Zásady ochrany osobních údajů

Informace ohledně způsobu zpracování osobních údajů povinně zveřejněné na internetových stránkách LAA ČR
 

Základní údaje o správci osobních údajů

Letecká amatérská asociace České republiky (dále jen „LAA ČR“) jakožto správce osobních údajů fyzických osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dbá na nařízením stanovenou povinnost zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování osobních údajů fyzických osob.


Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

Pověřencem na ochranu osobních údajů LAA ČR je Ing. Jiří Rybář. Pověřence na ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese: poverenec@laacr.cz.


Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány k účelům evidence členů LAA ČR a účelům definovaným zákonem nebo jiným přímo použitelným předpisem evropského společenství.
Osobní údaje fyzických osob jsou získávány na základě platných právních předpisů, a to v rozsahu zde stanoveném. Zpracování osobních údajů na LAA ČR probíhá zejména na základě právních titulů definovaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) b), c), e) nařízení o ochraně osobních údajů. V případě jakéhokoliv dalšího zpracování osobních údajů za účelem jiným, než jaký vyplývá z platných právních předpisů, nebo jež rozsahem zpracovávaných osobních údajů přesahuje meze vytyčené zákonem, zejména údaje vztahující se ke členství v LAA ČR, vyžaduje LAA ČR prokazatelný souhlas subjektu údajů se zpracováním.


Oprávnění subjektů údajů

1. Právo odvolat souhlas se zpracováním
V případech, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, je subjekt údajů oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2. Právo na přístup k osobním údajům
Každá fyzická osoba má právo získat od LAA ČR potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovány, má každý právo získat následující informace: účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu nebo omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu, právo na informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu.

3. Právo na opravu
Subjekt údajů má právo požadovat, aby LAA ČR bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Stejně tak má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

4. Právo na výmaz
Subjekty údajů jsou oprávněny požadovat výmaz jejich osobních údajů v  případech stanovených nařízením. Důvody pro provedení výmazu jsou uvedeny v čl. 17 odst. 1 nařízení. Z pohledu subjektu údajů však hraje významnou roli skutečnost, že toto právo nepůsobí absolutně. Samo nařízení totiž v ustanovení čl. 17 odst. 3 uvádí několik výjimek, které realizaci výmazu osobních údajů znemožňují. Jedná se o případy, kdy je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, dále také pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V této souvislosti je proto třeba přistupovat k oprávnění požadovat výmaz obezřetně, neboť podstatná většina agend, v nichž jsou osobní údaje na LAA ČR zpracovávány, je vedena z výše uvedených důvodů. Dojde-li proto v rámci posouzení žádosti subjektu o výmaz osobních údajů LAA ČR k závěru, že je některá z těchto výjimek aplikovatelná, právo na výmaz subjektu nebude možné realizovat.

5. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby LAA ČR omezila zpracování, a to zejména tehdy, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů, jestliže je zpracování protiprávní a subjekt žádá omezení jejich použití namísto výmazu, jestliže je správce nepotřebuje pro účely zpracování.

6. Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení. LAA ČR osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje nejsou LAA ČR za žádných okolností zpracovávány za účely marketingu, neprobíhá na jejich základě profilování ani automatizované rozhodování. Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům soukromého práva, vyjma pojišťovny, se kterou má LAA ČR uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu pro zajištění pojištění svých členů.