Organizační řád svazu

Aktuálně platný organizační řád svazu, schválený na valné hromadě 20.10.2018 v Říčanech u Brna najdete na odkazu níže.

Sport MPG

Soutěže Liga MPG a mistrovství ČR jsou organizovány podle FAI pravidel, platných v daném roce. Jak se vyvíjí technika, zlepšují letové vlastnosti, upravuje se každým rokem i soutěžní řád FAI. Většinou nedochází ke změnám velké části řádu. Spíše se doplňují zjištěné nepřesnosti výkladu a hlavně se upravují či přidávají nové disciplíny do katalogu úloh.

Překladem do češtiny dochází k mírnému zkreslení významu některých definic a proto je český překlad používaný jako hlavní vodítko pouze při národních soutěžích. Při mistrovství světa či Evropy používá reprezentace vždy originální znění.

Překlad katalogu úloh FAI ke stažení

Sportovní řád svazu

Aktuální sportovní řád svazu najdete na odkazu níže.

Liga MPG

Zde najdete dokumenty, související s pořádáním jednotlivých závodů ze seriálu Liga MPG


LIGA 2017.xlsLIGA 2017.xls​

Žádost o podporu ze svazových prostředků 2017.docxŽádost o podporu ze svazových prostředků 2017.docx

Reprezentace​

Zde najdete dokumenty, související s reprezentací ČR v leteckém sportu - "Zásady MŠMT (klíč) a rozdělení neinvestičních dotazí pro rok 2017 mezi jednotlivé sporty.Stanovy LAA ČR

Fungování svazu se řídí platnými stanovami LAA ČR. Níže můžete vidět výběr důležitých bodů stanov, které se chodu svazu přímo dotýkají:

1. Svaz vytváří své vlastní orgány a zájmová seskupení.

2. Nejvyšším orgánem svazu je Valná hromada svazu.

3. Valná hromada je tvořena přítomnými členy svazu. Valné hromady se mohou účastnit členové svazu, kteří mají uhrazené stanovené příspěvky LAA ČR pro příslušný rok. Řádná Valná hromada se schází nejméně 1x za tři roky.

a) Valnou hromadu svolává předsednictvo svazu. Svolání Valné hromady bude zveřejněno s termínem a místem konání Valné hromady v dostatečném předstihu v médiích LAA ČR.

b) Předsednictvo svazu je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu, pokud o to požádá více než 100 členů Svazu, nebo alespoň 10 % členů svazu.

4. Valná hromada:

a) přijímá Organizační řád svazu, který nesmí být v rozporu se Stanovami LAA ČR, a jeho změny a doplňky,

b) volí Předsednictvo svazu,

c) volí delegáty Konference LAA ČR,

d) volí zástupce svazu v Kontrolní a revizní komisi,

e) navrhuje kandidáty na funkce prezidenta LAA ČR a předsedy Kontrolní a revizní komise,

f) schvaluje program svazu,

g) schvaluje rozpočet svazu,

h) stanovuje svazové příspěvky,

i) vyjadřuje se ke zprávě o činnosti Předsednictva svazu,

j) vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření svazu.

k) Rozhodnutí Valné hromady svazu je přijato prostou většinou hlasů přítomných členů svazu.

5. Předsednictvo svazu

a) Předsednictvo svazu je výkonným orgánem svazu a rozhoduje o všech záležitostech svazu mezi konáním valných hromad.

b) Počet členů a způsob volby Předsednictva svazu, způsob volby předsedy svazu, jejich povinnosti a pravomoci určuje Organizační řád svazu.

c) Jménem svazu uvnitř LAA ČR jedná předseda svazu, není-li Organizačním řádem svazu stanoveno jinak.

d) Předsednictvo svazu zodpovídá za plnění programu svazu a za hospodaření s finančními prostředky svazu.

e) Předsednictvo svazu volí zástupce svazu do Rady LAA ČR.

f) Předsednictvo svazu si zřizuje odborné komise jako své poradní orgány.

6. Zájmová seskupení

a) Zájmová seskupení sdružující členy s odborným zájmem o specifickou činnost v rámci svazu mohou vznikat se souhlasem svazu.​ 

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​