HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ SLZ pro rok 2023

Pojistná smlouva č. 8077942819
Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB a Letecká amatérská asociace ČR uzavřely tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), která spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění letectví VPP AVN 2014 (dále jen „VPP AVN 2014“) tvoří nedílný celek. 
1) Touto pojistnou smlouvou se sjednává havarijní pojištění sportovního létajícího zařízení (dále jen „SLZ“) definovaného v odstavci 2) tohoto článku, a to v rozsahu VPP AVN 2014 část B čl. I.
2) Předmětem pojištění ve smyslu VPP AVN 2014 část B čl. II může být pouze SLZ kategorie ultralehký letoun (dále jen „letadlo“), který je konstruován maximálně pro dvě osoby, řízený buď přesouváním těžiště pilota, nebo aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 75 km/h, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.
 
3) Pojištěnými dle této pojistné smlouvy mohou být pouze osoby, které: 
    a) jsou vlastníky letadla nebo provozovatelé letadla, jsou-li odlišní od vlastníků,
             a
    b) jsou členy nebo zaměstnanci LAA ČR.
             a
    c) splnily podmínky dle čl. V. této pojistné smlouvy.
 
4) Pojištěnými jsou ve smyslu této smlouvy fyzické i právnické osoby.
 
5) Odchylně od VPP AVN 2014 část A čl. XI odst. 3. se ujednává, že adresa, na kterou jsou pojistitelem doručovány písemnosti, se může nacházet pouze na území států Evropské unie.
 
6) Smluvní strany se dohodly, že se ruší ustanovení VPP AVN 2014 část A čl. III odst. 3 závěrečná věta ve znění: „V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného od pojistníka, má pojistník stejné povinnosti jako pojištěný.“
 
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah
1) Pojištění dle této pojistné smlouvy se sjednává pro případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování letadla jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost a není dále ve VPP AVN 2014 části A nebo B nebo pojistné smlouvě vyloučena.
2) Ujednává se, že pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud ke škodné události došlo během letu nebo startu nebo přistání letadla v noci. Nocí se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem.
 
3) Dále se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost pouze za podmínky, že pojištěné letadlo mělo v době vzniku škodné události vystavený platný a účinný technický průkaz.
 
4) Ujednává se, že v případě pojistné události způsobené zničením nebo pohřešováním letadla je pojištěný povinen uhradit částku dodatečného pojistného ve výši odpovídající rozdílu ročního pojistného a již zaplaceného pojistného za sjednanou dobu trvání pojištění, jestliže sjednaná doba trvání pojištění resp. pojistná doba je kratší než jeden rok. Roční pojistné se stanoví jako součin pojistné částky letadla a sazby v promilích uvedené v pojistné smlouvě pro danou kategorii pojistné částky a zvolenou výši spoluúčasti. Pojistitel je oprávněn o částku dodatečného pojistného stanovenou postupem dle tohoto odstavce snížit pojistné plnění za pojistnou událost.
 
5) Pojištění sjednané dle této pojistné smlouvy se vztahuje na škodné události nastalé na území celého světa.
 
6) Havarijní pojištění se nevztahuje na jakékoli škodné události nastalé na území dále uvedených států a regionů (dále také jen "vyloučená území)":
a) ALŽÍRSKO, BURUNDI, DALEKÝ SEVER (region v Kamerunu), STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO, ETIOPIE, KEŇA, MALI, MAURETÁNIE, NIGÉRIE, SOMÁLSKO, REPUBLIKA SÚDÁN, JIŽNÍ SÚDÁN,
b) KOLUMBIE, PERU,
c) AFGHÁNISTÁN, JAMMU A KAŠMÍR (svazový stát v Indii), SEVERNÍ KOREA, PÁKISTÁN
d) ABCHÁZIE, DONĚTSK & LUGANSK (regiony na Ukrajině), NÁHORNÍ KARABACH, SEVEROKAVKAZSKÝ FEDERÁLNÍ OKRUH (region Ruska), JIŽNÍ OSETIE,
e) ÍRÁN, IRÁK, LIBANON, LIBYE, SEVERNÍ SINAJ včetně mezinárodního letiště v Tabě (provincie v Egyptě), SÝRIE, JEMEN,
f) Jakýkoli stát, na jehož území je provoz letadla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.
 
6.1)  I přes ustanovení předchozího odstavce se pojištění vztahuje na:
a) škodné události nastalé v souvislosti s přeletem kteréhokoli vyloučeného území za podmínky, že let je prováděn v mezinárodně uznávaném leteckém koridoru a je prováděn v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro civilní letectví (I.C.A.O.), nebo
b) škodné události nastalé v souvislosti s případy, kdy letadlo přistálo ve vyloučeném území v přímé souvislosti a výhradně v důsledku vyšší moci.
 
7) V souladu s VPP AVN 2014 část B čl. VII odst. 2 písm. c) se ujednává, že pojistná hodnota je stanovena jako jiná cena, což je částka stanovená v pojistné smlouvě dohodou smluvních stran.) V souladu s VPP AVN 2014 část B čl. VII odst. 2 písm. c) se ujednává, že pojistná hodnota je stanovena jako jiná cena, což je částka stanovená v pojistné smlouvě dohodou smluvních stran.
 
8) Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škodné události způsobené při letech určených pro vykonávání prací v zemědělství a lesním hospodářství; k hašení požárů; při sportovní činnosti provozované na profesionální úrovni; s podvěšeným nákladem; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, pozměněných nebo opravených konstrukcí.
 
Sportovní činností provozovanou na profesionální úrovni se rozumí jakákoliv činnost (s výjimkou obvyklé činnosti leteckých škol), kterou sportovci provádějí za úplatu a veškerá příprava k této činnosti.
 
9) Pro tuto pojistnou smlouvu se ruší textace VPP AVN 2014 část B čl. V odst. 3. písm. c)
 
10) Výše základních sazeb za havarijní pojištění letadla v závislosti na:
- pojištěným určené pojistné částce letadla,
- pojištěným určené spoluúčasti
činí (viz hodnoty uvedené v tabulce níže):
Základní sazby (v promile) 
PČ (pojistná částka) letadla (Kč)
Spoluúčast (Kč)
50 000
100 000
200 000
300 000
Do 800 000
42
32
25,5
X
800 001 – 1 500 000
33
31
22
20,5
Více jak 1 500 000
32
30
22
20,5
Příklad:
PČ letadla
(Kč)
 
Spoluúčast
50 000 Kč              
 
Celý rok               
 
 
 
Pojistná doba do
6 měsíců (65%)
1 000 000 
x
(33 promile, tzn.) 0,033
=
33 000 Kč
x
65/100
=
21 450 Kč
 
 
11) Roční pojistné odpovídá součinu pojistné částky letadla a základní sazby uvedené v tabulce.
12) Podle vůle pojištěného projevené před vznikem jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou (viz čl. V. této pojistné smlouvy) může pojištění vzniknout také na pojistnou dobu kratší než jeden pojistný rok. Výsledné pojistné potom odpovídá součinu ročního pojistného a procentuální hodnoty stanovené na základě délky pojistné doby (viz odstavec 13 tohoto článku), nejméně však částce 8 000 Kč.
13) Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se sjednává s pojistnou dobou v délce maximálně 12 měsíců, nejpozději však do 31. 12. 2023
14) Ujednává se, že v případě pojištění sjednaných s pojistnou dobou kratší než 12 měsíců se výsledná výše pojistného určí jako součin ročního pojistného stanoveného dle postupu uvedeného v tomto článku a procentuální hodnoty stanovené podle délky pojistné doby takto:
 
Pojistná doba
% ročního pojistného
do 6 měsíců
65
do 9 měsíců
85
více jak 9 měsíců
100
Částky se zaokrouhlují na celé koruny matematickým způsobem.
Certifikát o pojištění
Po doručení přihlášky a zaplacení částky odpovídající výši pojistného pojištěným LAA ČR, vystaví LAA ČR pojištěnému z pověření pojistitele pojistný certifikát o Havarijním pojištění letadla, který dokládá rozsah sjednaného pojištění.
Podmínky pro vyřízení pojistek:
• Pojišťovna vyžaduje, aby se pojištěný k pojištění přihlásil buď PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU, nebo ON-LINE (www.sprava.laacr.cz) - poté již neposíláte přihlášku na LAA ČR.
• Uhrazení pojistné částky (částka je považována za uhrazenou, je-li připsána na účet LAA, zaplacena složenkou na poště či složena hotově v pokladně LAA). Pojistka je platná nejdříve následující den po uhrazení pojistné částky.
Hlášení škodných událostí:
Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: 466 100 777 nebo elektronicky na internetové adrese www.csobpoj.cz nebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Klientské centrum
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 Pardubice
nebo:
Willis Towers Watson Insurance
Broking (Czech Republic) s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
TEL.: +420 227 272 561
Přílohy:

VPP AVN 2014

Přihláška k Havarijnímu pojištění

Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​