Svaz paraglidingu v roce 2005 a 2006

V dubnu 2005, kdy nové předsednictvo a sportovní komise převzali Svaz, jsme měli hlavu plnou nápadů a řešení. Když nyní procházím zápisy z jednání předsednictva, SK a Rady, vidím, že některé věci se podařily a některé méně. Hlavní problémy, kterými jsme se zabývali, byla podpora startovišť, financování reprezentace (zejména VW Transporter), a talentovaná mládež.

Úkoly vyplývající ze závěrů valných hromad

Z usnesení obou Valných hromad konaných v loňském roce vyplýval požadavek na změnu stanov LAA ve smyslu omezení volebního práva na Valné hromadě pro členy, kteří nejsou držitelé platné pilotní licence a stanovení minimálního počtu účastníků, při kterém je Valná hromada usnášeníschopná. Tyto změny byly projednány nejprve na Radě a pak předloženy ke schválení Konferenci LAA. Omezení volebního práva bylo přijato. V diskuzi ohledně stanovení minimálního počtu usnášeníschopné VH padly jak na Radě, tak na konferenci námitky, že stanovená hranice může způsobit problémy (jak ji stanovit, co když je minimum 50 a přijede 49). A protože existuje mechanizmus vyvolání mimořádné VH, byl tento návrh zamítnut jak na Radě tak na Konferenci LAA. Na základě usnesení VH byl změněn Organizační řád Svazu PG (aktuální verze je na webu).

Runway support

V loňském roce probíhala podpora startovišť podle původních smluv. Do programu byla rovněž zahnuta podpora vzniku a úpravy startovací plochy na Zvíčině. Celkově se podařilo zajistit 80 000Kč, z toho 40 000 z prostředků Svazu PG. Svaz má zájem vybavit startoviště kvalitními mapami s rozdělením vzdušného prostoru. Žádám proto správce startovních ploch, kteří mají o místní mapu zájem, aby nás kontaktovali. Cílem toho je dostatečná informovanost pilotů o prostorech v blízkosti startu nebo v blízkosti hlavních letových směrů.

Prostor pro létání

LAA se snaží zachovat prostor pro létání. Spolu se svazem se konalo jednání se zástupci Slovenské LAA o možnostech létání přes hranice. Po vzájemné spolupráci se podařilo dojednat možnost přeletu hranice pro závody Envy Beskydy Open 2005. Protože se LAA podařilo získat místo v komisi pro rozdělení vzdušného prostoru, je nyní otázka létání přes hranice na pořadu dne a náš zástupce, Miroslav Fejt, o ní píše v časopise Pilot.

Letecký zákon

V současnosti probíhá jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zákon je v tzv. 2. čtení a LAA na posledním jednání Rady připravila pozměňovací návrhy k předkládanému návrhu. 17.1.2006 proběhlo další jednání o návrhu prováděcí vyhlášky k leteckému zákonu. Tato vyhláška mimo jiné upravuje povinné lékařské prohlídky. Na jednání hájil zájmy padáčkářů HIPL Miroslav Fejt. O závěrech budeme informovat.

Insurance

LAA vždy zajišťovala pojištění pro své členy. Bohužel nabídka českých pojišťoven neodpovídá požadavkům některých zemí EU (je požadováno velmi vysoké krytí škod třetím osobám). Jednání v září loňského roku s pojišťovací kanceláří Transsylvania nedopadla příznivě. Na konci roku jsme oslovili pojišťovnu AXA a v současnosti se probíhají jednání, která však vypadají velmi dobře.

EHPU

Zaslali jsme dopis EHPU (European Hang Gliding And Paragliding Union, Evropská unie paraglidingu a závěsného létání, www.ehpu.org), s žádostí o vstup do této organizace. Hlavním úkolem EHPU je prosazovat zájmy pilotů v Evropské unii a je partnerem FAI. Jen pro zajímavost, EHPU získala vyjádření Evropské komise, že směrnice EU č. 785 (upravuje podmínky pojištění, požaduje velmi vysoké krytí v souvislosti s terorismem) se nevztahuje na bezmotorový paragliding a závěsné létání. O našem členství nyní musí rozhodnout Konference EHPU, která by se měla konat v únoru.

Sportovní talenty 2005

Na pořádání výcvikových táborů pro sportovní talenty byla uspořádána výběrová řízení. Bohužel vhledem k nedostatečné prezentaci, se I. výcvikového tábora na Rané zúčastnilo méně účastníků než v minulých letech. Další tábory už proběhly za velké účasti, bohužel počasí trošku nepřálo termickému kurzu. Talentovaní mládežníci tvořili kostru české reprezentace na Mistrovství světa v Srbském Niši a vybojovali výborné výsledky (5. místo celkově, 1. místo ženy a 3. místo v týmech). V letošním roce bude potřeba zvýšit propagaci programu, aby se, příchodem nových pilotů, zvýšila konkurence mezi piloty.

Representation

Předsednictvo a sportovní komise seznámili účastníky valné hromady s návrhem pravidel pro rozdělování prostředků na reprezentaci (pravidla jsou publikována na www.svazpg.cz). Na rozdíl od minulých let jsou stanoveny jasná kritéria určující, co budou mít reprezentanti hrazeno. Důraz je kladen na zajištění celého reprezentačního týmu. Hodně diskuzí vyvolala pravidla používání reprezentačního VW Transporteru. Protože auto mohou využívat pouze členové reprezentace, snažili jsme se nastavit systém tak, aby se provoz nemusel dotovat ze svazových prostředků. Auto bylo dostatečně využíváno, takže si na sebe „vydělalo“.

Naše plány pro letošní sezonu pro piloty

  1. zlepšení informovanosti pilotů na startovacích plochách (ICAO mapy, …)
  2. podpora organizace akcí pro propagaci paraglidingu (podmínky tohoto programu budou zveřejněny do poloviny února na webu svazu)
  3. vylepšení stávajících webových stránek svazu tak, aby byly kvalitním informačním portálem pro paragliding
  4. nová podoba ČPP (v současnosti jsou dva zájemci o organizování této soutěže)
  5. podpora organizace kvalitních soutěží (Liga, MČR v přeletech a přesnosti přistání)
  6. podpora státní reprezentace
  7. podpora programu Sportovní talenty 2006

Čím nám můžete pomoci

  1. Vaším aktivním přístupem. Máte-li nějaké informace, o kterých si myslíte, že by mohly pomoci všem členům LAA (Svazu PG)? Kontaktujte zaměstnance LAA nebo členy předsednictva Svazu PG. Na internetových fórech se nic nevyřeší…
  2. Zdají se vám články v Pilotu nezajímavé a chtěli byste to změnit? Napište článek. Pokud máte zájem, Svaz PG hledá zástupce do redakční rady Pilota, který má přímý vliv na to, co v Pilotu vyjde.
  3. Máte zájem uspořádat nějakou akci (soutěž) a nevíte s tím rady? V předsednictvu i sportovní komisi jsou lidé, kteří mají s organizací akcí zkušenosti a jistě rádi pomohou.

Za předsednictvo Svazu PG Kamil Konečný