Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem SLZ v roce 2024 – dle Nařízení

(Pojištění platné v roce 2023 najdete zde)​

Dle pojistné smlouvy č. 807968012 se sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) v rozsahu VPP AVN 2014 část C čl. I odst.1. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 2. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na letecké soutěže.

2.  Podle NAŘÍZENÍ 785/2004 Evropského parlamentu

Jediná možnost pojištění pro aerodynamicky řízená ultralehká letadla (ULL), ultralehké vrtulníky (ULH), ultralehké vírníky (ULV), ultralehké kluzáky (ULK) a ultralehké balony (UB).

  • Mohou jej využít i padákové kluzáky, závěsné kluzáky, motorové padákové kluzáky a motorové závěsné kluzáky (požadující vyšší limity pojistného krytí, než stanovuje vyhláška)
  • Územní platnost pouze ČR + SR nebo celý svět mimo vyloučená území
  • Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 300 kg, do 499 kg a do 600 kg
  • Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2024 (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období
  • MOŽNOST POJISTIT I ODPOVĚDNOST VŮČI CESTUJÍCÍM NA PALUBĚ (pro dvoumístná SLZ vezoucí cestujícího POVINNÉ). Pojištění se nevztahuje na rodinného příslušníka, čí člena domácnosti (viz. VPP AVN 2014, část E. čl. 1 bod 10)
  • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU nebo ONLINE

Výše minimálních limitů v SDR
(SDR,  Special Drawing Rights = ZPČ, Zvláštní Práva Čerpání = jednotná měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu. Průměrná hodnota 29,86 Kč/SDR)

Rozsah krytí podle typu provozu SLZ
obchodní neobchodní

VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1

(odpovědnost ve vztahu ke 3. osobám mimo SLZ)

MTOW do 499 kg 750 000
MTOW do 600 kg 1 500 000
VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 2

(odpovědnost ve vztahu k cestujícím a zavazadlům)

251 288 128 821

Obchodním provozem je činnost prováděná za úplatu a nebo v pronájmu.
Limit pojistného plnění se vztahuje na jednoho a každého cestujícího.

Částky pojistného – Územní platnost ČR + SR (v Kč):

Rozsah krytí pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění rizik války a terorismu
ano ne
Typ provozu SLZ
 obchodní  neobchodní  obchodní  neobchodní

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 300 kg)

dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 2 030 1 270

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 499 kg)

2 280 1 450

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 600 kg)

3 680 -
Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 a 2 2 530 1 900 2 600 1 700

Pojištění rizik války a terorismu není požadováno pro letadla do MTOW 499 kg, která se používají k neobchodním účelům, nebo se používají pro výuku létání, přičemž se nepřekračují mezinárodní hranice. Pojištění se sjednává v rozsahu dle doložky AVN 52E, která je přílohou této pojistné smlouvy.

Částky pojistného – Území platnost celý svět (vč. ČR + SR) v Kč:

Rozsah krytí pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění rizik války a terorismu
ano ne
Typ provozu SLZ
 obchodní  neobchodní  obchodní  neobchodní

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 300 kg)

dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 2 210 1 590

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 499 kg)

3 040 2 160

3. osoby mimo SLZ

(MTOW do 600 kg)

4 740 -
Odpovědnost vůči cestujícímu na palubě dle VPP AVN 2014 část C, čl. 1, odst. 1 a 2 3 290 2 340 3 220 2 340

Společná ustanovení pro pojištění dle vyhlášky i nařízení

Možnost využití zkráceného pojistného období pro pojištění dle NAŘÍZENÍ

Při využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Insurance period % of annual premium
1 – 3 dny 20
4 -14 dní 25
within 3 months 40
within 6 months 60
up to 9 months 85
více než 9 měsíců 100
Minimální cena pojistného je pro jednotlivé SLZ se vzletovou hmotností nad 150 kg je stanovena na 800 Kč.
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.
Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na jakékoli škodné události nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen “vyloučená území“):
a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán,b) Kolumbie, Peruc) Afghánistán, a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistánd) Abcházie, & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní ,e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen,f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.

a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán,
b) Kolumbie, Peru
c) Afghánistán, Jammu a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistán
d) Abcházie, Donětsk & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní Osetie,
e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v Tabě (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen,
f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.

Pojištění se nevztahuje na škody uplatněné na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla, doplňkovým pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou cestujícím osobám na palubě letadla, pokud škoda vznikne na Definovaném území (jak je definováno níže) a/nebo pokud k takové škodě dojde na základě nebo v souvislosti s ozbrojeným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Nicméně tato výluka se nevztahuje na letadla, která ani nesměřují na ani neopouštějí Definované území, ale která přistála na Definovaném území výhradně z důvodu přímého zásahu vyšší moci.
"Defined Territory" includes:
(a) the Republic of Belarus
(b) the Russian Federation (to the extent recognized by the United Nations) or its territories, including territorial waters, or protectorates where it has legal control (legal control means where recognized by the United Nations); or
(c) Ukraine (in accordance with the borders established under the 1991 Declaration of Independence, including the Crimean Peninsula and the Donetsk and Luhansk regions).
I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění odpovědnosti za újmu sjednané s územním rozsahem na území celého světa vztahuje na:
a) škodné události nastalé v souvislosti s přeletem kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) škodné události nastalé v souvislosti s případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci.
Conditions for the settlement of insurance policies:
  • ONLINE (www.laacr.cz) (poté již papírovou přihlášku neposíláte).
  • Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA osobně, poštou (papírová přihláška je otištěna v prosincovém Bulletinu LAA ČR), nebo e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky).
  • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.

Reporting of damage events:

The insured shall immediately notify the occurrence of a claim by telephone at 466 100 777 or electronically at www.csobpoj.cz or at:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
Or:
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550Přílohy: