CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro členy LAA ČR od 1. 1. 2021

(Dokument platný pro rok 2020 najdete zde)
 
Nové varianty a rozsah pojištění, bez spoluúčasti a vyšší pojistné krytí.
 
Dle pojistné smlouvy č. 7110002970 uzavřené mezi LAA ČR a ČSOB pojišťovnou, a.s.
 
Typ cesty Rizikové sporty - vztahuje se na provozování Rekreačních, Zimních a Rizikových sportů.
 
SPECIÁLNÍ UJEDNÁNÍ:
Odchylně od VPP CP 2017 se Nepojistitelné sporty uvedené ve VPP CP 2017 čl. 62, odst. 12, a to konkrétně tyto vyjmenované sporty a činnosti – alpinismus, skialpinismus, horolezectví v terénech do 5 000 m n. m., kaskadérství, parašutismus, skoky na lyžích, speleologie (jeskyňářství), bezmotorové a motorové létání všeho druhu řadí mezi Rizikové sporty uvedené v čl. 62 odst. 29. Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z pojištění léčebných výloh a úrazu i v případě pojistné události nastalé při vykonávání těchto uvedených sportů.

VARIANTY POJIŠTĚNÍ – NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY – typ NK45

1. Jedná se o cestovní pojištění sjednané na pojistnou dobu jednoho roku ve prospěch jednoho konkrétního pojištěného.
2. Délka jednoho pobytu pojištěného v zahraničí v průběhu trvání pojistné doby nesmí přesáhnout 45 dní, počet pobytů pojištěného v zahraničí v průběhu trvání pojistné doby je neomezen.

 
SAZEBNÍK POJISTNÉHO PRO LAA ČR
NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY
OPAKOVANÉ VÝJEZDY max. 45 dní
pojistná smlouva číslo 7110002580
POJIŠTĚNÍ LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (v Kč) 
pro VARIANTY POJIŠTĚNÍ:
NK45-LAA NK45-LAA1 NK45-LAA2
LÉČEBNÝCH VÝLOH 1 500 000 2 500 000 5 000 000
ÚRAZU ANO ANO ANO
·  Smrt následkem úrazu 100 000 100 000 100 000
·  Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000
·  Limit trvalých následků úrazu 10% 10% 10%
·  Denní odškodné 50 50 50
·  Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 29 dní
·  Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 2 000 2 000
ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU - ANO ANO
·  Újma na majetku - 1 000 000 1 000 000
·  Újma na zdraví - 2 000 000 2 000 000
ZAVAZADEL ·  Poškození / Odcizení - 10 000 20 000
REKREAČNÍ A RIZIKOVÉ SPORTY  ANO ANO ANO
ZÁKLADNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY ANO ANO ANO
ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY NE ANO ANO
ÚZEMNÍ ROZSAH ROČNÍ POJISTNÉ / 1 OSOBA / 1 KARTA (v Kč) 
EVROPA 1 600 3 700 5 000
SVĚT 4 400 9 600 11 000

 

VARIANTY POJIŠTĚNÍ – NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY - typ NKDP

1. Jedná se o cestovní pojištění sjednané na pojistnou dobu jednoho roku ve prospěch jednoho konkrétního pojištěného.
2. Délka jednoho pobytu pojištěného v zahraničí v průběhu trvání pojistné doby nesmí přesáhnout jeden rok.

 
SAZEBNÍK POJISTNÉHO PRO LAA ČR
NEPŘENOSNÉ ROČNÍ KARTY
DLOUHODOBÉ POBYTY max. 1 ROK
pojistná smlouva číslo 7110002580
POJIŠTĚNÍ LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ (v Kč) 
pro VARIANTY POJIŠTĚNÍ:
NKDP-LAA NKDP-LAA1 NKDP-LAA2
LÉČEBNÝCH VÝLOH 1 500 000 2 500 000 5 000 000
ÚRAZU ANO ANO ANO
·  Smrt následkem úrazu 100 000 100 000 100 000
·  Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000
·  Limit trvalých následků úrazu 10% 10% 10%
·  Denní odškodné 50 50 50
·  Limit denního odškodného 29 dní 29 dní 29 dní
·  Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 2 000 2 000
ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU - ANO ANO
·  Újma na majetku - 1 000 000 1 000 000
·  Újma na zdraví - 2 000 000 2 000 000
ZAVAZADEL ·  Poškození / Odcizení - 10 000 20 000
REKREAČNÍ A RIZIKOVÉ SPORTY ANO ANO ANO
ZÁKLADNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY ANO ANO ANO
ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY NE ANO ANO
ÚZEMNÍ ROZSAH ROČNÍ POJISTNÉ / 1 OSOBA / 1 KARTA (v Kč) 
EVROPA 4 800 12 000 14 000
SVĚT 8 700 18 800 26 000
 
3. Územní rozsah pojištění:
A – Evropa
Územním rozsahem Evropa se (dle VPP CP 2017 čl. 3 odst. 1) rozumí:
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně Faerských ostrovů), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Korsiky), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko (včetně Špicberk), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
 
B – Svět

Podmínky pro vyřízení pojistek:
• Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA).
• Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.
• Specifikovat pojistný produkt (cestovní pojištění + varianta).
• Sjednat lze také ON-LINE.
 
Hlášení škodných událostí:
Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777, nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
 
nebo:
 
Willis s.r.o.
Charles Square Center
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
TEL.: 296 214 551 – 5
FAX: 296 214
 
Dokumenty související s pojištěním:
 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596