Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ v roce 2024 – dle Vyhlášky

(Podmínky platné v roce 2023 najdete zde)

Dle pojistné smlouvy č.  8079686012 se sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) v rozsahu VPP AVN 2014 část C čl. I odst.1. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 2. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na letecké soutěže.

1. Podle VYHLÁŠKY 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pojištění možné pouze pro padákové kluzáky (PK), závěsné kluzáky (ZK), motorové padákové kluzáky (MPK) a motorové závěsné kluzáky (MZK).

  • Územní platnost pro ČR, ČR+SR nebo celý svět mimo vyloučená území.
  • Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 150 kg, do 300 kg a do 499 kg.
  • Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2024 (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období.
  • U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo konkrétní kluzák.
  • ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ. Pojištění se nevztahuje na rodinného příslušníka, či člena domácnosti (viz. VPP AVN 2014, část E. čl. 1 bod 10).
  • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU, nebo ON-LINE (www.laacr.cz).

Minimální limity pojistného krytí pro konkrétní kategorie SLZ a částky pojistného

Limity pojistného
plnění
MTOW Území České republiky Území České a Slovenské republiky Území celého světa
100 000 Kč do 150 kg 195 Kč - -
450 000 Kč do 150 kg -
255 Kč
560 Kč
1 500 000 EUR
do 150 kg
- - 1 150 Kč*
 500 000 Kč do 300 kg - 560 Kč 750 Kč
 1 000 000 Kč do 499 kg - 1 150 Kč 1 330 Kč
* součástí limitu 1,5 mil EURO a územního rozsahu celý svět je doložka AVN 52E. Tato doložka je výhradně pro typ letadla PK a PK TANDEM.

Společná ustanovení pro pojištění dle vyhlášky i nařízení

Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Insurance period
% of annual premium
1 – 3 dny
20
4 – 14 dní
25
do 3 měsíců
40
do 6 měsíců
60
do 9 měsíců
85
více než 9 měsíců
100
Minimální cena pojistného je ale stanovena na 100 Kč za jednotlivé SLZ (nebo osobu u PK).
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.
Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na jakékoli škodné události nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen “vyloučená území“):

a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán,
b) Kolumbie, Peru
c) Afghánistán, Jammu a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistán
d) Abcházie, Donětsk & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní Osetie,
e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v Tabě (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen,
f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.

Dále se ujednává, že výhradně pro typ letadla Padákový kluzák a Padákový kluzák – tandem, se pojištění odchylně od písmena a) a b), bodu 4.1, části B, článku II. vztahuje rovněž také na pojistné události vzniklé na území státu KOLUMBIE a KEŇA.
Za podmínek:
– Typ Letadla: Padákový kluzák/ Padákový kluzák – tandem
– Pojistná částka pojistného plnění 1,5 mil EUR
– Pojištění včetně doložky AVN52e
– Přeprava přes Atlantik – padákový kluzák bude přepravován v letadle jako nadrozměrné zavazadlo.

Pojištění se nevztahuje na škody uplatněné na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla, doplňkovým pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou cestujícím osobám na palubě letadla, pokud škoda vznikne na Definovaném území (jak je definováno níže) a/nebo pokud k takové škodě dojde na základě nebo v souvislosti s ozbrojeným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Nicméně tato výluka se nevztahuje na letadla, která ani nesměřují na ani neopouštějí Definované území, ale která přistála na Definovaném území výhradně z důvodu přímého zásahu vyšší moci.

"Defined Territory" includes:
(a) the Republic of Belarus
(b) the Russian Federation (to the extent recognized by the United Nations) or its territories, including territorial waters, or protectorates where it has legal control (legal control means where recognized by the United Nations); or
(c) Ukraine (in accordance with the borders established under the 1991 Declaration of Independence, including the Crimean Peninsula and the Donetsk and Luhansk regions).
I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění odpovědnosti za újmu sjednané s územním rozsahem na území celého světa vztahuje na:
a) škodné události nastalé v souvislosti s přeletem kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) škodné události nastalé v souvislosti s případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci.
Conditions for the settlement of insurance policies:
  • ONLINE (www.laacr.cz) (poté již papírovou přihlášku neposíláte).
  • Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA osobně, poštou (papírová přihláška je otištěna v prosincovém Bulletinu LAA ČR), nebo e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky).
  • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.
Reporting of damage events:
The insured shall immediately notify the occurrence of a claim by telephone at 466 100 777 or electronically at www.csobpoj.cz or at:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
Or:

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550
Attachments: