoba.

Pořadatelská služba
Náležitě poučená/á osoby/a zabezpečující činnosti související s organizací a provozem veřejného leteckého vystoupení.

Program veřejného leteckého vystoupení SLZ
Chronologicky seřazený písemný seznam všech vystoupení na veřejném leteckém vystoupení SLZ (leteckém dni nebo na propagačním leteckém vystoupení). Program musí obsahovat časové údaje jednotlivých vystoupení, typy a poznávací značky vstupujících SLZ a jména pilotů vystupujících SLZ.

Předváděcí prostor
Horizontálně a vertikálně vymyzený prostor, ve kterém probíhá vystoupení, a pro který jsou platná omezení odlišná od ustanovení UL 1 / ZL 1.

Průlet
Vystoupení, kdy se SLZ pohybuje v předváděcím prostoru přímočarým letem rovnoběžný s mezí vystoupení (zpravidla v ose RWY).

Smíšený provoz
Smíšené veřejné letecké vystoupení SLZ a letadel ostatních kategorií během jedné akce.

Vystoupení
Let SLZ a SLZ ve skupině, který je prováděn během veřejného leteckého vystoupení nebo při jeho nácviku, který se zpravidla odlišuje od běžné letové činnosti.

Vystupující
Posádka SLZ, jejíž vystoupení je součástí programu veřejného leteckého vystoupení.

 

Hlava 2. Postup pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ

2.1. Podmínky pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ

a) Veřejné letecké vystoupení SLZ lze pořádat jen na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k jeho uskutečnění a jsou-li splněny tyto podmínky:

 1. Byl ustanoven a LAA ČR schválen letový ředitel.
 2. Letový ředitel podle předpokládaného rozsahu veřejného leteckého vystoupení SLZ zajistil pořadatelskou službu, tj. potřebný počet osob s odpovídajícími zkušenostmi a schopnostmi a pokud je to třeba i s příslušným oprávněním.
 3. Veřejné letecké vystoupení bylo připraveno a je organizováno v souladu s těmito Podmínkami.
 4. Letový ředitel obdržel před zahájením veřejného leteckého vystoupení SLZ pravomocné rozhodnutí o udělení souhlasu k jeho uskutečnění, které bylo vydáno LAA ČR.
 5. Letový ředitel zabezpečí dodržení podmínek uvedených v Souhlasu s veřejným leteckým vystoupením SLZ.
 6. Letový ředitel zabezpečí nepřetržité sledování meze vystoupení; a to takovým způsobem, aby v případě jejího porušení mohl být neprodleně informován a byl schopen přijmout příslušná opatření.

2.2. Místo konání veřejného leteckého vystoupení SLZ

a) Veřejné letecké vystoupení SLZ je možno konat na ploše vhodné k tomuto účelu, ploše SLZ nebo na civilním letišti, jehož provozovatel má platné povolení provozovat letiště a platné rozhodnutí o stanovení druhu letiště vydané ÚCL nebo jej lze konat na vojenském letišti se souhlasem vydaným Ministerstvem obrany.

2.2.1. Stanovení místa konání veřejného leteckého vystoupení SLZ

a) Místo konmání veřejného leteckého vystoupení SLZ musí být stanoveno zejména s ohledem na:

 1. vhodnost ploch pro vzlet, přistání, pojíždění a parkování letadel (je-li taková činnost plánována)
 2. překážky v nejbližším okoli
 3. blízkost obydlených, chráněných, ekologicky a jinak citlivých území
 4. přítomnosti živých tvorů v okolí
 5. blízkost jiných letišť, heliportů, záložních ploch, svahů pro závěsné létání nebo paragliding apod.
 6. možnost volného vjezdu a výjezdu pro vozidla záchranné a hasičské služby

2.2.2. Ostatní požadavky na místo konání veřejného leteckého vystoupení SLZ

a) Po dobu programu i při příletech a odletech účastníků musí být zajištěna trvalá provozuschopnost pohybové plochy.

b) Nemohou-li být s ohledem na charakter programu veřejného leteckého vystoupení SLZ dodrženy všechny postupy uvedené v platném letištním řádu, musí být pro veřejné letecké vystoupení stanoveny náhradní postupy, se kterými musí provozovatel letiště a / nebo plochy SLZ souhlasit

c) Místo konání veřejného leteckého vystoupení SLZ je třeba uspořádat tak, aby se SLZ při vystoupení, vzletu ani při přistání nepohybovala nad místem pro diváky ani nad parkovištěm aut apod.

d) Musí být zajištěno místo pro řádný odpočinek a stravování vystupujících.

e) Místo pro diváky a parkoviště aut musí být umístěné mimo RWY a užívanou pohybovou plochu tak, aby se k nim nepříblížila pojíždějící SLZ na vzdálenost menší než 5 m.

f) Pro veřejné letecké vystoupení SLZ musí být s dostatečným časovým předstihem vyžádana záchranná a zdravotní služba a asistence hasičského záchranného sboru.

g) V dostatečném časovém předstihu musí být o konání veřejného leteckého vystoupení SLZ informovány, místní obvodní oddělení Policie ČR, příslušný/é obecní úřad/y a zdravotnická zařízení.

h) Je-li předpokládaný počet diváků vyšší než 500, musí být na místě konání veřejného leteckého vystoupení SLZ zřízena místnost pro první zdravotnickou pomoc s příslušným vybavením. Tato místnost musí být vhodně označena a musí k ní být zajištěn volný příjezd zdravotnických vozidel.

i) Je-li předpokládaný počet diváků vyšší než 500, musí být při veřejném leteckém vystoupení SLZ použita vhodná ozvučovací technika (veřejný rozhlas).

2.3. Předváděcí prostor

a) Předváděcí prostor musí být stanoven vertikálním a horizontálním omezením určujícím prostor pro vystoupení. Omezení pro vystoupení rozdílná od omezení dané směrnicemi UL-1 / ZL-1 jsou platná pouze v předváděcím prostoru. (Mimo předváděcí prostor musí být dodržovány směrnice UL-1 / ZL-1 v plném rozsahu.)

b) Horizontální vymezení předváděcího prostoru musí být stanoveno jasně ohraničujícími, pro pilota viditelnými a nezaměnitelnými body nebo liniemi.

c) Vertikální vymezení předváděcího prostoru je od povrchu země do stanovené výšku.

2.4. Mez vystoupení

a) Mez vystoupení musí být stanovena jako linie na zemském povrchu, která je pro pilota při vystoupení jasně viditelná a která ohraničuje předváděcí prostor tak, aby byla zajištěna předepsaná vzdálenost vystupujícího letadla od prostoru pro diváky a parkoviště aut apod. Mez vystoupení může být i zvlášť vytýčená.

b) Mez vystoupení nesmí být porušena žádným z vystupujících ani při letu ve skupině.

c) Mez vystoupení nesmí být porušena lanem navijáku během provozu ani při jeho dopadu.

d) S ohledem na různé rychlosti vystupujících SLZ lze stanovit více než jednu mez vystoupení.

Minimální vzdálenost meze vystoupení od diváků, parkoviště apod.:

2.5. Služba ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení SLZ

a) Služba ATC nebo AFIS musí být zřízena pro veřejné letecké vystoupení SLZ pořádané na civilním letišti.

b) Rozhodnutí o zřízení služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení SLZ pořádané mimo civilní letiště závisí na rozhodnutí letového ředitele, který bere v úvahu místo konání a konkrétní podmínky veřejného leteckého vystoupení SLZ. V případě, že není zřízena služba ATC nebo AFIS, musí letový ředitel zabezpečit vhodnjé spojení s osádkami SLZ.

c) Volba druhu poskytovaných služeb (ATC nebo AFIS) závisí na složitosti programu veřejného leteckého vystoupení SLZ, na jeho lokalitě a na rozhodnutí letového ředitele.

d) Stanoviště služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení se zřizuje na chráněném místě s odpovídajícím výhledem a musí být vybaveno podle platných směrnic.

e) Korespondence na kmitočtu používaném při vystoupení letadel musí být při vystoupení omezena na minimum, aby nebyla narušena pozornost pilotů volaných letadel, zejména při vystoupení skupin SLZ.

2.6. Organizace veřejného leteckého vystoupení SLZ

a) Osoby, které budou na veřejném leteckém vystoupení vykonávat pořadatelskou službu, musí být seznámeny se svými povinnostmi a musí být vhodně a viditelně označeny.

b) Dohlížet na místo stání letadel, řídikit pořadatelskou službu, veřejný rozhlas a zabezpečovat vhodné spojení s osádkami SLZ může pouze zkušený personál určený ředitelem letecké akce.

c) Pořadatelská služba musí mít vhodné spojení se stanovištěm služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení (je-li zřízena) a / nebo s letovým ředitelem.

d) Prostory nepřístupné divákům musí být uzavřeny po celou dobu veřejného leteckého vystoupení SLZ.

e) Pohybová plocha a prostory určené pro stání letadel musí být zabezpečeny proti vjezdu cizích vozidel, ale umožňující vjezd vozidlům záchranné, hasičské a pořadatelské služby.

f) Na místě stání letadel je zakázáno kouření.

g) Místo stání letadel musí být rozděleno tak, aby byla vzájemně oddělena vystupující SLZ od SLZ návštěvníků a SLZ vystavená ke statické ukázce. Všechna letadla musí být zajištěna proti protiprávním činům.

h) Všem zainteresovaným osobám musí pořadtel veřejného leteckého vystoupení SLZ vydat písemné instrukce o postupu v případě vzniku letecké nehody nebo jiného nebezpečí. Instrukce musí obsahovat též čísla telefonického spojení na záchrannou zdravotní službu, hasičský záchranný sbor a zdravotnická zařízení.

i) Na místě konání veřejného leteckého vystoupení SLZ a v jeho blízkosti je zakázáno použití balónů a vzducholodí bez posádky, vypouštění draků, létání modelů letadel nebo raket, v případě, že není součástí programu. V programu může být tato činnost pouze za podmínky, že bude prováděna v takové vzdálenosti od prostoru pro diváky, parkoviště aut apod., aby i v případě jakéhokoliv selhání nebyli ohrožení divácí ani majetek.

j) Je-li vypouštění balónů a vzducholodí bez posádky, draků, modelů letadel nebo raket součástí programu veřejného leteckého vystoupení SLZ, musí být zajištěno vhodné spojení obsluhujícího personálu s letovým ředitelem a se stanovištěm zajišťujícím službu ATC nebo AFIS (je-li zřízena) a musí být zajištěna koordinace s ostatním leteckým provozem.

2.7. Meteorologická minima

a) Při veřejném leteckém vystoupení SLZ musí být dodržována meteorologická minima uvedená ve směrnicích UL-1 / ZL-1.

2.8. Minimální výška vystoupení

a) Minimální výška vystoupení SLZ v předváděcím prostoru nesmí být menší než 5 m AGL; v případě průletu v přistávací konfiguraci (lze-li během průletu přistát nebo vzlétnout) není minimální výška omezena.

b) Mimo předváděcí prostor musí být dodržena minimální výška letu v souladu s příslušnými ustanoveními směrnic UL-1 / ZL-1.

 

Hlava 3. Práva a povinnosti účastníků

3.1 Letový ředitel

3.1.1. Práva letového ředitele

Letový ředitel je oprávněn:

a) vydávat pořadatelské službě takové pokyny, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh veřejného leteckého vystoupení SLZ,
b) nepovolit kterékoliv vystoupení nebo jeho část,
c) rozhodnout o konání generální zkoušky programu veřejného leteckého vystoupení SLZ,
d) vyžádat neveřejnou ukázku vystoupení kteréhokoliv účastníka veřejného leteckého vystoupení, pokud má pochybnosti o jeho bezpečném provedení,
e) při předletové přípravě vydávat vystupujícím takové pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a plynulé provedení programu veřejného leteckého vystoupení SLZ,
f) zahájit program veřejného leteckého vystoupení SLZ,
g) vydat pokyn pro přerušení nebo ukončení programu veřejného leteckého vystoupení SLZ.

3.1.2. Povinnosti letového ředitele

Letový ředitel je povinen:

a) sestavit program veřejného leteckého vystoupení SLZ,
b) získat souhlas provozovatele letiště a / nebo plochy pro vzlety a přistání SLZ s konáním veřejného leteckého vystoupení SLZ,
c) zajistit pro veřejné letecké vystoupení SLZ odpovídající spojení s vystupujícími anebo službu ATC nebo AFIS,
d) projednat program veřejného leteckého vystoupení SLZ s příslušným pracovištěm řízení letového provozu, zasahuje-li místo konání veřejného leteckého vysoupení SLZ do řízeného prostoru,
e) zajistit vydání NOTAMu, kterým bude v místě konání veřejného leteckého vystoupení SLZ ostatní letecký provoz informován nebo omezen či zakázán, je-li to v zájmu bezpečnosti vystupujících letadel a ostatního leteckého provozu nezbytné,
f) zajistit publikování navigační výstrahy, je-li to potřebné,
g) zajistit potřebný počet osob, které budou vykonávat pořadatelskou službu, a vydat jim potřebné pokyny,
h) stanovit místo, kde se budou velitelé SLZ ohlašovat po příletu na veřejné letecké vystoupení a před odletem a zajistit s ním spojení,
i) zajistit, že se vystoupení zúčastní pouze letecký personál s příslušnými schopnostmi a zkušenostmi,
j) zajistit, aby vystupující měli včas k dispozici následující pomůcky a informace: mapu letiště, přehled dokladů a povolení, kterýkmi se vystupující na veřejném leteckém vystoupení budou prokazovat, čas a způsob příletu na veřejné letecké vystoupení, jaké prostředky pro odbavení (parkování) SLZ si musí zajistit sami, druhy poskytovaných leteckých pohonných hmot a olejů a případně další pokyny,
k) vyzvat vystupující, aby před jejich příletem oznámili, zda mají na pořadatele veřejného leteckého vystoupení SLZ zvlášní požadavky,
l) vystupujícím ověřit platnost jejich pilotních licencí včetně platnosti dokladu o zdravotní způsobilosti, není-li zdravotní způsobilost součástí průkazu způsobilosti. Ověřit platnost osvědčení způsobilosti SLZ a doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ. Je-li součástí programu veřejného leteckého vystoupení SLZ i vystoupení rádiem řízených modelů, je letový ředitel povinen ověřit platnost příslušných dokladů modelářských radiostanic (jsou-li k určité modelářské radiostanic požadovány),
m) stanovit minimální výšky vystoupení,
n) rozhodnout o každém vystupujícím, zda může vystoupit na veřejném leteckém vystoupení SLZ a vydat konečný souhlas k jednotlivým vystoupením, případně rozhodnout o jejich variantách pro špatné počasí a se svým rozhodnutím seznámit vystupující a službu ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení,
o) předat všem vystupujícím, službě ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení a pořadatelské službě program veřejného leteckého vystoupení SLZ,
p) v programu veřejného leteckého vystoupení SLZ zvlášť upozornit na vystupující SLZ, která nevzlétají z místa konání veřejného leteckého vystoupení SLZ,
q) provést minimálně 1 hodinu před začátkem programu předletovou přípravu, která musí obsahovat nejméně následující body:

 • kontrolu času,
 • letové a náhradní postupy, byly-li stanoveny,
 • vymezení předváděcího prostoru a omezení pro něj platná,
 • stanovení meze vystoupení a zdůraznit nezbytnost jejího dodržení,
 • požadavky na vyhýbání se územím zvýšené citlivosti, prostorů pro vyčkávání apod.,
 • informace o NOTAMu, který se týká vzdušného prostoru, ve kterém se veřejné letecké vystoupení uskuteční, byl-li vydán,
 • údaje o letovém provozu v okolí veřejného leteckého vystoupení SLZ,
 • zopakování pravidel pro vyhýbání letadel (předpis UL-1 / ZL-1),
 • postupy pro pojíždění,
 • meteorologická minima,
 • meteorologickou zprávu,
 • změny v programu veřejného leteckého vystoupení SLZ a upozornění, že letový ředitel může změnit i program, který již začal,
 • připomínky ke generální zkoušce, byla-li uskutečněna, a upřesňující pokyny k programu,
 • odpovědi letového ředitele a pracovníků služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení (byla-li zřízena) na případné dotazy vystupujících,

 r) zajisti překlad předletové přípravy pro zahraniční vystupující,
s) je-li část předletové přípravy vydána písemně, předat ji prokazatelně všem jejím účastníkům,
t) prokázat se vystupujícím platným Souhlasem k uskutečnění veřejného leteckého vystoupení SLZ (např. při předletové přípravě). Tento doklad mít k dispozici po celou dobu konání veřejného leteckého vystoupení SLZ,
u) sledovat probíhající program veřejného leteckého vystoupení SLZ,
v) prostřednictvím služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení SLZ nebo rádiem vydat pokyn k přerušení nebo ukončení leteckého vystoupení nebo programu veřejného leteckého vystoupení SLZ, pokud obdrží informaci o porušení meze vystoupení nebo pokud má oprávněné obavy, že je nebo může být ohrožena bezpečnost diváků, vystupujících nebo dalších osob a majetku,
w) informovat Leteckou amatérskou asociaci České republiky o případech porušení těchto Podmínek a leteckých směrnic LAA ČR,
x) pro případnou kontrolu uchovávat a mít k dispozici všechny doklady (jejich kopie), na základě kterých byla všechny vystoupení uskutečněna, a to po dobu minimálně 30 dnů od ukončení veřejného leteckého vystoupení SLZ.

3.2. Vystupující

3.2.1. Práva vystupujícího

Vystupující je oprávněn:

a) kdykoliv odmítnout vystoupení nebo jej přerušit,
b) navrhnout letovému řediteli jednu z variant svého vystoupení v závislosti na meteorologických podmínkách a okolnostech veřejného leteckého vystoupení SLZ.

3.2.2. Povinnosti vystupujícího

Vystupující je povinen:

a) včas předložit letovému ředitel popis vstoupení SLZ na veřejném leteckém vystoupení,
b) uspořádat své vystoupení tak, aby se SLZ v průběhu vystoupení pohybovalo v předváděcím prostoru podél meze vystoupení nebo směrem od diváků; směrem k diváků neprovádět lety s následným náhlým (prudkým) obratem v blízkosti meze vystoupení,
c) zúčastnit se předletové přípravy,
d) na vyzvání předložit letovému řediteli ke kontrole požadované doklady,
e) dodržet variantu vystoupení podle popisu, včetně všech omezení,
f) zajistit, aby při vystoupení byla na palubě SLZ puze posádka jmenovitě uvedená v popisu vystoupení,
g) respektovat pokyny služby ATC pro veřejné letecké vystoupení,
h) respektovat pokyny služby ATC pro veřejné letecké vystoupení,
i) při vystoupení vzít v úvahu působení vrtulového a / nebo rotorového proudu, aby neohrozil diváky a majetek na zemi,
j) zúčastnit se poletového rozboru, pokud se koná.

3.3. Pracovník služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení SLZ

3.3.1. Povinnosti pracovníka služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení SLZ

Pracovník služby ATC nebo AFIS pro veřejné letecké vystoupení SLZ (je-li zřízena) je povinen:

a) zúčastnit se předletové přípravy a poletového rozboru, pokud se koná,
b) při předletové přípravě odpovědět na dotazy vystupujících,
c) dodržovat pokyny letového ředitele k zajištění bezpečného a plynulého průběhu programu veřejného leteckého vystoupení SLZ,
d) při neoprávněném vstupu diváků nna pohybovou plochu přerušit program leteckého vystoupení SLZ,
e) se změnami programu veřejného leteckého vystoupení SLZ seznámit vystupující, kteří používají ke vzletu jiné místo, než kde se veřejné letecké vystoupení koná,
f) vydávat vystupujícím takové pokyny nebo informace, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý průběh veřejného leteckého vystoupení SLZ.

3.4. Pořadatelská služba

3.4.1. Práva osoby vykonávající pořadatelskou službu na veřejném leteckém vystoupení SLZ

Osoba vykonávající pořadatelskou službu na veřejném leteckém vystoupení SLZ je oprávněna:

a) zakázat vstup divákům do prostor, které nejsou pro ně určeny.

3.4.2. Povinnosti osoby vykonávající pořadatelskou službu na veřejném leteckém vystoupení SLZ

Osoba vykonávající pořadatelskou službu na veřejném leteckém vystoupení SLZ je povinna:

a) dodržovat pokyny letového ředitele k zajištění bezpečnosti,
b) oznámit letovému řediteli skutečnosti, které mohou mít vliv na bezpečný průběh programu veřejného leteckého vystoupení SLZ.

 

Hlava 4. Doporučení

4.1. Doporučení pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ

a) Diváky a parkoviště aut se doporučuje umístit na jedné straně vzletové a přistávací dráhy, která bude během veřejného leteckého vystoupení SLZ v používání, zatímco SLZ mohou mít volný prostor pro pohyb zajištěn na její druhé straně.

b) V zájmu pořadatele je žádoucí, aby bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku způsobené jakoukoli událostí souvísející s pořádáním veřejného leteckého vystoupení SLZ.

c) Doporučuje se provést kontrolu dokladů a všech náležitostí účastníků veřejného leteckého vystoupení SLZ již po jejich příletu.

d) V případě využití veřejného rozhlasu (ozvučovací techniky) se doporučuje, aby letový ředitel a osoby zajišťující pro veřejné letecké vystoupení SLZ službu ATC nebo AFIS, měly možnost přímého vstupu do jeho vysílání pro případ neodkladného důležitého oznámení.

e) V zájmu zajištění plynulosti programu veřejného leteckého vystoupení SLZ se doporučuje, aby vytupující oznamovali příslušnému stanovišti ATC nebo AFIS čas potřebný pro zahřátí motoru před pojížděním a čas od vzletu do dosažení potřebné výšky pro zahájení vystoupení.

f) Před veřejným leteckým vystoupením SLZ se doporučuje provést generální zkoušku a její následný rozbor, na kterém budou upřesněny vzájemné požadavky letového ředitele, služby ATC nebo AFIS a vystupujících.

 

Hlava 5. Postup povolení veřejného leteckého vystoupení SLZ

5.1. Povolení jednotlivého vystoupení SLZ

a) Jednotlivé vystoupení SLZ podléhá povolení letového ředitele.

b) Pilot s dostatečným předstihem, nejpozději jeden den před veřejným leteckým vystoupením předloží letovému řediteli “popis vystoupení” (viz formulář). Tím nijak není dotčeno oprávnění letového ředitele požádat vystupujícího o neveřejné předvedení vystoupení.

c) O vystoupení SLZ může letový ředitel rozhodnout také přímo na místě konání veřejného leteckého vystoupení SLZ na základě předložení “popisu vystoupení”.

Poznámka:
Povolení předložené vystupujícím pilotem nezbavuje letového ředitele oprávnění vystoupení odmítnout nebo požádat o jeho neveřejnou ukázku, pokud má pochybnosti o jeho bezpečném provedení.

5.2. Podmínky podání žádosti k udělení souhlasu s pořádáním veřejného leteckého vystoupení SLZ

a) žádost k udělení souhlasu s pořádáním veřejného leteckého vystoupení SLZ (dále jen žádost) podává jeho pořadatel nebo osoba oprávněná za něj jednat

b) žádost musí být doručena LAA ČR nejpozději 30 dní před datem pořádání veřejného leteckého vystoupení SLZ a lze ji podat následovně:

 1. osobně v ústředí Letecké amatérské asociace České republiky, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10,
 2. poštou / faxem, (elektronická adresa: vystoupeni@laacr.cz)

c) žádost musí obsahovat nejméně následující součásti:

 1. formulář Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění veřejného leteckého vystoupení SLZ,
 2. Program veřejného leteckého vystoupení SLZ,
 3. Plánek místa veřejného leteckého vystoupení SLZ včetně zákresu do mapy 1 : 50 000,

5.3. Udělení souhlasu s pořádáním veřejného leteckého vystoupení SLZ

a) rozhodnutí k udělení souhlasu s pořádáním veřejného leteckého vystoupení SLZ je vydáno do 15 dní od data doručení žádosti

b) odvolání k vydanému rozhodnutí je možno podat k nadřízenému orgánu: MD ČR.

 

Hlava 6. Přílohy k podmínkám pro pořádání leteckých veřejných vystoupení SLZ

6.1. Žádost o udělení souhlasu k uskutečnění veřejného leteckého vystoupení SLZ

6.2. Program veřejného leteckého vystoupení SLZ

6.3. Plánek místa veřejného leteckého vystoupení SLZ

6.4. Popis vystoupení SLZ