Pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem SLZ v roce 2022

(Podmínky platné v roce 2021 najdete zde)

Dle pojistné smlouvy č. 8076074028 se sjednává pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) v rozsahu VPP AVN 2014 část C čl. I odst.1. Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou v přihlášce k pojištění (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout v rozsahu i podle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 2. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na letecké soutěže.

 
1. Podle VYHLÁŠKY 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pojištění možné pouze pro padákové kluzáky (PK), závěsné kluzáky (ZK), motorové padákové kluzáky (MPK) a motorové závěsné kluzáky (MZK).
  • Územní platnost pro ČR, ČR+SR nebo celý svět mimo vyloučená území.
  • Členěno podle vzletové hmotnosti na 3 kategorie – do 150 kg (i varianta s územní platností „pouze ČR“), do 300 kg a do 499 kg.
  • Možné uzavřít na období od zaplacení do 31. 12. 2022 (na celý rok), nebo na konkrétně stanovené kratší období.
  • U padákových kluzáků může být pojistka uzavřena na osobu nebo konkrétní kluzák.
  • ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI CESTUJÍCÍMU NA PALUBĚ. Pojištění se nevztahuje na rodinného příslušníka, či člena domácnosti (viz. VPP AVN 2014, část E. čl. 1 bod 10).
  • Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU nebo ON-LINE (www.laacr.cz).
 

Limity pojistného
plnění (Kč)
MTOW
Roční pojistné v Kč (ČR+SR)
Roční pojistné v Kč
(celý svět mimo území vyloučená)
100 000
do 150 kg
150 (pouze ČR)
-
450 000
do 150 kg
200
440
1 500 000 EUR
do 150 kg
-
900
 500 000
do 300 kg
440
590
 1 000 000
do 450 kg
900
1050
 
Minimální cena pojistného je ale stanovena na 100 Kč za jednotlivé SLZ (nebo osobu u PK).
Částky se zaokrouhlují matematickým způsobem na celé koruny.
 
Společná ustanovení pro pojištění dle vyhlášky i nařízeníPři využití možnosti sjednat pojištění na zkrácené konkrétně stanovené období se cena pojistného stanovuje dle délky požadovaného období procentuální mírou ročního pojistného dle následující tabulky:

Pojistná doba
% ročního pojistného
1 – 3 dny
20
4 – 14 dní
25
do 3 měsíců
40
do 6 měsíců
60
do 9 měsíců
85
více než 9 měsíců
100
 
Pojištění odpovědnosti za újmu se nevztahuje na jakékoli škodné události nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen "vyloučená území“):
a) Alžírsko, Burundi, Daleký Sever (region v Kamerunu), Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, Mauretánie, Nigérie, Somálsko, Republika Súdán, Jižní Súdán,
b) Kolumbie, Peru
c) Afghánistán, Jammu a Kašmír (svazový stát v Indii), Severní Korea, Pákistán
d) Abcházie, Donětsk & Lugansk (regiony na Ukrajině), Náhorní Karabach, Severokavkazský Federální Okruh (region Ruska), Jižní Osetie,
e) Írán, Irák, Libanon, Libye, Severní Sinaj včetně mezinárodního letiště v Tabě (provincie v Egyptě), Sýrie, Jemen,
f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.
 
Dále se ujednává, že výhradně pro typ letadla Padákový kluzák a Padákový kluzák – tandem, se pojištění odchylně od písmena a) a b), bodu 4.1, části B, článku II. vztahuje rovněž také na pojistné události vzniklé na území státu KOLUMBIE a KEŇA.
 
Za podmínek:
- Typ Letadla: Padákový kluzák/ Padákový kluzák – tandem
- Pojistná částka pojistného plnění 1.5 mil EUR
- Pojištění včetně doložky AVN52e
- Přeprava přes Atlantik – padákový kluzák bude přepravován v letadle jako nadrozměrné zavazadlo.
 
 
 
I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění odpovědnosti za újmu sjednané s územním rozsahem na území celého světa vztahuje na:
a) škodné události nastalé v souvislosti s přeletem kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) škodné události nastalé v souvislosti s případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci.
  
Podmínky pro vyřízení pojistek:
  • Vyplnění přihlášky k pojistce a doručení do LAA osobně, poštou nebo faxem (papírová podoba přihlášky je otištěna v prosincovém Bulletinu LAA ČR), e-mailem na adresu sormova@laacr.cz (pro SLZ s imatrikulační značkou) nebo tinakova@laacr.cz (pro padákové kluzáky), nebo ON-LINE (www.laacr.cz). (poté již přihlášku neposíláte).
  • Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.


Hlášení škodných událostí:

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:

Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214 550
Přílohy:
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​