Konference LAA ČR

Stanovy LAA ČR  v HLAVĚ IV uvádí:

§ 14 Konference LAA ČR
 1. Nejvyšším orgánem LAA ČR je Konference LAA ČR.
 2. Konference LAA ČR je tvořena 30 delegáty svazů a prezidentem LAA ČR. 
  a) 15 delegátů nominují svazy ultralehkého létání a  motorového paraglidingu - motorové létání a 15 delegátů nominují svazy paraglidingu a závěsného létání - volné létání.
  b) Poměr počtu delegátů jednotlivých svazů v rámci motorového a poměr počtu delegátů jednotlivých svazů v rámci volného létání bude stanoven podle poměru počtu členů obou příslušných svazů, nedohodnou-li se tyto jinak.
  c) Poměr členů svazů motorového létání a poměr členů svazů volného létání bude určen Radou LAA ČR podle počtu členů svazů k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku a bude určující pro konání Konference LAA ČR v daném kalendářním roce.
 3.  Zasedání Konference LAA ČR se koná nejméně jedenkrát za rok.
 4. Rozhodnutí Konference LAA ČR je závazné pro členy a orgány v rámci LAA ČR.
  
§ 15 Pravomoci Konference LAA ČR
 1.  Konference rozhoduje o:
  a) přijetí a změnách Stanov LAA ČR,
  b) přijetí programu LAA ČR na dobu do dalšího jednání Konference,
  c) přijetí pravidel hospodaření LAA ČR,
  d) přijetí zprávy Kontrolní a revizní komise LAA ČR,
  e) přijetí zprávy o činnosti Rady LAA ČR,
  f) výši členských příspěvků,
  g) rozpočtu a sazebníku plateb za služby poskytované LAA ČR,
  h) rozpočtu LAA ČR,
  i) odvolání člena proti rozhodnutí Rady LAA ČR o jeho vyloučení z LAA ČR,
  j) případném zrušení ustanovení Organizačního řádu svazu, které je v rozporu se Stanovami LAA ČR.
 2. Konference volí a odvolává tajnou volbou:
  a) prezidenta LAA ČR,
  b) předsedu a členy kontrolní a revizní komise LAA ČR .
 3. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina osob s hlasovacím právem.
 4. Konference přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.


§ 16 Svolávání Konference LAA ČR
 1. Konferenci LAA ČR svolává:
  a) prezident LAA ČR,
  b) nesvolá-li Konferenci LAA ČR prezident LAA ČR, může ji svolat Rada LAA ČR,
  c) mimořádné jednání Konference LAA ČR může svolat Kontrolní a revizní komise LAA ČR, pokud zjistí v činnosti Rady LAA ČR závažné nedostatky,
  d) mimořádnou Konferenci LAA ČR musí Rada LAA ČR svolat na písemný požadavek dvou svazů, nebo  200 členů LAA ČR s programem plynoucím z návrhu na svolání Konference, a to do 60 dnů od doručení požadavku Radě LAA ČR.


 
2020
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR, konané dne 21. listopadu 2020 v online prostředí aplikace Zoom naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 
2019
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 23. listopadu 2019 v Golemově restaurantu v Praze Březiněvsi naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 
2018
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 24. listopadu 2018 v Golemově restaurantu v Praze Březiněvsi naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.
 

2017
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 25. listopadu 2017 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2016
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 26. listopadu 2016 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2015
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 28. listopadu 2015 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2014
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 22. listopadu 2014 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.

2013
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 23. listopadu 2013 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.


2012
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 24. listopadu 2012 v budově Kovošrotu, a.s. v Praze naleznete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.   

2011
Kompletní zápis (ve formátu pdf) z Konference Letecké amatérské asociace ČR konané dne 26. listopadu 2011 v Golémově restaurantu v Březiněvsi najdete zde a Usnesení přijaté v jejím závěru najdete zde.  

2010
Zápis z Konference LAA ČR konané dne 13. 11. 2010 v Březiněvsi najdete zde.

2008
Zápis z Konference LAA ČR konané dne 22. 11. 2008 v Březiněvsi najdete zde.


2007
Zápis z Konference LAA ČR konané dne 24. 11. 2007 v Březiněvsi najdete zde.

 

ONLINE SLUŽBY - PŘIHLÁSIT

objednání a úhrady přes internet, pojištění, členství, svazové...

ŠKOLENÍ PILOTŮ

aktuálně dostupná školení, kurzy, testy pro piloty

FOTOSOUTĚŽ

foťte, soutěžte, prohlížejte si fotografie

POČASÍ

 
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596