17.4.2018
(Aktuality) Články / Oznámení
Ing. Jan Fridrich
Změny v právu EU - důsledky pro regulaci „ultralehkých letadel“ v ČR
V návaznosti na informace o důsledcích nového připravovaného Základního nařízení, které byly publikovány v Pilotu č.1/2018 a diskusích na semináři o certifikačních postupech LAA a OPT-OUT jsem požádal Mgr. Tomáše Pustinu z Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy (MD OCL) o jeho stanovisko k celé problematice. Jsem rád, že mi vyhověl a zde si jej v nezměněné podobě můžete přečíst.
 

Změny v právu EU - důsledky pro regulaci „ultralehkých letadel“ v ČR

 

Mgr. Tomáš Pustina

Odbor civilního letectví, Ministerstvo dopravy​

Po více než dvouletém projednávání v orgánech EU se schyluje ke konečnému schválení a nabytí účinnosti nařízení EU, které nahradí dosavadní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (...)(aktuální předpoklad cca srpen roku 2018). Jedná se o tzv. "základní nařízení" pro oblast civilního letectví, které obsahuje mj. základní principy pro osvědčování letecké techniky a personálu a stanoví kompetence agentury EASA. Vedle řady koncepčních změn nové základní nařízení EU obsahuje i poněkud odlišné vymezení letadel, na které se jeho působnost nevztahuje.
V nařízení (ES) č. 216/2008 šlo o letadla uvedená v příloze II, v novém základním nařízení v Příloze I.

 

Čl. 2 odst. 3 písm. d) nového základního nařízení obsahuje skrze odkaz na Přílohu I vymezení hranice působnosti, které se oproti tomu stávajícímu liší v některých dílčích věcech (opuštění pojmu"nesložitých" historických letadel, vztažení nařízení na všechna bezpilotní letadla, navýšení hmotnostní hranice u kluzáků, výslovná zmínka draků a balonů apod.). Hranice pro takto "automaticky" vyjmutá "ultralehká letadla" (v ČR "SLZ") zůstává v tomto ustanovení obdobná jako dosud (viz ale níže).Nařízení též obsahuje výslovné ustanovení o možnosti příslušné organizace (výrobce letadla) v rámci osvědčování dobrovolně vstoupit se svým letadlem pod působnost nařízení a EASA.

 

Velkou novinkou je pak čl. 2 odst. 7a nového základního nařízení, který zavádí možnost, aby členský stát provedl tzv. opt-out mj. pro letouny v kategorii do maximální vzletové hmotnosti do 600 kg (650 kg při provozu na vodě) a pádové rychlosti 45 uzlů. Jinými slovy stát může rozhodnout o tom, že na jeho území se hmotnostní hranice pro"ultralehká" letadla vyjmutá z působnosti nařízení zvyšuje ze standardní hranice (450/475 kg) až na 600 kg a ty se budou osvědčovat a provozovat dle jeho vnitrostátních předpisů. Tento krok nelze učinit u letadel, která byla již v minulosti osvědčena dle nařízení (ES) č. 216/2008.

 

České Ministerstvo dopravy, jako jeden z aktivních iniciátorů zavedení této možnosti v nařízení EU,hodlá za ČR této možnosti "opt-outu" využít. Současně předpokládá, že dojde k novelizaci vyhlášky č. 108/1997 Sb. a rozšíření pověření pro LAA ČR (na její žádost) tak, aby se (i) hmotnostní hranice daných kategorií sportovních létajících zařízení odpovídajícím způsobem zvedla až na 600/650 kg(případně při zavedení dodatečných vnitrostátních limitů), a (ii) působnost LAA ČR vykonávat v přenesené působnosti státní správu se též rozšířila na tuto hranici. Opět bude přitom existovat možnost dobrovolného vstupu výrobce letadla pod působnost základního nařízení a EASA.

 

Paralelně bude konečně existovat dle zákona i možnost postupu, kdy výrobce letadla dobrovolně zvolí možnost získat osvědčení letové způsobilosti letounů do zmíněné hmotnostní hranice 600 (650) kg podle českého zákona o civilním letectví a leteckých předpisů "L", a to pod ÚCL (namísto pod LAA ČR a jejích předpisů UL). Zda může být i takové řešení pro české výrobce atraktivní, či nikoli, je jinou otázkou.

 
Myslím, že toto vysvětlení značně omezuje možnost různých spekulací a fám, které se kolem OPT-OUT šíří.  
Poslední odstavec obsahuje trochu překvapivou informaci o možnosti certifikovat 600kg letoun pod ÚCL - čas ukáže co nám to přinese.
Situace se poměrně dynamicky vyvíjí a není jednoduché předvídat jak celá záležitost skončí.
Pro tento okamžik je ale jasné, že SLZ do 600kg bude spravovat LAA ČR pokud splní podmínky, což uděláme. Stavební předpis bude UL-2 adaptovaný na podmínky OPT-OUT.
Letouny do 600kg pokud o to budou výrobci stát mohou být certifikovány pod ÚCL. 
Pokud bude Základní nařízení schváleno Evropským parlamentem do června 2018 tak by v ČR mohla nová pravidla platit od 1.1.2019.
 
O vývoji v této oblasti Vás budeme samozřejmě nadále informovat, očekávám, že na AERO Friedrichshafenu k tomu proběhne patřičná diskuse.
 
Jan Fridrich
Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, Tel.: 242 403 270 Fax: 242 403 596
​​