Liability insurance for damage arising from the operation of winches and windlasses

Pojistná smlouva č. 8072416912

Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a Letecká amatérská asociace ČR uzavřeli tuto pojistnou smlouvu, která se řídí právní úpravou pojištění obsaženou v zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“).

Sjednává se:

 

Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen “VPP ODP 2014”), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

 

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

V souladu s čl. IX odst. 1. VPP ODP 2014 se ujednává úprava čl. II odst. 4. VPP ODP 2014 tak, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje výslovně pouze na odpovědnost za újmu vzniklou při provozu navijáků a odvijáků – stacionárních a mobilních prostředků umožňujících vzlet PK/ZK/ULK tažným lanem, provozovaných pojištěným provozovatelem (vlastník, provozovatel, obsluha) jmenovitě uvedeným v seznamu pojištěných. Výluky čl. IV odst. 1. písm. e), čl. IV odst. 1. písm. j) a čl. IV odst. 1. písm. o), se pro účely tohoto pojištění nepoužijí.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč (za jednu a všechny pojistné události)

Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 5000 Kč (z každé PU)

Podmínky pro vyřízení – sjednání tohoto pojištění:

Zájemce o sjednání tohoto pojištění zašle zvolenou částku na účet LAA ČR a do zprávy pro příjemce uvede důvod: ZP NAVIJÁK

Výše jednorázového poplatku za pojištění:

Pro člena LAA ČR, který je současně i členem svazu, je poplatek 500 Kč.

Pro člena LAA ČR, který není přihlášen v žádném svazu, je poplatek 700 Kč.

Zda jste přihlášeni ve svazu, si můžete ověřit, popřípadě i zaregistrovat se na online službách.

 

Číslo účtu LAA ČR: 2800066859/2010
Variabilní symbol: rodné číslo
Zpráva pro příjemce: ZP NAVIJÁK
Platbu neslučujte se žádným jiným poplatkem!

 

Hlášení škodných událostí

 

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 odst. 1 Občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz  nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Odbor služeb klientům neživotního pojištění

Masarykovo náměstí 1458

532 18 Pardubice

 

Willis, s.r.o.

Charles Square Center

Karlovo nám. 10

120 00 PRAHA 2

 

Attachments: