ELSA-D

Obsah

VŠEOBECNĚ
ELSA-D 1 POUŽITELNOST
ELSA-D 2 ZKRATKY
ELSA-D 3 LA 1
ELSA-D 4 LA 2
ELSA-D 5 LA 3
ELSA-D 6 LA 6
ELSA-D 7 UL1
ELSA-D 8 UL2 – I.ČÁST
ELSA-D 8 UL3

 

Všeobecně

Tento předpis ELSA-D doplňuje předpis ELSA-A (Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA), udává odlišnosti kategorie ELSA od předpisů pro SLZ. Pro potřeby kategorie ELSA je předpis UL-2 (Požadavky letové způsobilosti SLZ ULL) nahrazen předpisem ELSA-A. Všechny ostatní předpisy platné pro SLZ jsou platné i pro kategorii ELSA. Výjimky a doplnění jsou uvedeny v tomto Doplňku.

 

ELSA-D 1 Použitelnost

Tento Doplněk Požadavků letové způsobilosti ELSA může být použit pro aerodynamicky řízené letouny postavené individuálním stavitelem podle vlastního návrhu nebo ze stavebnice splňující požadavky definované předpisem ELSA-A.

1.1. Zkušební doba platnosti předpisů ELSA je 3 roky od jejich zavedení.

1.2. Provoz ELSA se po dobu zkušební doby omezuje jen na lety v rámci vzdušného prostoru ČR.

1.3. Lety do zahraničí jsou možné pouze se souhlasem zahraničních leteckých  úřadů, za splnění podmínek letu do zahraničí je zodpovědný pilot.

 

ELSA-D 2 Zkratky

SLZ – Sportovní létající zařízení
ELSA – Aerodynamicky řízené letouny do vzletové hmotnosti 600 kg postavené individuálním stavitelem podle vlastního návrhu nebo ze stavebnice splňující požadavky definované předpisem ELSA-A

Předpisy:

LA 1 – Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ
LA 2 – Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ
LA 3 – Plochy pro vzlety a přistání SLZ
LA 6 – Podmínky pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ
UL1 – Výklad pravidfel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druy SLZ
UL2 – Požadavky letové způsobilosti SLZ, ultralehké letouny řízené aerodynamicky
UL3 – Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu
ELSA-A – Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA
ELSA-K – Konsolidovaná verze předpisu ELSA

 

ELSA-D 3 LA 1

Předpis LA 1 se doplňuje následovně:

Odstavec 1.5 Zkratky doplnit:

ELSA – aerodynamicky řízené letouny do vzletové hmotnosti 600 kg postavené individuálním stavitelem podle vlastního návrhu nebo ze stavebnice splňující požadavky definované předpisem ELSA-A

 

ELSA-D 4 LA 2

Předpis LA 2 se doplňuje následovně:

Hlava 1 Úvodní ustanovení

Odstavec 1.1. Pověření je platné pro následujcí druhy SLZ:

Doplněno h) ELSA

Odstavec 1.5. Používané zkratky

Doplnit: ELSA – aerodynamicky řízené letouny do vzletové hmotnosti 600 kg postavené individuální stavitelem podle vlastního návrhu nebo ze stavebnice splňující požadavky definované předpisem ELSA-A

Hlava 2 Podmínky pro vydání typového nebo technickéhop průkazu SLZ

Odstavec 2.1 Žadatel o TyP nebo TP SLZ musí prokázat splnění všech požadavků příslušného technického předpisu:

Doplnit předpis – pro ELSA předpis ELSA-A

2.4. Podmínky pro vydání TyP a TP pro ELSA

2.4.1 Žadatel musí písemně na formuláři Prohlášení stavitele ELSA potvrdit, že jím stavěné ELSA splňuje požadavky Základního Nařízení 216/2008 Doplňku II písmeno c): letadla, z nichž alespoň 51 % bylo postaveno amatérem nebo neziskovou organizací amatérů pro jejich vlastní účely a bez obchodního cíle
2.4.2. V případě továrně vyrobené stavebnice připraví výrobce stavebnice seznam prací tak, aby bylo pravidlo 51 % dodrženo. Rozsah stavebnice předloží LAA ČR ke schválení.

Hlava 4 Technické průkazy SLZ

Do odstavce 4.1.2 doplnit následující odstavec za slova … LAA ČR

– v případě ELSA je určen individuálně postaveným letounů z Typově schválené stavebnice LAA ČR vyrobené výrobní firmou.

Odstavec 4.1.3. neplatí pro ELSA.

Hlava 5 Postupy ověřování a prodlužování letové způsobilosti jednotlivých SLZ

Doplňuje se odstavec 5.1.1

V případě ELSA žadatel oznámí svůj úmysl hlavnímu inspektorovi techniky ULL a ten určí příslušného inspektora techniky, který bude provádět odborný stavební dozor.

Doplňuje se odstavec 5.1.7 Vydání TP

V případě ELSA žadatel navíc předloží Prohlášení stavitele ELSA.

Doplňuje se odstavec 5.2.1

V případě ELSA žadatel oznámí svůj úmysl hlavnímu inspektorovi techniky ULL a ten určí příslušného inspektora techniky, který bude provádět odborný stavební dozor. Je možné stavět pouze ze stavebnice, která je Typově schválená LAA ČR.

Doplňuje se odstavec 5.2.7 Vydání TP

V případě ELSA žadatel navíc předloží Prohlášení stavitele ELSA.

Doplňuje se odstavec 5.6. Požadavky pro přechod stávajících SLZ do kategorie ELSA

5.6.1 Žadatel oznámí svůj úmysl hlavnímu inspektorovi techniky ULL a ten určí další postup.

5.6.2 Pro převedení stávajících ULL do kategorie ELSA musí být splněny tyto požadavky:

– kategorie technického průkazu “Z” nebo “A”
– základní aerodynamický a pevnostní výpočet letadla pro zvýšený limit max. vzletové hmotnosti
– nutnost ověřovací zátěžové zkoušky posoudí hlavní inspektor techniky ULL LAA ČR
– odpovídající dokladky v případě stavebnice zakoupené od výrobce
– ověření letových vlastností a výkonů včetně pádové rychlosti 75 km/h
– změna letové příručky, změna poznávací značky

Hlava 9 Poznávací značky a štítky

Odstavec 9.1. Každé SLZ musí být označeno poznávací značkou. Bod 9.1.1. Doplněno d) označení SLZ – “A” ELSA (příklad OK-PAS 11)

 

ELSA-D 5 LA 3

Předpis LA 3 se doplňuje následovně:

Hlava 2 Plochy pro vzlety a přistání SLZ

Odstavec 2.6 Požadavky na výběr ploch pro vzlety a přistání ULL, MZK, ULV, MPK, ELSA

2.6.1. Základní rozměrové předpoklady pro výběr vzletové a přistávací dráhy (VPD) vychází z hodnot uvedených v letové příručce daného jednotlivého SLZ. To je platné zejména u ELSA. Minimální rozměry však musí být následující: …

 

ELSA-D 6 LA 6

Bez vlivu

 

ELSA-D 7 UL1

Předpis UL1 se doplňuje následovně:

Hlava 1 Definice

Bod 1.6.7 Sportovní létající zařízení – SLZ

Doplněno k) ELSA

Hlava 2 Působnost UL-1

Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ – ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky, ELSA.

Odstavec 2.2.

bod 2.2.3. UL-2, ZL-2, PL-2, UH 2 s ELSA-A

– Souhrn technických norem pro schvalování letové způsobilosti jednotlivých druhů SLZ.

 

ELSA-D 8 UL2 – I. Část

Předpis UL2 – I.Část je pro ELSA nahrazen předpisem ELSA-A.

 

ELSA-D 8 UL3

Předpis UL3 se doplňuje následovně:

Hlava 1 Úvodní ustanovení

Odstavec 1.1

Doplnit bod 1.1.1. Tato výcviková osnova platí i pro piloty ELSA.

1.1.2. Pro  potřeby předpisu UL3 zkratka ULL zahrnuje i ELSA.