LA 1

OBSAH

HLAVA 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA 2 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPRÁVY SLZ V LAA ČR
HLAVA 3 – SYSTÉM SPRÁVY A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI
HLAVA 4 – KONTROLNÍ SYSTÉM SPRÁVY LAA ČR
HLAVA 5 – REJSTŘÍK LAA ČR
HLAVA 6 – POSTUPY PRO VEDENÍ EVIDENCE VYDANÝCH PILOTNÍCH PRŮKAZŮ A KVALIFIKACÍ REJSTŘÍKEM LAA ČR
HLAVA 7 – PILOTNÍ KVALIFIKACE
HLAVA 8 – ZKUŠEBNÍ ŘÁD LAA ČR
HLAVA 9 – OPRÁVNĚNÍ K VÝCVIKU PILOTŮ SLZ
HLAVA 10 – OPRÁVNĚNÍ PŮJČOVNY SLZ
HLAVA 11 – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM SLZ
HLAVA 12 – OPRÁVNĚNÍ K VÝROBĚ, OPRAVÁM, ZKUŠEBNICTVÍ A DOVOZU SLZ A JEJICH DÍLŮ
HLAVA 13 – POSTUPY PRO POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAČŮ SEKUNDÁRNÍHO RADARU V SLZ
HLAVA 14 – POPLATKY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ LAA ČR

 

HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Letecká amatérská asociace České republiky (dále jen „LAA ČR“)je v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem dopravy pověřena k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (dále jen „SLZ“).

1.2. Pověření je platné pro následující druhy sportovních létajících zařízení:

1.2.1. Padákové kluzáky.
1.2.2. Závěsné kluzáky.
1.2.3. Ultralehké letouny.
1.2.4. Motorové závěsné kluzáky.
1.2.5. Motorové padákové kluzáky.
1.2.6. Ultralehké vrtulníky.
1.2.7. Ultralehké motorové vírníky.
1.2.8. Ultralehké kluzáky.
1.2.9. Ultralehký balon

1.3. LAA ČR vykonává veškeré kompetence vyplývající z pověření vůči všem fyzickým a právnickým osobám bez ohledu na členství v LAA ČR.

1.4. Odvolací řízení

1.4.1. Odvolání proti rozhodnutí inspektora se podává hlavnímu inspektorovi.
1.4.2. Odvolání proti rozhodnutí hlavního inspektora se podává řediteli správy SLZ LAA ČR.
1.4.3. Odvolání proti rozhodnutí ředitele správy SLZ LAA ČR se podává k Ministerstvu dopravy – Odboru civilního letectví.

1.5. Zkratky používané pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení:

 • PK                    Padákové kluzáky
 • ZK                    Závěsné kluzáky
 • ULL                 Ultralehké letouny
 • MZK                Motorové závěsné kluzáky
 • MPG                Motorové padákové kluzáky s motorem na podvozku
 • PPG                  Motorové padákové kluzáky s motorem na zádech pilota
 • MPK                Souhrnné označení pro MPG a PPG
 • ULK                 Ultralehké kluzáky
 • ULV                 Ultralehké motorové vírníky
 • ULH                Ultralehké vrtulníky
 • UB                   Ultralehké balony

 

HLAVA 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPRÁVY SLZ V LAA ČR

HLAVA 3 SYSTÉM SPRÁVY A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI

3.1. Zabezpečení činností při správě SLZ

3.1.1. Činnosti jsou zabezpečovány LAA ČR v organizační struktuře:

3.1.1.1. Ředitelem správy, kterým je vždy zaměstnanec LAA ČR.
3.1.1.2. Hlavními inspektory provozu pro jednotlivé druhy SLZ.
3.1.1.3. Inspektory provozu jednotlivých druhů SLZ.
3.1.1.4. Hlavními inspektory techniky jednotlivých druhů SLZ.
3.1.1.5. Inspektory techniky jednotlivých druhů SLZ.
3.1.1.6. Techniky jednotlivých druhů SLZ.
3.1.1.7. Pracovníky ústředního rejstříku pilotů SLZ.
3.1.1.8. Dalšími pracovníky potřebnými k zajištění výkonu státní správy.

3.1.2. Hlavní inspektoři provozu a techniky mohou vykonávat funkci hlavního inspektora více druhů SLZ současně.
3.1.3. Funkce hlavních inspektorů a inspektorů provozu a techniky jednotlivých druhů SLZ může být vykonávána zaměstnanci LAA ČR nebo jinou fyzickou osobou pověřenou ředitelem správy.

3.2. Ředitel správy

3.2.1. Ředitele správy jmenuje po schválení Radou LAA ČR prezident LAA ČR a odvolává jej Rada LAA ČR. Pokud není prezident zvolen nebo není schopen funkci vykonávat, jmenuje ředitele správy člen Rady LAA ČR pověřený Radou LAA ČR.
3.2.2. Nese zodpovědnost za soulad dokumentů upravujících provoz SLZ s obecně závaznými právními předpisy a zajišťuje vydávání předpisů pro provoz SLZ v rámci pověření výkonem správy. Vydává závazná rozhodnutí pro zajištění bezpečnosti letového provozu SLZ.
3.2.3. Rozhodnutí ředitele správy jsou závazná pro držitele všech oprávnění a průkazů způsobilosti vydaných LAA ČR a pověření udělených LAA ČR a pro všechny ostatní účastníky provozu SLZ, výrobce a uživatele SLZ, jejichž správou je LAA ČR pověřena.
3.2.4. Řídí a kontroluje hlavní inspektory provozu a techniky jednotlivých druhů SLZ.
3.2.5. Odpovídá za tvorbu a funkčnost informačního systému, zabezpečujícího včasnou a přesnou informovanost odborných zaměstnanců LAA ČR a dalších osob pověřených LAA ČR k výkonu funkcí při správě SLZ, provozovatelů SLZ, uživatelů SLZ, výrobců SLZ a výrobců dílů letecké techniky využívaných při stavbě a výrobě SLZ o předpisech, jejich změnách a doplňcích a o závazných rozhodnutích pro zajištění bezpečnosti letového provozu SLZ.
3.2.6. Projednává s příslušnými státními orgány předpisy vydávané v rámci správy SLZ a projednává veškeré otázky a řešení potřebná pro zajištění bezpečnosti provozu SLZ. Předkládá návrhy na změny obecně závazných předpisů.
3.2.7. K zabezpečení plnění svých úkolů může vytvářet odborné komise.
3.2.8. Jmenuje a odvolává:

a) hlavní inspektory provozu a hlavní inspektory techniky jednotlivých druhů SLZ,
b) pracovníky ústředního rejstříku,
c) komisi pro šetření leteckých nehod a incidentů SLZ.

3.3. Hlavní inspektor provozu

3.3.1. Zodpovídá za tvorbu návrhů předpisů, včetně výcvikových osnov, týkajících se provozu příslušného druhu SLZ. Předkládá řediteli správy návrhy závazných rozhodnutí k zajištění bezpečnosti letového provozu SLZ, případně je po projednání s ním sám vydává.
3.3.2. Organizuje kontrolní činnost inspektorů provozu a provádí vlastní kontrolní činnost, vyhodnocuje její výsledky a zajišťuje přijetí příslušných opatření a kontroluje jejich plnění.
3.3.3. Zabezpečuje šetření leteckých nehod a incidentů.
3.3.4. Po projednání s ředitelem správy jmenuje a odvolává inspektory provozu příslušného druhu SLZ.
3.3.5. Řídí a kontroluje činnost inspektorů provozu příslušného druhu SLZ a zajišťuje jejich další vzdělávání včetně organizace a provádění jejich periodických školení.
3.3.6. Rozhoduje o vydání, pozastavení či odnětí oprávnění střediska pilotního výcviku a půjčovny SLZ a kontroluje dodržování stanovených podmínek.
3.3.7. Rozhoduje o registraci ploch pro vzlety a přistání SLZ.

3.4. Inspektor provozu

3.4.1. Kontroluje dodržování pravidel létání a ostatních předpisů v rámci vlastního provozu SLZ a vede záznamy o provedených kontrolách, případně ukládá opatření k nápravě.
3.4.2. Kontroluje činnost instruktorů příslušného druhu SLZ, včetně organizace a provádění školení instruktorů, případně pilotů.
3.4.3. Provádí kontroly zajištění bezpečnosti letového provozu při sletech SLZ, případně při sportovních soutěžích.
3.4.4. V souladu s výcvikovými osnovami ověřuje způsobilost uchazečů o vydání pilotních průkazů a přiznání kvalifikací včetně kontroly příslušné dokumentace.
3.4.5. Ve střediscích pilotního výcviku, pro která byl určen jako pověřený inspektor, provádí kontrolu a dozoruje plnění stanovených podmínek.
3.4.6. Ověřuje způsobilost ploch pro vzlety a přistání SLZ a vydává stanovisko k jejich registraci.
3.4.7. V rámci zajištění bezpečnosti letového provozu plní úkoly stanovené hlavním inspektorem provozu včetně šetření leteckých nehod a incidentů.
3.4.8. Zalétává SLZ po opravě a provádí zkušební lety SLZ s vydaným typovým průkazem nově uváděné do provozu.
3.4.9. Rozhoduje o prodloužení pilotního průkazů v případě nesplnění stanovených podmínek.
3.4.10. Inspektor provozu je v rámci dohledu nad sportovními létajícími zařízeními oprávněn:

a) vyžadovat předložení dokladů potřebných k provozu sportovního létajícího zařízení,
b) zadržet technický průkaz sportovního létajícího zařízení v případě zjištění závady v letové způsobilosti sportovního létajícího zařízení do doby odstranění závady v letové způsobilosti,
c) odejmout pilotní průkaz osobě, která ohrozila bezpečnost letového provozu, porušila pravidla létání, nebo pravidla provozu sportovních létajících zařízení a předat jej bez zbytečného odkladu pověřené osobě k dalšímu řízení.
d) zakázat let, pokud by ohrozil bezpečnost letového provozu, život, zdraví nebo majetek osob nebo životní prostředí nebo jiný právem chráněný zájem,
e) zadržet pilotní průkaz nebo jiný průkaz osvědčující kvalifikaci a nařídit ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele zadrženého průkazu v případě, že při výkonu činnosti spojené s provozem sportovního létajícího zařízení vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost letového provozu.

3.5. Hlavní inspektor techniky

3.5.1. Zodpovídá za tvorbu a aktualizaci technických norem a postupů pro schvalování letové způsobilosti jednotlivých SLZ a postupů pro schvalování typových průkazů.
3.5.2. Zodpovídá za tvorbu návrhu předpisů k vydávání oprávnění k výrobě, opravám a zkušebnictví, údržbě a dovozu SLZ a jejich dílů.
3.5.3. Vydává závazná rozhodnutí k zajištění letové způsobilosti SLZ a informuje o nich ředitele správy SLZ.
3.5.4. Po projednání s ředitelem správy jmenuje a odvolává inspektory techniky.
3.5.5. Zabezpečuje šetření leteckých nehod a incidentů.
3.5.6. Řídí činnost inspektorů techniky příslušného druhu SLZ a zajišťuje jejich další vzdělávání.
3.5.7. Organizuje kontrolní činnost inspektorů techniky a provádí vlastní kontrolní činnost, vyhodnocuje její výsledky a zajišťuje přijetí příslušných opatření a kontroluje jejich plnění.
3.5.8. Rozhoduje o vydávání typových průkazů SLZ a kontroluje plnění podmínek k jejich vydání.
3.5.9. Rozhoduje o vydávání, pozastavení či odnětí oprávnění k výrobě, opravám a zkušebnictví, údržbě a dovozu SLZ a jejich dílů a kontroluje dodržování stanovených podmínek.
3.5.10. Jmenuje a řídí technickou komisi LAA ČR, která je poradním orgánem hlavního inspektora techniky.

3.6. Inspektor techniky

3.6.1. Vykonává stavební dozor nad individuální stavbou SLZ a rozhoduje o vydávání technických průkazů SLZ.
3.6.2. Vydává poznávací značky SLZ, vede jejich evidenci a schvaluje letovou způsobilost jednotlivých SLZ. Evidence SLZ včetně všech dokladů k jednotlivým SLZ je majetkem LAA ČR.
3.6.3. Provádí technické prohlídky SLZ, kontroluje vedení předepsané dokumentace a případně ukládá opatření k nápravě.
3.6.4. Vydává podklady k prodloužení platnosti technických průkazů.
3.6.5. V rámci zajištění bezpečnosti letového provozu plní úkoly stanovené hlavním inspektorem techniky včetně šetření leteckých nehod a incidentů.
3.6.6. Pověřuje a odvolává technika k výkonu vymezených činností při stavbě či výrobě a v provozu SLZ.
3.6.7. Inspektor techniky je v rámci dohledu nad stavbou, výrobou a opravami sportovních létajících zařízení oprávněn:

a) vyžadovat předložení dokladů potřebných k provozu sportovního létajícího zařízení,
b) zadržet technický průkaz sportovního létajícího zařízení v případě zjištění závady v letové způsobilosti sportovního létajícího zařízení do doby odstranění závady v letové způsobilosti,
c) odejmout pilotní průkaz osobě, která ohrozila bezpečnost letového provozu, porušila pravidla létání, nebo pravidla provozu sportovních létajících zařízení a předat jej bez zbytečného odkladu pověřené osobě k dalšímu řízení.
d) zakázat let, pokud by ohrozil bezpečnost letového provozu, život, zdraví nebo majetek osob nebo životní prostředí nebo jiný právem chráněný zájem,
e) zadržet pilotní průkaz nebo jiný průkaz osvědčující kvalifikaci a nařídit ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele zadrženého průkazu v případě, že při výkonu činnosti spojené s provozem sportovního létajícího zařízení vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost letového provozu.
f) vyžadovat předložení veškerých dokladů týkajících se stavby a výroby sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků, letadlových částí a zařízení, zejména veškerých výpočtů, stavební a výrobní dokumentace a zápisů o stavebním dozoru,
g) vstupovat do prostor, kde se sportovní létající zařízení a s nimi související další výrobky, letadlové části a zřízení staví nebo vyrábí, kontrolovat stroje a nářadí, prověřit používané materiály a spojovací části,
h) v případě zjištěných konstrukčních vad vyžádat či uložit provedení potřebných zkoušek, v případě výroby zakázat provoz dříve vyrobených sportovních létajících zařízení, případně žádat změny konstrukce nebo vypracování znaleckého posudku.

3.7. Technik

3.7.1. Vykonává vymezené činnosti při stavbě a provozu SLZ (např. stavební dozor při individuální stavbě, zajištění údržby ve středisku výcviku či půjčovně apod.).
3.7.2. V případě výroby dle typových průkazů u výrobců s příslušným oprávněním je technik pověřen výstupní kontrolou a kontrolou dodržování postupů a dokumentace při výrobě.
3.7.3. Technik při výkonu své činnosti postupuje v souladu s příslušnými technickými předpisy, letovými příručkami a obvyklými postupy při běžné údržbě SLZ.

3.8. Kvalifikační předpoklady pro jmenování inspektorů

3.8.1. Počty inspektorů stanovují vždy příslušní hlavní inspektoři provozu a techniky na základě skutečných potřeb. Inspektory jmenují po ověření dále uvedených požadavků.
3.8.2. Jmenování do funkce inspektora je podmíněno státním občanstvím ČR, členstvím v LAA ČR, dosažením věku nejméně 21 let.
3.8.3. Inspektor musí být odborně způsobilý, mít minimálně dokončené středoškolské vzdělání, alespoň pět let praxe v oboru, v němž je jmenován inspektorem, a praktické zkušenosti v letectví. Vzdělání lze na žádost nahradit prokázáním minimálně 10 let praxe v požadovaném oboru. O uznání prokázané praxe rozhoduje na žádost věcně příslušný hlavní inspektor.
3.8.4. Inspektor provozu musí mít po dobu praxe platný pilotní průkaz a kvalifikaci instruktor.
3.8.5. Inspektor techniky musí mít prokazatelnou praxi při stavbě nejméně jednoho SLZ příslušného druhu.

3.9. Postup pro jmenování techniků

3.9.1. Technika jmenuje inspektor techniky na základě jeho odborných kvalifikací, odborné praxe a praktických dovedností pro danou činnost a vydává mu Průkaz technika s uvedením rozsahu oprávnění.

3.10. Vzor průkazu inspektora
Vzor průkazu inspektora

HLAVA 4 KONTROLNÍ SYSTÉM SPRÁVY LAA ČR

4.1. Systém vnitřní kontroly správy SLZ

4.1.1. Systém vnitřní kontroly správy SLZ ČR je založen na činnosti ředitele správy hlavních inspektorů provozu a techniky a inspektorů provozu a techniky, je koordinován a řízen ředitelem správy a hlavními inspektory v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto předpisu. V rámci organizačního uspořádání LAA ČR se k fungování vnitřního kontrolního systému mohou vyjadřovat i volené orgány LAA ČR.
4.1.2. Kontrola výcviku pilotů SLZ ve střediscích pilotního výcviku je prováděna podle metodiky a kontrolních listů vypracovaných hlavními inspektory jednotlivých druhů SLZ.

4.2. Kontrola letové způsobilosti SLZ

4.2.1. Příslušnými předpisy je určen systém stavebního dozoru, schvalování a pravidelné kontroly letové způsobilosti SLZ, kterou provádí technici, inspektoři techniky a hlavní inspektoři techniky.
4.2.2. U padákových kluzáků je systém kontroly zajištěn jmenováním techniků u jednotlivých výrobců. Jejich činnost dozoruje hlavní inspektor techniky PL.

4.3. Vnější kontrolu správy SLZ vykonávají orgány státního dozoru.

 

HLAVA 5 REJSTŘÍK LAA ČR

5.1. Rejstřík pilotů a držitelů kvalifikací

5.1.1. Rejstřík pilotů a držitelů kvalifikací vede evidenci všech vydaných pilotních průkazů a kvalifikací s uvedením data vydání, data prodloužení, čísla pilotního průkazu, a to vždy ve vztahu ke konkrétní fyzické osobě. Pilotní průkaz je vydán, respektive kvalifikace zapsána, na základě předložení platného osvědčení o zdravotní způsobilosti a Osobního listu potvrzeného příslušným inspektorem provozu. Osobní list a kopie osvědčení o zdravotní způsobilosti jsou uloženy v rejstříku.
5.1.2. Základním třídícím údajem je jméno, příjmení, datum narození a adresa osoby, které byl vydán pilotní průkaz pro jeden či více druhů SLZ.
5.1.3. Údaje požadované k zápisu do rejstříku a zapsání kvalifikací je povinen předat žadatel o pilotní kvalifikaci.
5.1.4. Dále je v rejstříku zapsáno:

a) číslo pilotního průkazu, (čísla pilotních průkazů),
b) jméno a příjmení inspektora, který provedl zkoušku a vydal číslo dle své evidence,
c) datum vydání,
d) datum platnosti průkazu,
e) datum prodloužení,
f) kvalifikace a datum jejího vydání,
g) datum odebrání pilotního průkazu či kvalifikace,
h) datum navrácení odebraného pilotního průkazu či kvalifikace,
i) datum a výše platby za provedené úkony,
j) údaje o opatřeních uložených ke zvýšení bezpečnosti letového provozu,
k) údaje o členství v LAA ČR.

5.2. Rejstřík sportovních létajících zařízení

5.2.1. Rejstřík SLZ je veden pro následující druhy SLZ:

a) ultralehké letouny,
b) motorové závěsné kluzáky,
c) motorové padákové kluzáky,
d) ultralehké vrtulníky,
e) ultralehké motorové vírníky,
f) závěsné kluzáky,
g) ultralehké kluzáky.

5.2.2. SLZ jsou zapisována do rejstříku SLZ na základě Registračního listu vydaného oprávněným inspektorem techniky a příloh Registračního listu.
5.2.3. SLZ zapsanému v rejstříku se přiděluje poznávací značka.
5.2.4. Do rejstříku SLZ se zapisují tyto údaje:

a) druh SLZ,
b) název nebo typ SLZ,
c) výrobce nebo stavitel,
d) vlastník,
e) provozovatel,
f) technické údaje stanovené příslušným předpisem,
g) poznávací značka SLZ,
h) výrobní číslo je-li přiděleno,
i) rok výroby,
j) datum zápisu do rejstříku SLZ.

5.2.5. Rejstřík SLZ dále eviduje tyto údaje:

a) technické údaje dle registračního listu,
b) druh průkazu,
c) počet členů posádky,
d) datum vydání technického průkazu,
e) datum platnosti technického průkazu,
f) datum prodloužení platnosti technického průkazu,
g) změny vlastníka a provozovatele,
h) záznam o platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ, je-li k dispozici,
i) záznam o poplatku za úkon,
j) dostupnou fotodokumentaci SLZ,

5.2.6. Osvědčením o zápisu do rejstříku SLZ a dokladem o ověření letové způsobilosti SLZ je vydání/prodloužení platnosti Technického průkazu rejstříkem SLZ.
5.2.7. Platnost technického průkazu končí dnem uvedeným v průkazu.
5.2.8. Platnost technického průkazu se prodlužuje na základě Registračního listu vydaného oprávněným inspektorem techniky a příloh Registračního listu.
5.2.9. Archivace se provádí v souladu s  ustanoveními příslušných předpisů.
5.2.10. Vzor technického průkazu:

(technický průkaz je ve svých údajích vždy upraven pro jednotlivý druhy SLZ)

Přední strana technického průkazu
Zadní strana technického průkazu

5.3. Žádost o informace z rejstříku SLZ

5.3.1. Z rejstříku SLZ lze zveřejnit tyto údaje:

a) druh sportovního létajícího zařízení,
b) poznávací značku,
c) výrobní číslo, je-li přiděleno,
d) typ nebo název,
e) rok výroby,
f) jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele, který je fyzickou osobou, nebo název provozovatele, který je právnickou osobou.

5.3.2. Informace z rejstříku SLZ jsou zveřejňované pouze na vyžádání.
5.3.3. Širší výpisy z rejstříku SLZ nejsou veřejně přístupné.

HLAVA 6 POSTUPY PRO VEDENÍ EVIDENCE VYDANÝCH PILOTNÍCH PRŮKAZŮ A KVALIFIKACÍ REJSTŘÍKEM LAA ČR

6.1. Klíč tvorby čísla pilotního průkazu vydávaného jednotlivým inspektorem provozu

6.1.1. Číslo pilotního průkazu se skládá z:

6.1.1.1. dvoupísmenného kódu druhu SLZ,
6.1.1.2. osobního čísla vydávajícího inspektora,
6.1.1.3. čtyřmístného pořadového čísla v evidenci vydávajícího inspektora.

6.1.2. Příklad čísla pilotního průkazu:

ZL 05 0001
První vydaný průkaz pilota ZL inspektorem provozu. Rejstřík na základě předloženého Osobního listu vydá pilotní průkaz pod stejným číslem a zapíše i získanou kvalifikaci. Další číslo pilotního průkazu vydané stejným inspektorem by bylo ZL 05 0002.

6.2. Osobní list účastníka výcviku

6.2.1. Osobní list účastníka výcviku při základním pilotním výcviku je průkazem, který opravňuje osobu v něm uvedenou zúčastnit se praktických cvičení dle příslušné osnovy zapsaného druhu SLZ. Současně slouží k záznamu průběhu výcviku dle jednotlivých cvičení. Zápisy v Osobním listě smí provádět jen instruktor, který výcvik provedl. Záznamy v oddíle závěrečných zkoušek smí provádět jen příslušný inspektor provozu.
6.2.2. Podmínkou zahájení praktického letového výcviku je platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a dosažení stanoveného věku.
6.2.3. Osobní list účastníka výcviku obsahuje:

a) osobní data účastníka výcviku a písemný souhlas zákonných zástupců v případě že účastník nedovršil 18 let věku,
b) potvrzení o zdravotní způsobilosti, není-li součástí jiného dokumentu,
c) tabulku teoretické výuky,
d) tabulku plnění cvičení dle příslušné osnovy praktického výcviku a osobní potvrzení absolventa o ukončení výcviku,
e) protokol o zkoušce.

6.2.4. Závěrečnou zkoušku provede inspektor provozu. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky v rozsahu příslušné výcvikové osnovy zapíše zkoušející inspektor do osobního listu účastníka číslo pilotního průkazu dle své evidence.
6.2.5. Osobní listy se liší podle druhu SLZ.
6.2.6. Formuláře osobních listů jsou součástí příloh příslušných výcvikových osnov.

6.3. Vydání pilotního průkazu a zapsání kvalifikace

6.3.1. Pilotní průkaz vydá rejstřík LAA ČR na základě předložení:

a) Osobního listu se záznamem o provedení teoretické a praktické zkoušky dle příslušné výcvikové osnovy s podpisem zkoušejícího inspektora provozu nebo komise,
b) platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

6.3.2. Pokud je o vydání pilotního průkazu požádáno déle než 90 dní po složení praktické části pilotní zkoušky, je žadatel povinen se zúčastnit ověření znalostí v rozsahu praktické části pilotní zkoušky.
6.3.3. Získání a potvrzení kvalifikace do pilotního průkazu:

6.3.3.1. Současně s vydáním pilotního průkazu se zapíše základní kvalifikace pilota daného druhu SLZ.
6.3.3.2. Podmínky pro získání kvalifikací jsou uvedeny ve výcvikových osnovách pro jednotlivé druhy SLZ.
6.3.3.3. Kvalifikaci zapíše do pilotního průkazu rejstřík LAA ČR na základě předložení Osobního listu s potvrzením příslušného inspektora provozu o splnění podmínek pro danou kvalifikaci.

6.4. Vzor pilotního průkazu vydaného rejstříkem LAA ČR

Přední strana pilotního průkazu
Zadní strana
6.5. Věkové hranice pro zahájení praktického pilotního výcviku

6.5.1. Žák – pilot sportovních létajících zařízení ULL, MZK, ULV, MPK, (motorové SLZ) po dosažení věku 15 let. Samostatné lety smí provádět po dosažení 16. let.
6.5.2. Žák – pilot ultralehkého vrtulníku (UH) po dosažení věku 17.let.
6.5.3. Žák – pilot sportovních létajících zařízení PK, ZK (bezmotorové SLZ) po dosažení věku 15 let.

6.6. Platnost pilotního průkazu a její prodlužování

6.6.1. Platnost pilotního průkazu a zapsaných kvalifikací je:

a) 10 let pro jednomístné padákové a závěsné kluzáky,
b) 2 roky od vystavení nebo posledního prodloužení platnosti pro ostatní druhy SLZ,
c) 2 roky u kvalifikace instruktor. Podmínkou pro prodloužení kvalifikace instruktor je absolvování školení podle pravidel stanovených hlavním inspektorem provozu příslušného druhu SLZ. Při prodloužení kvalifikace instruktor musí být rejstříku předloženo potvrzení o absolvování školení, které nebylo provedeno déle než 27 měsíců ode dne doručení žádosti o prodloužení kvalifikace.

6.6.2. Pilotní průkaz s prošlou dobou platnosti neopravňuje uživatele SLZ k samostatné letové činnosti. (Poznámka: v případě průkazu s prošlou dobou platnosti avšak s platným lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti je možné létat s instruktorem anebo inspektorem provozu.)
6.6.3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti s prošlou dobou platnosti neopravňuje uživatele SLZ k jakékoli letové činnosti.

6.6.3.1. Platnost pilotního průkazu je prodloužena rejstříkem LAA ČR po předložení žádosti.
6.6.3.2. Žadatel – pilot – současně v žádosti potvrdí prohlášení, ve kterém uvede rozsah své letecké praxe. Minimální rozsah praktické činnosti je u pilotů motorových SLZ 5 letových hodin od data vydání pilotního průkazu nebo od jeho posledního prodloužení platnosti.
6.6.3.3. Pokud žadatel nemůže potvrdit uvedenou minimální praxi nebo je o prodloužení pilotního průkazu nebo kvalifikace požádáno déle než 90 dní po skončení jeho platnosti, je povinen požádat o ověření praktických dovedností příslušného inspektora provozu, který výsledek potvrdí ve formuláři pro prodloužení platnosti pilotního průkazu.
6.6.3.4. Fyzická osoba, které v rámci uloženého trestu zákazu činnosti vyprší platnost pilotního průkazu, musí před jeho prodloužením absolvovat zkoušku z teorie a ověření praktických dovedností příslušným inspektorem provozu bez ohledu na dobu, která uplynula od propadnutí jejího pilotního průkazu.

6.7. Ztráta platnosti oprávnění držitele pilotního průkazu

6.7.1. Piloti ztrácejí způsobilost k výkonu pilotní činnosti:

a) uplynutím doby platnosti průkazu,
b) zadržením, nebo odejmutím pilotního průkazu podle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

HLAVA 7 PILOTNÍ KVALIFIKACE

7.1. Pilot padákového kluzáku.

7.1.1. Kvalifikace pilot

7.1.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 15 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy PL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.1.1.2. Opravňuje držitele létat s PK kategorie EN A a EN B.

7.1.2. Kvalifikace sportovní pilot

7.1.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) držitel kvalifikace pilot minimálně po dobu 6 měsíců aktivní činnosti,
b) absolvování výcviku dle osnovy PL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.1.2.2. Opravňuje držitele létat s PK kategorie EN A,B, C a D.

7.1.3. Kvalifikace soutěžní pilot

7.1.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) držitel kvalifikace sportovní pilot minimálně 6 měsíců aktivní činnosti,
b) doložené dva přelety min. 30 km FAI trojúhelník nebo 2 přelety min. 50 km s návratem na území ČR dokladované dle pravidel ČPP,
c) znalost aktuálních pravidel FAI.

7.1.3.2. Opravňuje držitele létat s PK bez vydaného typového průkazu, zalétávat PK s vydaným typovým průkazem.

7.1.4. Kvalifikace zkušební pilot

7.1.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování kurzu nestandardních letových situací (dále jen NLS),
c) absolvování výcviku dle osnovy PL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.1.4.2. Opravňuje držitele provádět letové testy PK všech skupin a kategorií.

7.1.5. Kvalifikace tandempilot

7.1.5.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let
b) držitel kvalifikace sportovní pilot min. 2 roky nebo pilot min. 3 roky a sportovní pilot min. 1 rok (celkem min. 4 roky),
c) absolvování kurzu NLS,
d) absolvování výcviku dle osnovy PL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.1.5.2. Opravňuje držitele létat s tandemovými PK s dalším účastníkem letu.

7.1.6. Kvalifikace instruktor

7.1.6.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace.

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy PL 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.1.6.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot a sportovní pilot a provádět zalétávací lety PK s vydaným typovým průkazem znovu uváděných do provozu po drobných opravách (tj. opravách, které nemají zásadní vliv na pevnost konstrukce).

7.2. Pilot závěsného kluzáku

7.2.1. Kvalifikace pilot

7.2.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 15 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy ZL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.2.1.2. Opravňuje držitele létat se ZK.

7.2.2. Kvalifikace zkušební pilot

7.2.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy ZL 3 a složení závěrečné zkoušky

7.2.2.2. Opravňuje držitele ke zkušebním a zalétávacím letům ZK.

7.2.3. Kvalifikace vleky

7.2.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy ZL 3.

7.2.3.2. Opravňuje držitele provádět vzlety pomocí aerovleku a/nebo navijáku.

7.2.4. Kvalifikace instruktor

7.2.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace.

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy ZL 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.2.4.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot ZK a provádět zalétávací lety ZK znovu uváděných do provozu po drobných opravách (tj. opravách, které nemají zásadní vliv na pevnost stabilitu a ovladatelnost ZK). Současně s kvalifikací pomocný motor opravňuje držitele k provádění letových zkoušek závěsných kluzáků s pomocnou pohonnou jednotkou.

7.2.5. Kvalifikace tandem

7.2.5.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy ZL 3.

7.2.5.2. Opravňuje držitele létat s tandemovými ZK a dalším účastníkem letu.

7.2.6. Kvalifikace pomocný motor

7.2.6.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy ZL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.2.6.2. Opravňuje držitele k létání na ZK s pomocným motorem.

7.3. Pilot ultralehkého letounu

7.3.1. Kvalifikace pilot

7.3.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace

a) věk minimálně 16 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.3.1.2. Opravňuje držitele samostatně řídit ULL.

7.3.2. Kvalifikace řízené lety VFR

7.3.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) držitel platného vysvědčení radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky nebo
c) držitel platného průkazu pilota letounů, vrtulníků a vojenských pilotů a ostatních držitelů srovnatelné kvalifikace.

7.3.2.2. Kvalifikace může být vydána současně s vydáním kvalifikace pilot ULL, pokud je výcvik veden dle příslušné osnovy.
7.3.2.3. Opravňuje držitele kvalifikace létat na a z řízených letišť.

7.3.3. Kvalifikace vlekař

7.3.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.3.3.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět aerovleky kluzáků.

7.3.4. Kvalifikace zkušební pilot

7.3.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) zkušenost minimálně na 10 typech ULL,
c) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.3.4.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět zkušební lety ULL a přeškolovat na typ další piloty.

7.3.5. Kvalifikace vysazovač

7.3.5.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.3.5.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět vysazení parašutisty s příslušnou kvalifikací.

7.3.6. Kvalifikace instruktor

7.3.6.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.3.6.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot ULL, řízené lety VFR a přeškolení na jiný typ ULL.

7.4. Pilot motorového závěsného kluzáku

7.4.1. Kvalifikace pilot

7.4.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 16 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.4.1.2. Opravňuje držitele samostatně pilotovat MZK.

7.4.2. Kvalifikace řízené lety VFR

7.4.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) držitel platného vysvědčení radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky nebo
c) držitel platného průkazu pilota letounů, vrtulníků a vojenských pilotů a ostatních držitelů srovnatelné kvalifikace.

7.4.2.2. Kvalifikace může být vydána současně s vydáním kvalifikace pilot MZK, pokud je výcvik veden dle příslušné osnovy.
7.4.2.3. Opravňuje držitele kvalifikace létat na a z řízených letišť.

7.4.3. Kvalifikace vlekař

7.4.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let.
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.4.3.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět aerovleky kluzáků.

7.4.4. Kvalifikace zkušební pilot

7.4.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.4.4.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět zkušební lety MZK a přeškolovat na typ další piloty.

7.4.5. Kvalifikace vysazovač

7.4.5.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

c) věk minimálně 18 let,
d) absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.4.5.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět vysazení parašutisty s příslušnou kvalifikací.

7.4.6. Kvalifikace instruktor

7.4.6.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy UL 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.4.6.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot MZK, řízené lety VFR a přeškolení na jiný typ MZK.

7.5. Pilot ultralehkého vrtulníku

7.5.1. Kvalifikace pilot

7.5.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 17 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy UH 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.5.1.2. Opravňuje držitele samostatně pilotovat ULH.

7.5.2. Kvalifikace řízené lety VFR

7.5.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) držitel platného vysvědčení radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
b) absolvování výcviku dle osnovy UH 3 a složení závěrečné zkoušky nebo
c) držitel platného průkazu pilota letounů, vrtulníků a vojenských pilotů a ostatních držitelů srovnatelné kvalifikace.

7.5.2.2. Kvalifikace může být vydána současně s vydáním kvalifikace pilot, pokud je výcvik veden dle příslušné osnovy.
7.5.2.3. Opravňuje držitele kvalifikace létat na a z řízených letišť.

7.5.3. Kvalifikace zkušební pilot

7.5.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy UH 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.5.3.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět zkušební lety ULH a přeškolovat na typ další piloty.

7.5.4. Kvalifikace instruktor

7.5.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy UH 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.5.4.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot ULH, řízené lety VFR a přeškolení na jiný typ ULH.

7.6. Pilot ultralehkého motorového vírníku

7.6.1. Kvalifikace pilot

7.6.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 16 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy UV 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.6.1.2. Opravňuje držitele samostatně pilotovat ULV.

7.6.2. Kvalifikace řízené lety VFR

7.6.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) držitel platného vysvědčení radiotelefonisty letecké pohyblivé služby,
b) absolvování výcviku dle osnovy UV 3 a složení závěrečné zkoušky nebo
c) držitel platného průkazu pilota letounů, vrtulníků a vojenských pilotů a ostatních držitelů srovnatelné kvalifikace.

7.6.2.2. Kvalifikace může být vydána současně s vydáním kvalifikace pilot ULV, pokud je výcvik veden dle příslušné osnovy.

7.6.3. Kvalifikace zkušební pilot

7.6.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy UV 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.6.3.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět zkušební lety ULV a přeškolovat na typ další piloty.

7.6.4. Kvalifikace instruktor

7.6.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace.

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy UV 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.6.4.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot ULV, řízené lety VFR a přeškolení na jiný typ ULV.

7.7. Pilot motorového padákového kluzáku

7.7.1. Kvalifikace pilot

7.7.1.1. Požadavky pro získání kvalifikace:

a) věk minimálně 16 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy MPL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.7.1.2. Opravňuje držitele létat s MPK.

7.7.2. Kvalifikace tandempilot PPG

7.7.2.1. Požadavky pro získání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) držitel platné kvalifikace MPK s praxí PPG min. 2 roky,
c) absolvování výcviku dle osnovy MPL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.7.2.2. Opravňuje držitele létat s dvoumístným PPG.

7.7.3. Kvalifikace zkušební pilot

7.7.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) držitel platné kvalifikace MPK s praxí na PPG i MPG min. 2 roky,
c) absolvování výcviku dle osnovy MPL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.7.3.2. Opravňuje držitele ke zkušebním a zalétávacím letům MPK.

7.7.4. Kvalifikace instruktor

7.7.4.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy MPL 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.7.4.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot MPK.

7.7.5. Kvalifikace vysazovač

7.7.5.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) držitel kvalifikace  tandempilot PPG,
c) absolvování výcviku dle osnovy MPL 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.7.5.2. Opravňuje držitele provádět vysazení parašutisty s příslušnou kvalifikací.

7.8. Pilot ultralehkého kluzáku

7.8.1. Kvalifikace pilot

7.8.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace

a) věk minimálně 16 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy ULK 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.8.1.2. Opravňuje držitele samostatně řídit ULK.

7.8.2. Kvalifikace zkušební pilot

7.8.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 18 let,
b) absolvování výcviku dle osnovy ULK 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.8.2.2. Opravňuje držitele kvalifikace provádět zkušební lety ULK a přeškolovat na typ další piloty.

7.8.3. Kvalifikace instruktor

7.8.3.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) splnění požadavků a absolvování výcviku dle osnovy ULK 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.8.3.2. Opravňuje držitele k teoretické a praktické výuce kvalifikace pilot ULK a přeškolení na jiný typ ULK.

7.9. Pilot ultralehkého balonu

7.9.1. Kvalifikace pilot

7.9.1.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) věk minimálně 15 let, do 18 let se souhlasem zákonných zástupců,
b) absolvování výcviku dle osnovy UB 3 a složení závěrečné zkoušky.

7.9.1.2. Opravňuje držitele létat s UB.

7.9.2. Kvalifikace instruktor

7.9.2.1. Požadavky pro přiznání kvalifikace:

a) splnění podmínek dle osnovy UB 3 a složení závěrečné zkoušky,
b) znalost českého jazyka slovem i písmem.

7.9.2.2. Opravňuje držitele k teoretické výuce a praktickému výcviku létání s UB.

HLAVA 8 ZKUŠEBNÍ ŘÁD LAA ČR

8.1. Zkouška vyžadovaná pro přiznání příslušné kvalifikace se skládá z teoretické a praktické části v rozsahu dle příslušné výcvikové osnovy.

8.1.1. Zkoušku -přezkoušení provádí inspektor provozu LAA ČR.
8.1.2. Teoretická část předchází praktické. V případě neúspěchu je možné ji opakovat nejdříve po 14 dnech. Praktickou část zkoušky je možné vykonat až po úspěšném splnění teoretické části, nejpozději do 90 dnů od úspěšného splnění teoretické části zkoušky.
8.1.3. Teoretickou i praktickou část zkoušky lze opakovat maximálně 4x. V případě vyčerpání maximálního počtu pokusů bude žadateli stanoven potřebný rozsah doplňujícího výcviku.
8.1.4. Zkoušený má právo se odvolat proti rozhodnutí inspektora u hlavního inspektora provozu LAA ČR pro daný druh SLZ, který nařídí nezávislé přezkoušení před jím jmenovanou zkušební komisí.

8.2. Známkovací stupnice:

8.2.1. Kritéria hodnocení teoretické a praktické části upravuje příslušná výcviková osnova.
8.2.2. Při hodnocení žáků v praktické části výcviku jsou instruktoři povinni používat:

a) této známkovací stupnice:

1       výborně – bez chyb,
2       velmi dobře, nepatrné chyby správně a včas opravované,
3       dobře, chyby jsou opravované,
4       nedostatečně, chyby opravované pozdě nebo vůbec,

nebo

b) v případě, že tak stanoví příslušná výcviková osnova:

prospěl            bez chyb, chyby správně a včas opravované,
neprospěl        chyby opravované pozdě nebo vůbec.

 

HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K VÝCVIKU PILOTŮ SLZ

9.1. K samostatnému pilotnímu výcviku uživatele SLZ daného druhu opravňuje příslušná kvalifikace instruktora a předcházející souhlas inspektora provozu se zahájením výcviku konkrétního uživatele SLZ.

9.2. Zařazení do pilotního výcviku uživatele SLZ je potvrzeno vystavením Osobního listu. Osobní list je dokladem umožňujícím účastníkovi pilotáž letadla za účasti instruktora či samostatnou pilotáž pod dozorem instruktora.

9.3. Výcvik ve středisku pilotního výcviku je vázaný na oprávnění střediska pilotního výcviku vydané LAA ČR a příslušnou kvalifikaci instruktora LAA ČR. Středisko pilotního výcviku může půjčovat SLZ používaná ve výcviku bez dalšího oprávnění. Provoz střediska pilotního výcviku dozoruje hlavní inspektor provozu daného druhu SLZ.

9.3.1. Žádost o vydání oprávnění střediska pilotního výcviku musí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresa (ulice, čp., PSČ, místo), datum narození nebo IČ, telefon, e-mail,
b) druhy výcviku, které budou prováděny,
c) jméno a příjmení, datum narození, číslo pilotního průkazu odpovědné osoby s příslušnou kvalifikací instruktora pro daný druh výcviku,
d) základní výcvikový prostor, kde bude výcvik ULL, MZK, ULH a ULV převážně prováděn,
e) typ, název, poznávací značky nebo výrobní čísla motorových SLZ, na kterých bude výcvik prováděn,
f) potvrzení inspektora techniky o vhodnosti v žádosti uvedených motorových SLZ k provádění výcviku.

9.3.2. Před vystavením oprávnění hlavní inspektor provozu daného druhu SLZ zkontroluje splnění podmínek k vydání oprávnění.

9.4. Evidenci vydaných oprávnění středisek pilotního výcviku SLZ vede rejstřík LAA ČR.

9.5. Oprávnění střediska pilotního výcviku se vydává na dobu určitou, maximálně na 5 let a jeho držitel je povinen požádat o jeho prodloužení hlavního inspektora provozu příslušného druhu SLZ nejméně 60 dnů před ukončením jeho platnosti. Platnost oprávnění zaniká uplynutím doby platnosti.

9.6. Držitel oprávnění je povinen jakékoliv změny skutečností, na jejichž základě bylo vydáno „oprávnění“, ohlásit příslušnému hlavnímu inspektorovi provozu LAA ČR a požádat o změnu „oprávnění“.

9.7. Středisko pilotního výcviku musí splňovat následující podmínky:

9.7.1. Středisko pilotního výcviku musí mít k dispozici:

a) vhodné prostory,
b) učební pomůcky a publikace pro daný druh výcviku v dostatečném rozsahu,
c) bulletin Pilot nejméně za posledních 12 měsíců,
d) předpisy LAA ČR:
e) LA 1,
f) LA 2, LA 3
g) pravidla létání pro daný druh SLZ (UL 1, ZL 1),
h) osnova výcviku pro daný druh SLZ (UL 3, ZL 3, PL 3, UH 3, UV 3, MPL 3, ULK 3),
i) směrnice LAA ČR pro šetření LN SLZ,
j) zákon č. 49/1997 Sb. A vyhlášku č. 108/1997 Sb. v potřebném rozsahu a platném znění,
k) předpis L 2 Pravidla létání v platném znění,
l) mapu ČR s platnými leteckými informacemi,
m) AIP ČR část GEN, ENR a AD v platném znění v rozsahu nutném pro VFR lety příslušného druhu SLZ.

9.7.2. Vybavení „střediska“ během praktického výcviku:

a) pohotovostní vozidlo,
b) prostředky pro poskytnutí první pomoci,
c) pojítko pro spojení se střediskem rychlé zdravotní pomoci,
d) hasicí prostředky a prostředky pro násilné vniknutí do letadla v přiměřeném rozsahu pro daný druh SLZ,
e) ukazatel směru a síly větru.

9.8. Evidence výcviku a výcvikových letů střediska pilotního výcviku

9.8.1. Středisko pilotního výcviku vede evidenci výcviku a výcvikových letů ve smyslu ustanovení výcvikových osnov pro jednotlivé druhy SLZ.

9.9. Pověřená osoba rozhodne o vydání nebo prodloužení oprávnění střediska pilotního výcviku nejpozději do 60 dnů po obdržení žádosti na základě kontroly splnění podmínek. V případě nesplnění podmínek stanoví příslušná opatření.

9.10. Platnost oprávnění střediska pilotního výcviku může pověřená osoba ihned pozastavit v případě zjištění nedostatků v plnění stanovených podmínek. V případě, že držitel neodstraní zjištěné nedostatky ani ve stanovené lhůtě pověřená osoba „oprávnění“ odejme.

9.11. „Oprávnění“ se vydává v českém jazyce.

9.11.1. „Oprávnění“ může být na žádost jeho držitele vydáno i v anglickém jazyce. Závazná je česká jazyková verze.

9.12. Kontrola výcviku pilotů SLZ

9.12.1. Každý instruktor musí získat předběžný souhlas příslušného inspektora provozu k zahájení výcviku jednotlivého uživatele SLZ mimo středisko pilotního výcviku nebo o zahájení výcviku informovat hlavního inspektora provozu, pokud je tak určeno příslušnou výcvikovou osnovou. Inspektor provozu vydávající předběžný souhlas provede i závěrečnou pilotní zkoušku a současně tak zhodnotí i úroveň výcviku.

 

HLAVA 10 OPRÁVNĚNÍ PŮJČOVNY SLZ

10.1. Půjčování SLZ za úplatu je vázáno na Oprávnění půjčovny SLZ vydané LAA ČR. Provoz střediska půjčovny SLZ dozoruje hlavní inspektor provozu daného druhu SLZ.

10.1.1. Žádost o vydání oprávnění půjčovny SLZ (dále jen „oprávnění“) musí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresa (ulice, čp., PSČ, místo), datum narození nebo IČ, telefon, e-mail,
b) druh (druhy) půjčovaných SLZ,
c) jméno a příjmení, datum narození, číslo pilotního průkazu osob s kvalifikací instruktora propůjčovaná SLZ, které budou odpovídat za ověření pilotní kvalifikace zapůjčovatele a za jeho poučení a seznámení se SLZ,
d) místo, kde budou SLZ půjčována,
e) typ, název, poznávací značky nebo výrobní čísla půjčovaných SLZ.

10.2. Evidenci vydaných „oprávnění“ vede rejstřík LAA ČR.

10.3. „Oprávnění“ se vydává na dobu určitou, maximálně na 5 let a jeho držitel je povinen požádat o jeho prodloužení hlavního inspektora provozu příslušného druhu SLZ nejméně 60 dnů před ukončením jeho platnosti. Platnost oprávnění zaniká uplynutím doby platnosti.

10.4. Držitel „oprávnění“ je povinen jakékoliv změny údajů, na jejichž základě bylo vydáno, ohlásit příslušnému hlavnímu inspektorovi provozu LAA ČR.

10.5. Pověřená osoba rozhodne o vydání nebo prodloužení „oprávnění“ nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti.

10.6. Platnost „oprávnění“ může pověřená osoba ihned pozastavit v případě zjištění nedostatků. V případě, že držitel neodstraní zjištěné nedostatky ani ve stanovené lhůtě pověřená osoba „oprávnění“ odejme.

10.7. „Oprávnění“ se vydává v českém jazyce.

10.7.1. „Oprávnění“ může být na žádost jeho držitele vydáno i v anglickém jazyce. Závazná je česká jazyková verze.

HLAVA 11 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM SLZ

11.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ je povinné dle Zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením 785/2004 ES.

11.2. V průběhu doby platnosti technického průkazu SLZ musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ uzavřeno nejméně po dobu, kdy je SLZ provozováno. Tato povinnost platí i pro zkušební lety SLZ před vystavením technického průkazu.

 

HLAVA 12 OPRÁVNĚNÍ K VÝROBĚ, OPRAVÁM, ZKUŠEBNICTVÍ A DOVOZU SLZ A JEJICH DÍLŮ

12.1. Sportovní létající zařízení, stavebnice sportovního létajícího zařízení a některé výrobky určené pro použití v SLZ musí získat typový průkaz pokud nejsou vyrobeny jen pro vlastní potřebu a pokud počet výrobků obdobného provedení evidovaných v rejstříku SLZ LAA ČR dosáhne množství stanoveného předpisem LA 2.

12.2. Dovozci sportovního létajícího zařízení, stavebnic a některých dalších výrobků určených pro použití v SLZ, musí získat osvědčení o platnosti typového průkazu vydaného v cizině, pokud tyto výrobky nedovezou jen pro vlastní potřebu. Pro vlastní potřebu může být dovezen jeden výrobek obdobného provedení v kalendářním roce.

12.3. LAA ČR vydává oprávnění k výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů (dále jen „oprávnění“) fyzické či právnické osobě se sídlem nebo trvalým bydlištěm v ČR, která bude zodpovědná za plnění podmínek oprávnění, přičemž je může vydat na všechny uvedené činnosti nebo v něm vymezit ty z činností, na něž se oprávnění vztahuje. Vydané oprávnění nezbavuje žadatele povinnosti vyhovět všem zákonným a předpisovým požadavkům obsaženým v obchodním, živnostenském, a dalších zákonech ČR.

12.4. Oprávnění k  dovozu SLZ a pohonných jednotek, musí získat každá právnická či fyzická osoba, která je hodlá dovážet do ČR.

12.5. Oprávnění k výrobě SLZ, stavebnic a určených výrobků pro použití v SLZ je na základě žádosti vydáno té osobě, která prokáže schopnost dodržet technologii výroby, opakovatelnost výroby a plně zajistí vstupní i výstupní kontrolu kvality.

12.6. Oprávnění k dovozu SLZ, stavebnic a určených výrobků pro použití v SLZ je na základě žádosti vydáno té osobě, která získá osvědčení o platnosti v zahraničí vydaného typového průkazu, jeho ověření dle předpisů platných v ČR a prokáže, že je schopna zajistit servis včetně náhradních dílů a závazné změnové bulletiny výrobce.

12.7. SLZ, stavebnice SLZ a určené výrobky pro použití v SLZ, které jsou prokazatelně vyráběné či dovážené do ČR získají technický průkaz, pokud je výrobce nebo dovozce držitelem oprávnění k výrobě nebo dovozu SLZ a jejich dílů vydaného LAA ČR.

12.8. Oprávnění ke zkušebnictví podstatných dílů SLZ se vydá na základě žádosti a posouzení jako pro výrobu a opravy SLZ.

12.9. Posouzení výrobních podmínek žadatele o „oprávnění“.

12.9.1. LAA ČR určí technika (příp. technickou skupinu), který posoudí výrobní podmínky žadatele. Žadatel je povinen v dohodnutém termínu umožnit tomuto pracovníkovi vstup do výrobních prostorů, předvést veškeré výrobní a opravárenské zařízení, seznámit ho se způsobem výroby, kontroly, zkoušek a ověřování jakosti výrobků.
12.9.2. LAA ČR určí žadateli technika, který bude provádět odborný dozor.

12.10. Pověřená osoba rozhodne o vydání nebo prodloužení oprávnění k výrobě a opravám nejpozději do 60 dnů po obdržení žádosti na základě kontroly splnění podmínek. V případě nesplnění podmínek stanoví příslušná opatření.

12.11. „Oprávnění se vydává na dobu určitou, maximálně na 3 roky. V rozhodnutí vymezí pověřená osoba rozsah oprávnění.

12.12. Povinnosti držitele oprávnění k výrobě a opravám:

a) vyrábět a opravovat SLZ v souladu s „oprávněním“ a podmínkami stanovenými LAA ČR,
b) zajistit, aby každý výrobek odpovídal schválenému typu a byl ve stavu způsobilém pro bezpečný provoz,
c) umožnit pověřenému technikovi LAA ČR kontrolu výroby a oprav a prokázat, že výrobek odpovídá schválenému typu,
d) informovat hlavního inspektora techniky příslušného druhu SLZ o každé významné navrhované změně konstrukce, výrobních postupů a změně odpovědných pracovníků ve výrobě. Významné změny konstrukce zveřejnit (např. v bulletinu LAA ČR) a informovat majitele již prodaných výrobků, pokud se jich změny týkají,
e) sledovat výrobek v provozu a v případě zjištění jeho poruch, nesprávné činnosti, závad apod., které mají, nebo mohou mít vliv na bezpečnost provozu, neprodleně o těchto informovat hlavního inspektora techniky. Na základě analýz poruch výrobku vydávat opatření ke zvýšení bezpečnosti,
f) zajišťovat kalibraci měřících a zkušebních zařízení,
g) vést evidenci vyrobených SLZ, jejich prvních majitelů nebo jejich prodejců a záznam o jejich prohlídkách a opravách,
h) vést a archivovat evidenci finálních výrobků, příslušnou dokumentaci k jejich schválení, materiály a komponenty použité k jejich výrobě, výrobní postupy a záznamy o kontrole,
i) vést a archivovat soubor technické dokumentace zahrnující konstrukční řešení, výrobní postupy a záznamy o změnách; doba evidence a archivace je minimálně 5 let po vyrobení posledního kusu předmětné série výrobku,
j) označovat jednotlivé vyráběné a opravované celky v souladu s požadavky technických norem a postupů LAA ČR,
k) zajistit vhodné uskladnění materiálů a celků.

12.13. Systém kontroly výroby

12.13.1. Každý výrobce musí mít zaveden systém kontroly výroby, který zabezpečí tyto podmínky:

a) použité materiály, nakupované části nebo celky vyráběné subdodavateli (dále „prvky“), použité ve finálním výrobku vyhovují specifikacím uvedeným v typových konstrukčních podkladech,
b) „prvky“ jsou správně označeny,
c) „prvky“ podléhající poškození nebo zhoršení stavu jsou vhodně skladovány a dostatečně chráněny,
d) výrobní postupy, které ovlivňují kvalitu a bezpečnost finálního výrobku, jsou dodržovány v souladu se schválenými specifikacemi,
e) rozpracované části a celky jsou v jednotlivých fázích výroby kontrolovány, aby byl zajištěn soulad s typovými konstrukčními podklady, resp. výrobní dokumentací a normami,
f) platná výkresová a výrobní dokumentace je k dispozici pracovníkům výroby a kontroly v průběhu celého výrobního procesu,
g) významné konstrukční změny, včetně materiálových a technologických odchylek, jsou před jejich zavedením do výroby kontrolovány a schvalovány hlavním inspektorem techniky LAA ČR, nebo pokud neovlivňují letovou způsobilost, technikem, který provádí odborný dozor,
h) vyřazené „prvky“ jsou odděleny a označeny způsobem, který vylučuje jejich použití ve finálním výrobku,
i) „prvky“ vyřazené vlivem nedodržení konstrukčních nebo výrobních podkladů, které lze upravit nebo opravit, jsou po úpravě nebo opravě znovu zkontrolovány a označeny jako použitelné nebo vyřazené,
j) stav „prvků“ po kontrole je vyznačen způsobem (razítko, závěska, nálepka atp.), který jednoznačně vyjadřuje shodu nebo neshodu s konstrukčními a výrobními podklady,
k) v průběhu výrobního procesu jsou používána vhodná a kontrolovaná měřící a zkušební zařízení.

12.14. Zkoušky pří výrobě letadel.

12.14.1. Zkušební lety.

12.14.1.1. Zkušební lety smí být provedeny vždy jen pilotem s odpovídající kvalifikací.
12.14.1.2. Za provedení zkušebního letu je zodpovědný zkušební pilot.
12.14.1.3. Výrobce musí zabezpečit provedení zkušebního letu každého SLZ. Zkušební let provede pilot, který má kvalifikaci zkušebního pilota LAA ČR pro daný druh SLZ. Zkušebním letem je nutno prokázat, zda vyrobené SLZ svými letovými vlastnostmi a výkony odpovídá schválenému typu.
12.14.1.4. Zkušební let v rámci osoby s vydaným oprávněním k výrobě, opravám a zkušebnictví (případně dovozu) povoluje odpovědná osoba.
12.14.1.5. Zkušební lety v rámci individuální stavby nebo dovozu povoluje inspektor techniky.
12.14.1.6. Zkušební lety nad rámec běžných letových zkoušek musí být povoleny společným rozhodnutím hlavního inspektora techniky a provozu pro daný druh SLZ. K povolení těchto zkušebních letů musí žadatel o jejich provedení podat žádost k hlavním inspektorům provozu a techniky současně a přesně specifikovat požadovaný druh letových zkoušek, včetně návrhu zkušebního pilota, místa konání apod. Letové zkoušky nesmí být zahájeny před doručením rozhodnutí a musí být provedeny v souladu s ním.

12.14.2. Technické zkoušky při výrobě SLZ a jejich částí se provádí dle příslušných předpisů a postupů LAA ČR či technických předpisů a norem odpovídajících požadavkům pro SLZ.

12.15. Obsah žádosti o oprávnění k výrobě, opravám a zkušebnictví:

a)  jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresa (ulice, čp., PSČ, místo), datum narození nebo IČ, telefon, e-mail,
b) kopie živnostenského oprávnění vztahující se k druhu výrobků, pro které je „oprávnění“ požadováno, a pro který bude dovozce zajišťovat servis nebo doklad o smluvním zajištění takového servisu (kopii živnostenského oprávnění je možno doložit LAA ČR dodatečně do 6 měsíců po vydání „oprávnění“),
c) statutární zástupce právnické osoby, adresa (ulice, čp., PSČ, místo), datum narození,
d) počet zaměstnanců,
e) jména odpovědných pracovníků, kteří se budou zabývat vývojem, výrobou a kontrolou jakosti, jejich dosažená odbornost, praxe, zkušenosti,
f) charakteristika výrobku a výroby,
g) popis výrobních a servisních prostor a vybavení potřebným zařízením,
h) popis systému zkoušek a kontroly výroby.

12.16. Obsah žádosti o oprávnění k dovozu:

a) jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresa (ulice, čp., PSČ, místo), datum narození nebo IČ, telefon, e-mail,
b) kopie živnostenského oprávnění vztahující se k druhu výrobků, pro které je „oprávnění“ požadováno, a pro který bude dovozce zajišťovat servis nebo doklad o smluvním zajištění takového servisu (kopii živnostenského oprávnění je možno doložit LAA ČR dodatečně do 6 měsíců po vydání „oprávnění“),
c) statutární zástupce právnické osoby, adresa (ulice, čp., PSČ, místo), datum narození,
d) počet zaměstnanců,
e) jména odborných pracovníků, kteří se budou zabývat kontrolou jakosti dovážených výrobků, jejich odborným prodejem a poskytováním informačních služeb zákazníkům,
f) charakteristika výrobku,
g) typový certifikát nebo žádost o jeho vydání u LAA ČR,
h) způsob předávání změnových bulletinů uživatelům těchto výrobků,
i) souhlas finálního výrobce s osobou zajišťující dovoz, pokud je vyžadován LAA ČR.

12.17. Vydaná „oprávnění“ jsou evidována v rejstříku LAA ČR.

12.18. „Oprávnění“ se vydává na dobu určitou a jeho držitel je povinen požádat o jeho prodloužení nejméně 30 dnů před ukončením jeho platnosti. V případě že tak neučiní, platnost oprávnění zaniká uplynutím doby platnosti.

12.19. Držitel „oprávnění“ je povinen před provedením jakýchkoliv změn uvedených v jeho žádosti nebo v „oprávnění“ a jeho přílohách požádat příslušného hlavního inspektora techniky o jejich zapsání do rejstříku LAA ČR. Rejstřík LAA ČR změny provede na pokyn příslušného hlavního inspektora techniky.

12.20. Příslušný hlavní inspektor techniky LAA ČR rozhodne o vydání nebo prodloužení „oprávnění“ nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti o vydání nebo prodloužení a po provedené kontrole o splnění podmínek k vydání nebo prodloužení „ oprávnění“. V případě nesplnění podmínek stanoví příslušný hlavní inspektor techniky LAA ČR opatření k jejich odstranění a datum další kontroly.

12.21. Platnost oprávnění příslušný hlavní inspektor techniky LAA ČR může pozastavit v případě, že zjistí rozpor s uvedenými podmínkami nebo skutečnosti ohrožující bezpečnost letového provozu. V případě, že držitel neodstraní zjištěné nedostatky ani ve stanovené lhůtě, příslušný hlavní inspektor techniky LAA ČR „oprávnění“ odejme.

12.22. „Oprávnění“ se vydává v českém jazyce.

12.22.1. „Oprávnění“ může být na žádost jeho držitele vydáno i v anglickém jazyce. Závazná je česká jazyková verze.

 

HLAVA 13 POSTUPY PRO POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAČŮ SEKUNDÁRNÍHO RADARU V SLZ

13.1. Pro provoz odpovídačů sekundárního radaru (dále jen odpovídačů SSR) platí příslušná ustanovení předpisu L 8168, Díl 3, Hlava 1 a AIP ENR 1.6-2

13.2. V letové příručce SLZ vybaveného odpovídačem SSR musí být uvedena pravidla pro jeho ovládání.

13.3. Pilot SLZ vybaveného odpovídačem SSR musí být seznámen s pravidly jeho používání.

13.4. Používat „odpovídač SSR“ je možno pouze v případě, že je zastavěn a jeho funkce ověřena osobou, jíž bylo dle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů vydáno oprávnění k této činnosti a která byla dále osvědčena LAA ČR.

13.5.  Osvědčování k zástavbě a ověřování funkčnosti odpovídačů SSR

13.5.1. Provádět zástavbu a ověřovat funkčnost odpovídače SSR v průběhu provozu SLZ může pouze osoba k tomu osvědčená od LAA ČR.
13.5.2. LAA ČR vydá toto osvědčení pouze osobě, která je držitelem platného oprávnění od Úřadu pro civilní letectví k zástavbě a ověřování funkčnosti odpovídačů SSR na letadlech.
13.5.3. Platnost osvědčení od LAA ČR je na dobu určitou, maximálně na 3 roky, a je podmíněna platností výše uvedeného oprávnění od Úřadu pro civilní letectví.

13.6. Závazné postupy pro zástavbu a ověřování funkčnosti systému odpovídače SSR jsou stanoveny v předpisu Postupy pro zástavbu a ověřování funkce palubního odpovídače SSR, vydaném LAA ČR.

 

HLAVA 14 POPLATKY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ LAA ČR

14.1. Poplatky za jednotlivé úkony a služby prováděné v rámci výkonu správy SLZ se stanovují každý rok s ohledem na ekonomickou situaci, potřeby a rozsah výkonu správy a výši státního příspěvku na tuto činnost.

14.2. Výši poplatků a hodinové sazby za práci odborného pracovníka LAA ČR schvaluje Konference LAA ČR na návrh Rady LAA ČR jako součást ročního rozpočtu. Poplatky na každý rok jsou zveřejněny v médiích LAA ČR.

14.3. Příjem z poplatků je součástí celkového rozpočtu na výkon správy.

14.4. Poplatky, které nejsou stanoveny ke konkrétním činnostem přímo, se stanovují jako součin hodin za vykonanou práci pro odběratele služby a stanovené hodinové sazby za práci odborného pracovníka LAA ČR. Na každou takovou činnost je žadatel o její provedení povinen podat písemnou objednávku s přesně specifikovaným rozsahem požadované činnosti, místem jejího výkonu apod.

14.5. Poplatky za jednotlivé úkony a služby nezahrnují cestovní náklady odborných pracovníků LAA ČR. V případě vzniku cestovních nákladů při výkonu požadovaného úkonu nebo služby, účtuje LAA ČR spolu s poplatkem i náhradu cestovních nákladů dle v té době platných sazebníků a pravidel.